Przedmiot działalności i kompetencje

Zadania i uprawnienia

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1.Uchwalenie statutu Gminy, statutów jednostek pomocniczych oraz statutów
gminnych jednostek organizacyjnych.

2.Uchwalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3.Powołanie i odwołanie, na wniosek Wójta, sekretarza i skarbnika.

4.Uchwalenie budżetu Gminy, przyjmowanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi z tego tytułu.

5.Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6.Uchwalanie programów gospodarczych.

7.Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach
określonych ustawami.

8.Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających
zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może
dokonywać� tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich nabywania, zbywania
i wykupu, przez Wójta.

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych, zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym.

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę.

f) tworzenie i przystępowanie do spółek , związków, stowarzyszeń, fundacji
i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich.

g) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach, przez
Wójta.

h) tworzenia, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek i zakresu rozporządzania tym
majątkiem,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez
wójta w roku budżetowym.

9.Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąÄ�
zobowiązania.

10.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości
powiatu lub województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.

11.Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami
oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

12.Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

13.Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów oraz
wznoszenia pomników.

14.Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.
15.Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów.

16.Powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

17.Uchwalanie przepisów gminnych w granicach upoważnień ustawowych.

18.Stanowieniew innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1183
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu