Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół- 14.04.2004


Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia 2004 roku.

Porządek obrad:
1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.
2.Omówienie zmian do budżetu na 2004 rok związanych ze zwiększonym
podatkiem VAT.
3.Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
4.Sprawy różne.
5.Wolne wnioski i zapytania.
6.Zakończenie.

Ad. 1.

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Pan Adam Nenczak.
Pani Skarbnik omówiła wykonanie dochodów w 2003 roku.
W sprawie należności z SUR- sąd jeszcze nie rozdzielił wierzytelności, ponieważ odwołuje się pani likwidator.
Wobec GSSCh wszystkie zaległości są zabezpieczone hipotecznie, dwa tytuły są zawieszone do końca maja.
Z GSSCh jest podpisany akt notarialny, w którym zrzekli się użytkowania wieczystego na 4 działki na rzecz UG. Zostały w końcu uregulowane sprawy własności pomiędzy Gminą , a GS.
Wójt wyjaśnił, że wobec wykonawcy dokumentacji na modernizację stacji wodociągowej w Sędzinie zastała potrącona pewna kwota, z uwagi na niedotrzymanie terminu. Na niedotrzymanie terminu miały wpływ zarówno czynniki obiektywne jak i subiektywne.
Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie inwestycji w roku 2003r.

Ad.2.

P. Skarbnik omówiła propozycje zmian w budżecie na 2004r.
Planuje się zwiększyć dochody o 49 tys. na budowę drogi w Zakrzewie na ulicy Wiejskiej z funduszu rekultywacji gruntów z Urzędu Marszałkowskiego. Należy również dokonać zmiany z uwagi na zmianę klasyfikacji dotacji z banku światowego na dokształcanie nauczycieli.
Zmniejsza się planowane na odwodnienie skrzyżowania środki w wysokości 150 tys. zł natomiast zwiększa się środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie tego zadania.
Wójt wyjaśnił w sprawie skrzyżowania, że Urząd Marszałkowski po wielu wyjaśnieniach przyjął w końcu do wiadomości, że inwestorem wszelkich prac, które należy przeprowadzić na tym skrzyżowaniu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a więc również i oni jako organ założycielski.

Ad. 3.

Wójt przedstawił projekty uchwał :
- w sprawie dotacji na realizację zadania na drodze wojewódzkiej
w Zakrzewie,
Wójt wyjaśnił, że w budżecie były zaplanowane środki na dofinansowanie prac związanych z modernizacją skrzyżowania w Zakrzewie, skoro się okazało, że wszystkie prace będzie finansował Urząd Marszałkowski, wobec powyższego środki te zostaną przekazane w formie dotacji – projekt został zaakceptowany,
- w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego,
Pani Sekretarz wyjaśniła , że do przeprowadzenia wyborów Parlamentarnych
jest obowiązek utworzenia dodatkowego obwodu w placówkach, w których
przebywa powyżej 50 osób- projekt został zaakceptowany,
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na obszarze Gminy Zakrzewo”- projekt został zaakceptowany,
- w sprawie ustalenia opłat za pobór wody – Wójt poinformował, że dzierżawca urządzeń wodociągowych złożył wniosek w lutym o podwyższenie stawki za wodę, która utrzymywała się przez dwa lata
w niezmienionej wysokości. Z załączonej kalkulacji wynika, że stawka
winna wynosić 1,36 zł za 1 m 3 + podatek WAT. W myśl przepisów Rada
Gminy powinna w ciągu 45 dni od złożenia wniosku podjąć uchwałę o
wysokości stawki za pobór wody. Jeżeli takiej uchwały nie podejmie,
wówczas po 70 dniach i tak wchodzi w życie zaproponowana stawka-
projekt został przegłosowany: 5 członków komisji było za
zaproponowaną stawką, natomiast 7 wstrzymało się,
- w sprawie opłaty za ścieki – Wójt zapoznał z obowiązującymi stawkami
w sąsiednich gminach i zaproponował stawkę w wysokości 2 zł + WAT-
dyskutowano nad wysokością opłaty za ścieki dowożone,
projekt został zaakceptowany.
Wójt poinformował, że było wcześniej rozważane podłączenie do
oczyszczalni w Zakrzewie miejscowości Straszewo, ale okazuje się, że
trzeba by było rozbudować oczyszczalnię.
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na przyłącza kanalizacyjne – projekt został zaakceptowany,
- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta – projekt zastał zaakceptowany.
Ad.4.

Na ostatniej Sesji został zgłoszony wniosek, aby Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą zapłaty za piasek, który był wykorzystany na ulicy Osiedlowej przy budowie kanalizacji ściekowej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P. Barbara Woźniak przedstawiła protokół ze spotkania z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy. Posiedzenie Komisji odbywało się w poszerzonym składzie. Brali w nim udział radni : Marian Bąk i Mirosław Ogrodowski.
Radny Mirosław Ogrodowski wyjaśnił, że umawiał się z firmą iż wezmą piasek za darmo i będą utrzymywać należyty porządek na tym polu, a w zamian za to wykonają jakąś usługę na przykład na boisku gimnazjum. Ale nic nie wykonali.
W sprawie wykonania kanalizacji metodą przeciskową Przewodnicząca wyjaśniła, że inspektor nadzoru nie wyraził zgody na taką metodę , ale jak już firma wykonała zadanie to podpisał protokół odbioru.
Po czasie okazało się (Firma Ekolog przyznała się), że rury nie zeszły się. Kanalizację tą ma ponownie wykonać firma RemWil, która przejęła wszystkie zadania po Ekologu, na własny koszt.
Szukają firmy, która wykonałaby to zadanie, również podobną metodą, ponieważ metodą odkrywkową nie można tego wykonać z uwagi na wysoki poziom wód.
Wójt wyjaśnił na temat pobieranego piasku przez firmę Ekolog, że na nowym osiedlu również był potrzebny piasek, który firma wzięła od gminy i nas nie obciążyli zgodnie z ustaleniami ustnym.
Na przykład przy Urzędzie Gminy założyli polbruk od szosy do UG.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie należności muszą być regulowane zgodnie z harmonogramem pożyczek.
Radny Franciszek Lewandowski – zapytał czy firma Ekolog wystawiła rachunek za prace jakie wykonywała na boisku przy gimnazjum.
Wójt wyjaśnił, że żadnego rachunku nie wystawiali.
Radny Marian Bąk zgłosił następujące wnioski:
1.naprawić meliorację na ulicy Osiedlowej w ciągu np. 1 miesiąca – wniosek został poparty jednogłośnie,
2.Wystąpić do Firmy RemWil z zapytaniem do kiedy naprawią źle wykonany odcinek kanalizacji po firmie Ekolog? – wszyscy poparli ten wniosek.
3.Inspektorowi nadzoru zatrzymać wynagrodzenie – 4 członków było za,
7 przeciw, 1 wstrzymał się.
Radny Mirosław Ogrodowski zaproponował, żeby firma RemWil w ramach
4 tys. wykonała jakąś usługę.

Ad. 5.
Radna Wanda Dzioba- za wcześnie zapalają się lampy uliczne.
Radny Roman Piernik- jeden z mieszkańców Sędzina P. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”– skarży się na brak ciśnienia w swoim gospodarstwie.
Radny Henryk Gapski – nie jest płukana sieć wodociągowa.
Radny Franciszek Lewandowski
- czy w Zarębowie będzie zamontowana lampa?
- W Zarębowie nie są odtworzone studzienki melioracyjne,
- w Zarębowie są niesprawne zawory,
- naprawić dziury w szosie w Zarębowie.
Radna Emilia Kopaczewska- ujednolicić nazwy miejscowości,
Wójt wyjaśnił m, że w tej sprawie zostało wysłane pismo do Departamentu Administracji Publicznej w MSW i A i czekamy na wyjaśnienie tego tematu.
Wójt wyjaśnił, że sprawa nazewnictwa jest już w skierowana do Ministerstwa
w celu wyjaśnienia tematu, czekamy na odpowiedź.
Radny Adam Nenczak – wzdłuż parkingu w Sędzinie parkują ciężarowe samochody, prawdopodobnie kierowcy tam nocują i autobus ma problemy ,
-zwrócić się do Zarządu Kolei Państwowych, żeby rozebrali tory kolejki wąskotorowej,
Radny Marian Cygański – ludzie znów zaorują drogi.
Radna Barbara Woźniak :
– czy w Bachorzy za P. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”– będzie zamontowana lampa?
-w Bachorzy na zakręcie, prawa strona jest zastawiona, na skrzyżowaniu jest urządzony parking ( DET z szypą), przy wyjeżdżaniu z drogi bocznej jest problem, ponieważ jest ograniczona widoczność.
Wójt poinformował, że na dworcu PKS od dłuższego czasu chuligani wybijają szyby, z uwagi na małą szkodliwość ( wartość do 250 zł) sprawy są umarzane.
Będzie trzeba pomyśleć o wynajęciu tego budynku.
Wójt poinformował o konieczności wykonywania studium wykonalności przy opracowaniach projektów – takie opracowanie kosztuje do 10 tys. zł.
Wójt poinformował, że kierowców straży należy skierować na badania psychotechniczne, ponieważ skończyły im się uprawnienia.
Był dyskutowany temat kwalifikowania gmin do obszarów ONW.
Radna Barbara Woźniak zapoznała z pismem Izb Rolniczych w tej sprawie, Wójt również udzielił wyjaśnień dotyczących tego tematu.
Ustalono termin XII Sesji na dzień 27.04.2004 r. godz. 9 00.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała;
U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 474
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu