Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół -24.11.2004

ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24.11.2004 r.


Porządek obrad:
1.Omówienie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2005 rok.
2.Omówienie projektów uchwał RG.
3.Sprawy różne.
4.Wolne wnioski i zapytania.
5.Zakończenie.

Ad.1,2.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Adam Nenczak.
Wójt omówił propozycje stawek podatku, które zostały ustalone przez Komisję ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów:
1)w sprawie wysokości stawki opłaty targowej- wszyscy zaakceptowali propozycje,
2)w sprawie wysokości stawki podatku od posiadanych psów na 2005 rok- stawki pozostają bez zmian – zaakceptowana przez wszystkich,
3)w sprawie opłaty administracyjnej na 2005 rok- pozostaje bez zmian- zaakceptowana jednogłośnie,
4)w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – pozostaje bez zmian- zaakceptowana jednogłośnie,
5)w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok, określenia wzorów dokumentów podatkowych – podczas dyskusji zgłoszono wnioski:
podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części płacą wszyscy mieszkańcy gminy – „za” –głosowało 2, 1 – wstrzymał się, 12- było przeciwnych,
zwolnić wszystkich mieszkańców gminy z podatku od mieszkań- 13 głosowało za zwolnieniem, 2 wstrzymało się,
6)w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia
24.06.2004 r w spr. Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Zakrzewie – zostały wprowadzone zmiany dot.
świadczeń rodzinnych – zaakceptowana jednogłośnie,
7)w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/97 Rady Gminy Zakrzewo z dnia
28.02.1997r w spr. ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaakceptowana jednogłośnie,
8)w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/134/97 Rady Gminy Zakrzewo z dnia
28.02.97 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego – zaakceptowana jednogłośnie,
9)w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
na 2005 rok- zaakceptowana jednogłośnie,Pani Skarbnik omówiła propozycje zmian w budżecie na 2004 rok – plan dochodów ulega zwiększeniu z tyt. dotacji z funduszu rekultywacji, wypłaty szkody z tyt. ubezpieczenia za wybite szyby na przystanku PKS, wpłatę zaległości podatkowych przez GS”SCh”, większe odsetki od lokat, zwiększenie subwencji uzupełniającej, zwiększenie dotacji na dowożenie uczniów, wzrost wpłat za przyłącza kanalizacyjne,
Zmiany dotyczą również wydatków, w których planuje się zwiększeń w wysokości 20.487 zł, natomiast zmniejszeń w wysokości 105.777 zł.
Wszystkie propozycje zostały jednogłośnie zaakceptowane.

Ad.3.
Wójt poinformował że:
1)z Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej została podpisana umowa dzierżawy ruchomości na sprzęt, który Gmina zakupiła dla Ośrodka Zdrowia. Kierownik będzie płacił czynsz dzierżawny za ten sprzęt.
W przyszłości chcemy wycenić ten sprzęt . Wyceny ma dokonać rzeczoznawca, który za wycenę żąda 1 tys. zł. Gmina odsprzeda wyceniony sprzęt Kierownikowi Ośrodka.
2)na oczyszczalni ścieków w ramach służby zastępczej jest zatrudniony jeden poborowy.
3)zostały zakupione i zainstalowane zegary astronomiczne.
Rozważana jest możliwość wprowadzenia przerwy nocnej w oświetleniu ulicznym.
Po przedyskutowaniu tematu został zgłoszony wniosek, aby przerwa nocna trwała od
godziny 23.00 – 5. 00, pozostawiając trzy centra., tj. Zakrzewa, Siniarzewa i Sędzina bez wyłączeń nocnych.
Za wprowadzeniem przerwy nocnej głosowało 9 członków komisji, 1 był przeciwny 3 wstrzymało się.
4)byli przedstawiciele Poczty Polskiej , którzy poszukują pomieszczenia w Zakrzewie dla Poczty. Najbardziej odpowiadałoby im pomieszczenie kawiarenki w GOK.
5)w Aleksandrowie Kuj. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Aleksandrów, biuro
jest czynne w Służewie, działają po to, aby pomagać ludziom np. w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych.

Ad.4.
Radny Adam Nenczak :
-odtworzyć rowy przy skrzyżowaniu w Sędzinie,
-zadbać o tereny zieleni, w parku w Sędzinku zrobić porządek- skierować pracowników publicznych,
-uczulić cukrownie, żeby samochody odbierające buraki nie rozjeżdżały dróg lub były o mniejszym tonażu,
-przy parku w Sędzinku w kierunku Zarębowa wyciąć krzaki,
-nawieźć żużel na drogę koło p. art.5 ust 2 –„ ze względu na dobro osoby fizycznej” w Sędzinku,
Radna Barbara Woźniak;
-przy drodze powiatowej od krzyża w kierunku Bachorzy ( do rozwidlenia) poobcinać krzewy,
-nawieźć żużel na drogę w stronę p. art.5 ust 2 –„ ze względu na dobro osoby fizycznej” w Woli Bachornej i pomiędzy p. art.5 ust 2 –„ ze względu na dobro osoby fizycznej” i p. art.5 ust 2 –„ ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Członkowie Komisji zgłosili wniosek , aby na tablicy ogłoszeń wywiesić firmy wywożące nieczystości płynne.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała:
Urszula Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 570
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu