Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje

Podstawowe zadania Wójta.


Wójt Gminy jest organem wykonanwczym Gminy realizującym akty woli organu stanowiącego.


Do podstawowych uprawnień i obowiązków Wójta Gminy należą zadania w zakresie :1.Spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy.

2.Spraw związanych z uprawnieniami do udzielania upoważnień i pełnomocnictw.

3.Organizacji i przygotowania sesji Rady Gminy oraz o charakterze stanowiącym
w przypadkach niecierpiących zwłoki związanych ze stanami nadzwyczajnymi.

4.Funkcji organu wykonawczego.

5.Wydawania decyzji administracyjnych,

6.Funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezentacją gminy.

7.Związanych z gospodarką finansową gminy.Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:
1. Sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami Gminy.

2. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.

3. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy

4. Sprawowanie funkcji kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

6. Akceptowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie oraz sprawozdań z ich wykonania a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych

7. Udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli

8. Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski

9. Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

10. Udzielanie upoważnień kierownikom i innym pracownikom urzędu do wydawania decyzji o których mowa w pkt 9

11. Powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań

12. Powoływanie komisji i zespołów opiniodawczych - doradczych

13. Zawieranie umów i porozumień

14. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania

15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców

16. Podejmowanie decyzji w sprawach obronności, obrony cywilnej
W bezpośrednim zakresie działań Wójta pozostają sprawy:
1. Planowania gospodarczego i współpracy z zagranicą

2. Polityki kadrowej urzędu

3. Przeciwdziałania zagrożeniom klęskami żywiołowymi, oraz usuwania skutków tych klęsk

4. Finansowe i egzekucji administracyjnej

5. Oświaty

6. Zdrowia i pomocy społecznej

7. Porządku publicznego

8. Robót publicznych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1324
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu