Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 14.03.2005 r.


Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.03.2005 r.

Porządek obrad:
1.Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok
2.Omówienie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów.
3.Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
4.Sprawy różne.
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zakończenie.

Ad.1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Pan Adam Nenczak.
Następnie Wójt omówił zmiany do budżetu Gminy na 2005r.
W dochodach należy zmniejszyć subwencję oświatową o kwotę 64.499 zł oraz dotację z Banku Światowego na wyposażenie do świetlicy szkolnej o kwotę 2.171 zł. Natomiast należy zwiększyć dotację na dofinansowanie Rządowego Programu ”Posiłek gorący dla dzieci ”.
W wydatkach z uwagi na ustalenie stanu wolnych środków Wójt zaproponował następujące zadania:
- na zakup materiałów na remont chodnika w Michałowie- 15 tys. zł – nadzór ma zapewnić ZDP w Odolionie,
- na remonty pomieszczeń świetlic w Lepszem i W. Bachornej – 800 zł,
- na remonty remiz OSP 7.500 zł,
- na usługi remontowe i ocieplenie dachu w Gimnazjum w Zakrzewie – 15 tys. zł, jest to konieczne, żeby ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu Państwa,
- Pani dyr. SP im. Wł. I. Łokietka w Siniarzewie wystąpiła z prośbą o przyznanie środków na zorganizowanie kącika pamięci patrona szkoły ,
Radny Adam Nenczak – była mowa, że środki zaoszczędzone z dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli będą dołożone na wymianę okien w SP w Sędzinie, teraz jest to zadanie pomijane.
Zaproponował dołożyć następne 10 tys. zł.
Zdecydowano, aby Komisja Oświaty wraz z radnymi z tego terenu stwierdziła potrzeby w Szkole Podstawowej w Sędzinie i temat ten zostanie rozpatrzony na następnych posiedzeniach Komisji.
Radny Piotr Kotas, żeby dyrektorzy wiedzieli dokładnie co chcą remontować , niech najpierw wezmą fachowca, który określi zakres robót, a nie dopiero w trakcie pracy wprowadzać inne roboty. Niech projektanci robią dobrze kosztorys, żeby później nie robić protokołów konieczności.
Wójt wyjaśnił , że bardzo często dopiero w trakcie wykonywania prac podstawowych można stwierdzić konieczność wykonania dodatkowych.
Radny Zdzisław Dzioba – przypomniał, że przy omawianiu budżetu na 2005 rok było mówione, że środki na szkoły będą ograniczone.
Wójt wyjaśnił, że posiadanie własnych środków na remont Gimnazjum jest konieczne, aby można było ubiegać się o środki z rezerwy budżetu państwa.
Radny Mirosław Ogrodowski – zaproponował, aby przy sporządzaniu protokołów konieczności byli również przewodniczący komisji.
Radny Marian Bąk- poinformował, że Komisja jeździła w styczniu do szkół
i Pani dyrektor nic nie wspominała o rocznicy szkoły, zaproponował ,aby środki te przeznaczyć na inny cel np: na wyposażenie klas.
Wniosek ten został przegłosowany większością głosów.
Planuje się jeszcze zwiększenie wydatków :
- na wypłatę stypendiów szkolnych 60 tys. zł,
- na wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej na budowę II etapu
kompleksu boisk ( budynek socjalny, trybuny, oświetlenie boiska) – 20 tys. zł
- na oświetlenie dróg i oczyszczalni ścieków – 36 tys. zł.
Radny Marian Bąk – zaproponował, aby na oczyszczalni ścieków zmniejszyć ilość lamp i wymienić je na energooszczędne.
Wójt przedstawił prośbę księdza z Sędzina o dofinansowanie remontu kościoła .
Radny Piotr Kotas – zaproponował, aby również przydzielić pewną kwotę dla kościoła w Siniarzewie.
Poddano głosowaniu wniosek, aby przeznaczyć pewną kwotę dla parafii –
4 członków komisji głosowało za, 6 było przeciwnych.

Ad.2.
Wójt poinformował, że ustawodawca nałożył na Gminy kolejny obowiązek- pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.
Państwo ma w części zrefundować te koszty, ale w chwili obecnej należy zrealizować to zadanie z własnych środków.
W chwili obecnej jest już złożonych około 300 wniosków.
Wójt zapoznał z projektem regulaminu przyznawania stypendiów .
Poinformował, że wysokość stypendium jest uzależnione od wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
Zasiłek szkolny przyznawany jest głównie w formie świadczeń pieniężnych, które wnioskodawca otrzyma po przedstawieniu rachunków. Refundacja kosztów nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentów.
Rozliczyć się należy do 30 lipca 2005r.
Może być również przyznawany jako świadczenie rzeczowe.
Ad.3.
Wójt przedstawił projekty uchwał w sprawie:
- upoważnienia Wójta Gminy Zakrzewo do rozwiązania umowy na skutek zrzeczenia się użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Bodzanowska oraz przejęcia na rzecz Gminy Zakrzewo budynku sklepowego w Kolonii Bodzanowskiej – wyjaśnił, że dotyczy to przejęcia budynku sklepowego wraz z działką w zamian za zaległości podatkowe.
Po podjęciu tej uchwały będzie można przystąpić do wyceny , a później zdecydować co z tym zrobić.
Członkowie Komisji zdecydowali temat ten odłożyć na później.
- nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo- działki rekreacyjnej –
Radny Marian Bąk zaproponował, aby spisać drzewa na tej działce i później sprawdzać ich stan, ponieważ jest to bardzo ładnie zadrzewiony teren- większość członków zaakceptowała projekt uchwały.
- określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla dyrektorów szkół- projekt uchwały został zaakceptowany.
- przyjęcia programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 – projekt uchwały został zaakceptowany.

Ad. 4,5.
Wójt poinformował, że na Sesję zostanie zaproszony Starosta, aby poinformował o sytuacji DPS, w których jest ponad 20 wolnych miejsc i rozważane są zwolnienia pracowników.

Wójt wyjaśnił na temat zdjęcia w gazecie Kujawskiej w Posterunku w Konecku ze spotkania z przekazania alkomatu.
Na spotkanie to byli zaproszeni Wójtowie i Przewodniczący Rady z trzech gmin finansujących zakup sprzętu, natomiast zdjęcie było zrobione dzień wcześniej
z uwagi na to, że pani redaktor nie mogła na nie przybyć.

Radny Adam Nenczak- w Sędzinku przy łuku drogi rosną 3 drzewa, które należałoby usunąć , ponieważ w tygodniu było 5 wypadków.
Jest tam również wyrwa w szosie, którą należy usunąć.

Radny Henryk Gapski- zebrać pobocze przy drodze od Michałowa do Sędzina.

Radna Barbara Woźniak- unormować stan prawny drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu w Bachorzy,
- unormować stan prawny drogi przy torach kolejowych, które biegną od Zakrzewa do Woli Bachornej.
- Radna Barbara Woźniak zapytała jak jest możliwe, że jeden kierowca straży ma na stanie dwa samochody i za obydwa pobiera należność.
Wójt wyjaśnił, że pieniądze te są płacone za utrzymanie dobrego stanu technicznego pojazdu, a nie wyjazdy do pożarów.
Radny Marian Bąk- mieszkańcy ulicy Granicznej proszą o wiatę przystankową .
- w Zakrzewie pomiędzy p.p. art.5 ust.2 " ze względu na dobro osoby fizycznej" jest droga na mapie , a praktycznie jej nie ma.
Wójt wyjaśnił, że jest to droga gminna i nie można jej zlikwidować, ponieważ prowadzi ona do gruntów innych rolników.
Radny Mirosław Ogrodowski potwierdził fakt, że korzysta z tej drogi, ponieważ posiada tam grunty orne.

Ad. 6.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała:
U. Skrzypińska
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 729
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu