Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokól z dn. 18,19.12.2007

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 18 i 19 grudnia 2007 roku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu na 2008 rok.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
5. Opracowanie planów pracy komisji.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie.

Ad.1,2.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów p. Zdzisław Dzioba.
Stwierdził quorum, a następnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.3.
Na wstępnie omawiania projektu budżetu Wójt wyjaśnił, że jest wiele spraw związanych z budżetem, do chwili obecnej nie wyjaśnionych.
Np. : na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaki będzie stopień inflacji, który ma wpływ na roboczogodziny, a co za tym idzie na wzrost kosztów inwestycji.
Ze strony państwa jest brak gwarancji z tytułu wprowadzenia ulg prorodzinnych. Nie wiadomo również jaka będzie ostatecznie subwencja oświatowa i wysokość podwyżek dla nauczycieli.
Ponieważ zmniejsza się w ostatnich latach liczba dzieci w szkołach, należy stwarzać warunki dla zatrzymania młodych ludzi na wsi.
Również nie można liczyć na środki pomocowe z funduszy europejskich, ponieważ są bardzo trudne do zdobycia. Na początku ich wprowadzenia mówiło się , że można skorzystać do 75% kosztów, a obecnie mówi się o ich procentowym zmniejszeniu.
Wójt poinformował, że w ramach programu Lider + została zrobiona dokumentacja dla inwestycji w 3 miejscowościach, ale, żeby je wykonać należy mieć 25 % udziału własnego oraz zabezpieczone środki na zapłatę całości, a dopiero po właściwym rozliczeniu inwestycji można ubiegać się o dotację.
Następnie Wójt omówił projekt planowanych inwestycji na lata 2008-2010.
Zaproponował, aby z projektu, który był wcześniej opracowany i przyjęty Zarządzeniem wykreślić niektóre zadania, ponieważ już wiadomo, że na wszystkie zadania nie wystarczy środków.
Zaproponował przesunięcie drogi gminnej Gęsin – Gosławice na rok następny- członkowie komisji zaakceptowali tę zmianę.
Następnie Wójt zaproponował przeniesienie na rok następny wykonanie dokumentacji i rozgraniczenie drogi gminnej w Sędzinie- radni F. Nowak
i A. Nenczak nie wyrazili na takie rozwiązanie zgody, pozostali członkowie komisji również ich poparli.
Wójt zaproponował zmniejszenie kwoty dofinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266 –ul. Kujawskiej ze 110 tys zł na 70 tys. członkowie zaakceptowali takie rozwiązanie.
Radny Wiesław Szczepański zapytał, kiedy będzie budowana kanalizacja ściekowa w Seroczkach, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą co dalej robić, czy czekać, czy budować szamba.
Wójt wyjaśnił, że najpierw kanalizacja zostanie wybudowana w Zakrzewie,
a dopiero potem w Seroczkach.
Radny Marian Bąk zaproponował, aby zagospodarować grunty przy boisku gminnym na działki budowlane, ponieważ gmina nie ma już wolnych działek.
Radny Andrzej Wąsikowski przypomniał, że dla OSP w Kolonii Bodzanowskiej był obiecany zakup radiostacji.
Radny Michał Mańkowski- zapytał czy dla świetlicy w Lepszem znajdą się jakieś pieniądze ?
Radny Andrzej Wąsikowski poprosił o zarezerwowanie niewielkiej kwoty
w budżecie na zakup rur, z których będzie można wykonać bramki do piłki nożnej na boisko w Kolonii Bodzanowskiej.
Wójt wyjaśnił, że takie zadania będą realizowane w trakcie roku budżetowego.
Radny Franciszek Nowak zapytał , czy członkom OSP należą się jakieś środki np. za udział w poszukiwaniach zaginionych osób?

Ad.4.
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Należy zmniejszyć dochody o kwotę 662704 zł w tym dotacje z Unii Europejskiej na realizację remontu DK – 200 tys. zł i modernizację stacji uzdatniania wody w Sędzinie o kwotę 449504 zł oraz należy zwiększyć dochody o kwotę 229461 zł z uwagi na wyższe niż planowano dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych oraz o kwotę 3766zł w Oświacie w związku z rozliczeniem końcowym realizacji poprzedniej edycji programu „Sokrates- Comenius”
Następnie Wójt omówił kolejne projekty uchwał RG w sprawie :
- przyjęcia programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008,
- w sprawie nadania tytułu honorowego – Kapituła Rady, do której wpłynął wniosek , pozytywnie przychyliła się do wniosku o nadanie tytułu honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Zakrzewo” pani Annie Lewandowskiej – dyrektor PG im. J. Kasprowicza w Zakrzewie – wszystkie projekty zostały zaakceptowane przez członków komisji.

Ad.5.
Członkowie poszczególnych komisji opracowali plany pracy na 2008 r.

Ad. 6. 7.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

U. Skrzypińska


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 914
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu