Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 28.11.2007

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Ustalenie stawek podatkowych na 2008 rok.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie.

Ad. 1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Zdzisław Dzioba.
Stwierdził quorum oraz zapoznał z porządkiem obrad.

Ad 2.
Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.3. 4.
Wójt zaproponował stawki podatku od nieruchomości na 2008 r w następującej wysokości :
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,27 zł,
2) od budynków zajętych na działalność gospodarczą – 15,50zł,
3) od pozostałych budynków lub ich części- 2,06 zł,
4) od budowli- 2%,
5) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,52zł,
6) od gruntów pozostałych – 0,08 zł,
7) od bud. zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zdrowotnych – 3,84 zł,
8) od bud. zajętych na prowadzenie dz. gosp. w zakresie obrotu materiałem siewnym – 3,84 zł,
9) pod jeziorami , zbiornikami wodnymi – 3,74 zł –
Zaproponowane stawki zostały zaakceptowane przez członków Komisji.
- W sprawie podatku od posiadania psów Wójt wyjaśnił, że w tym roku obowiązują przepisy, że Rada Gminy może, a nie musi podejmować uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
Radni odstąpili od podejmowania tej uchwały.
- W sprawie podatku rolnego Wójt podał średnią cenę żyta za III kwartały br. ogłoszoną przez GUS, którą to radni mogą pozostawić lub obniżyć.
Wójt zaproponował, aby radni obniżyli tę kwotę do 40 zł, podając przykłady podjętych lub proponowanych stawek w sąsiednich gminach.
Członkowie rozpoczęli dyskusję na temat wysokości stawki żyta.
Radny Zdzisław Dzioba zaproponował obniżenie ceny żyta do 38 zł, natomiast radny Adam Nenczak zaproponował cenę żyta 35 zł.
Za wnioskiem radnego Zdzisława Dzioby głosowało 6 członków Komisji, za wnioskiem radnego Adama Nenczaka 7 członków Komisji.
- W sprawie podatku od środków transportowych Wójt zaproponował wzrost stawek o 5%, ponieważ przez trzy lata nie ulegały zmianie.
Wójt wyjaśnił, że został sprecyzowany zapis w przepisach dot. tonażu samochodu.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na podwyższenie stawki.
- W sprawie opłaty za odprowadzanie ścieków Wójt podał rzeczywiste koszty, które kształtują się w granicach 11 zł za 1 m 3.
Wójt zaproponował następujące stawki za odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych przez mieszkańców gminy, zobowiązanych do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej w wysokości 2,35 zł
za 1m 3 ścieków łącznie z podatkiem VAT oraz 0,64 zł za 1 m 3 zł od mieszkańców nie objętych siecią kanalizacyjną, na co członkowie Komisji wyrazili zgodę.
- Wójt omówił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Należy zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1 tys. zł.
W oświacie w związku z podpisanymi umowami na uczestnictwo
w programach „Śpiewająca Polska” i ”Młodzież w działaniu” należy również zwiększyć dochody o kwotę 13410,-zł.
- Wójt omówił projekt uchwały dot.zmian w statucie GOPS, zmiana dotyczyć m.in.: utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
Od stycznia planuje się utworzenie świetlicy, w której będzie zatrudniony pracownik wybrany w drodze konkursu.
- Następnie Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 – omawiane projekty zostały zaakceptowane przez członków Komisji.
Ad.5.
Wójt poinformował :
- o otrzymanych środkach z PFRON 75 tys. zł na realizację Programu „Uczeń na wsi”,
- o Programie Poakcesyjnym Wspierania Obszarów Wiejskich – w Urzędzie Marszałkowskim jest już konsultant, który będzie pomagał w tworzeniu wniosków na realizację tego programu.
- o projekcie oświetlenia przy cmentarzu w Zakrzewie, który jest na ukończeniu. Wójt poinformował, że ZDW uważa, iż obowiązkiem gminy jest wybudowanie oświetlenia, co jest niezgodne z przepisami.
- Wójt poinformował również, że ZDW w Bydgoszczy przysłał porozumienie w sprawie pokrycia kosztów przez gminę Zakrzewo za inwestycje prowadzone przy drodze wojewódzkiej przy cmentarzu
w Zakrzewie w kwocie 180 tys. zł, nie dokumentując to żadnym projektem budowlanym ani kosztorysem.
Pan Sekretarz – Jan Bąk omówił kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających na radnego w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym wsie Bachorza i Wola Bachorna, które zostały wyznaczone na 27 stycznia 2008r.

Ad.6.
Radna Aleksandra Maciejewska – koło p. zgodnie z art. 5 ust. 2 „ ze względu na dobro osoby fizycznej” leżą 2 drzewa, należałoby je zabrać.
Radny Zbigniew Filipiak – poprosił o wyjaśnienie dlaczego w Sędzinie
4 doby ludzie nie mieli wody i dlaczego są problemy ze znalezieniem zasuw?
Wójt wyjaśnił, że awaria nastąpiła podczas pracy koparką i nieprawdą jest, że trwała 4 doby tylko 1,5. Problem był z naprawą , ponieważ została uszkodzona rura azbestowa. Uszkodzenie rury oraz niemożność znalezienia zasuw występuje dlatego, że podczas budowy wodociągów przez komitety
społeczne nie zawsze wszystko odbywało się zgodnie z projektem.
W sprawie usunięcia drzewa Wójt poinformował, że jest ogłoszony przetarg na sprzedaż drzew. Niedługo powinny być sprzedane.

Ad. 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała:

U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 985
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu