Przedmiot działalności i kompetencje

Kompetencje Przewodniczącego RG

Przewodniczący Rady
1.Organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2.Przygotowuje i zwołuje Sesje.

3.Przygotowanie sesji obejmuje :
1/ ustalenie porządku obrad ,
2/ ustalenie czasu i miejsca obrad ,
3/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał , dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
4/ przewodniczy obradom ,
a)Czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

b) Może czynić radnym uwagi dotyczące tematu , formy i czasu trwania ich wystąpień a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

c)Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji , Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku" , a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos , nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

d)Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności , które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

e)Udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej w szczególności dotyczących :
1/stwierdzenia quorum ,
2/ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
3/zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
4/zarządzenia przerwy,
5/przeliczenia głosów,
6/przestrzegania regulaminu obrad.

f) Poddaje pod głosowanie wnioski o charakterze formalnym.

4. Sprawuje policję sesyjną ,

5. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady ,

6. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał ,

7. Podpisuje uchwały Rady ,
8. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

9.Jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

10.Prowadzi obrady według ustalonego porządku , otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

11. Może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
12.Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1336
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu