Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół-25 i 26 .02.2004


Protokół
ze wspólnego posiedzenie Komisji
ds. Rolnictwa ,Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finasów,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
oraz Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniach 25 i 26 lutego 2004 r.

Porządek obrad:
1.Omówienie projektu budżetu na 2004 rok.
2.Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
3.Informacja o przeprowadzonych szkoleniach przez RIO.
4.Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Pan Adam Nenczak.
Stwierdził quorum oraz zapoznał z porządkiem obrad.
Następnie Wójt rozpoczął omawianie projektu budżetu na 2004 r.
Poinformował, że jeżeli otrzymamy z SAPARDU promesy, wówczas bę-dziemy robić w 2004 r. trzy duże inwestycje ( 2 drogi i boisko gminne).
Niestety w pierwszych przydziałach nie zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania środków, z uwagi na wysoki dochód na 1 mieszkańca gminy,
jesteśmy na liście rezerwowej.
Jeżeli otrzymamy środki z SAPARDU w późniejszym terminie, wówczas i tak na wykonanie tych zadań będzie trzeba wziąć kredyt.
Wójt wyjaśnił, że powstał Bank Gospodarczy, który będzie pożyczał środki na krótkie okresy ( na dogodnych warunkach) do czasu otrzymania zwrotu środków z SAPARDU.
Należy wyjaśnić, że przyznane środki z SAPARDU otrzymuje się w później-szym terminie, po wykonaniu zadania i uregulowaniu należności z wyko-nawcą.
Wójt wyjaśnił również, że po wejściu do UE przy składaniu wniosków o środki strukturalne będzie trzeba wykonać jeszcze dwa dodatkowe opraco-wania : studium wykonalności i wpływ tej inwestycji na środowisko.
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany do projektu budżetu zawarte w załączniku nr 1.
Wójt poinformował, że niedługo będzie trzeba ogłosić przetarg na wykona-nie przyłączy kanalizacji do poszczególnych posesji w Zakrzewie, jest ich około 160. Każdy zainteresowany winien wpłacić do gminy 1 tys. zł. Pienią-dze te bardzo słabo spływają.
Radny Zdzisław Dzioba zapytał , w którym kierunku będzie przebiegał drugi etap kanalizacji , ponieważ w Siniarzewie występuje duży problem ze ście-kami z ubojni.
Wójt wyjaśnił , że rozważane są różne warianty, na pewno będzie trzeba przejąć ścieki z DPS, jest rozważany również wariant budowy kanalizacji w kierunku Seroczek i Siniarzewa.
Również jest rozważana możliwość budowy oczyszczalni przyzagrodowych w miejscowościach oddalonych od Zakrzewa. Ale tak ostatecznie dopiero temat ten będzie rozważany w drugim półroczu tego roku.
Radny Marian Cygański poruszył temat wywozu ścieków na Bachorzę.
Natomiast radny Mirosław Ogrodowski zasugerował, że należy pomyśleć już o taborze do wywozu ścieków.
Radny Zdzisław Dzioba – poinformował, że rozmawiał z jednym z mieszkańców Siniarzewa na temat sprzedaży gruntów pod parking w Siniarzewie.
Po przedyskutowaniu członkowie komisji zaakceptowali propozycję , aby zaplanować w budżecie 2004 rok 3 tys. zł na zakup gruntu pod parking, na-tomiast Rada Parafialna żeby we własnym zakresie utwardziła teren.
Dyskutowano również na temat zakupu kamienia na parking w Sędzinie.
Ustalono, żeby zaplanować 14 tys. zł , natomiast 1 tys. zł zaplanować na zakup trawy na boisko przy PSP Sędzin.
P. Skarbnik poinformowała, że w roku 2004 należało dokonać ubezpiecze-nia OC na drogach gminnych i w obiektach użyteczności publicznej.

Wójt poinformował, że z dniem 31.12.2003r wygasły miejscowe plany zago-spodarowania przestrzennego. W tym roku należy zlecić urbaniście z listy wojewody wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go.
W myśl przepisów UG musi powołać komisję, która będzie nadzorować urbanistę. Postanowiono taką komisję powołać przy Starostwie, a każda z gmin zapłaci 1,5 tys. zł na utrzymanie tej komisji.
Planuje się wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tyl-ko dla kilku wniosków, jakie wpłynęły od mieszkańców.

Wójt poinformował, że na rok 2004 planuje się inne rozwiązanie wynagro-dzeń dla kierowców OSP; dla kierowców dużych samochodów umowa zle-cenie na 200 zł brutto, małego samochodu 150 zł brutto.
Radny Marian Cygański zgłosił wniosek, żeby Prezes i Komendant Gminny pracowali społecznie- w głosowaniu 12 członków komisji było za, 2 się wstrzymało, ( 1 nieobecny)
Wójt poinformował, że od 1.01.04 zmieniły się przepisy dotyczące ubezpie-czenia druhów. Każda jednostka musi podać wykaz imienny. Postanowiono z każdej jednostki ubezpieczyć po 10 druhów.
Radny Marian Cygański zgłosił uwagi pod adresem komendanta Gminnego, że nie stara się pomóc w naprawie silnika do samochodu strażackiego w Bo-dzanowie, a problem istnieje od dwóch lat.
Radny Zdzisław Dzioba zwrócił się z prośbą o zaplanowanie pieniędzy na posmarowanie dachu remizy OSP Siniarzewo.
-Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości.

Wójt poinformował, że od kwietna br nie ma potrzeby opłacania ginekologa,
w zamian za to zaplanowano zakup nowego aparatu EKG do kwoty 5,5 tys zł. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli propozycję.

-Wójt poinformował, że zostanie zatrudniony pracownik, który będzie zaj-mował się problematyką oczyszczalni ścieków.
Z chwilą oddania do użytku oczyszczalni ścieków będzie trzeba utworzyć spółkę prawa handlowego z udziałem samorządu.

Następnie Wójt omówił temat i problemy z nim związane dot. skrzyżowania dróg wojewódzkich 252 i 266. Zapoznał z pismem wysłanym do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Członkowie Komisji zaproponowali, aby nie podejmować tematu jeżeli Urząd Marszałkowski nie przyjmie naszych warunków, o których jest mowa w piśmie.
Wójt wyjaśnił, że można by obniżyć koszty wykonania kanalizacji desz-czowej wykonując ją przez tą samą firmę i w tym samym wykopie co ka-nalizacja ściekowa.
Jest potrzebna jedynie zgoda Prezesa Zamówień Publicznych.
Radny Marian Bąk zaproponował, aby na Sesję zaprosić kierownika budowy oczyszczalni ścieków i inspektora nadzoru.

Wójt poinformował, że mieszkańcy widzą potrzebę stworzenia orkiestry dę-tej. W budżecie zaplanowano na ten cel 15 tys. złotych.

Następnie Pani Skarbnik omówiła plan wydatków w GOPS i Oświacie.
Wójt omówił szczegółowo plan remontów w poszczególnych szkołach.
Radna Barbara Woźniak – w sprawie remontów w szkołach poinformowała, że dajemy dużo środków finansowych na remonty szkół, a w szkołach orga-nizuje się dużo imprez tanecznych i niszczy np. parkiet.
Takie imprezy powinno się robić w remizach.
Docierają również głosy, że w gimnazjum do późnych godzin wieczornych palą się światła.
Wójt wyjaśnił, że nie od dziś rodzice organizują wieczorki taneczne w szko-łach, ponieważ tam są o dużo lepsze warunki aniżeli w remizach.
Np. Pani dyr. gimnazjum zakupiła wykładzinę, która jest rozkładana na sali gimnastycznej przed każdą imprezą, na którą wchodzi się w obuwiu , wobec tego nie można mówić, że jest niszczony parkiet.
Na temat światła Wójt wyjaśnił, że Pani dyrektor wykonuje programy dla gimnazjum i musi wykonywać na komputerach będących w szkole, ponie-waż w domu nie posiada takiego sprzętu.
Radny Mirosław Ogrodowski dodał w sprawie organizowanych wieczorków tanecznych w szkołach, że są one przede wszystkim dochodowe.
Radny Marian Bąk poparł rozmówcę i dodał, że ludzie są pełni podziwu dla pani dyrektor, że tyle robi dla szkoły i jest tak ładnie w tej szkole.
Następnie Wójt omówił wnioski od radnych , sołtysów i rad sołeckich jakie wpłynęły z prośbą o realizację w planach roku 2004.
Radna Barbara Woźniak poruszyła temat dróg w gminie : w Bachorzy jest droga bardzo popsuta, Lepsze-Gosławice trzeba naprawić, źle są zrobione drogi, za mocno wywyższone.
Wójt wyjaśnił, że droga w Bachorzy wg znawcy od dróg jeszcze trochę wy-trzyma, a wszystkie drogi w gminie były wykonane zgodnie z obowiązują-cymi normami.

Ad. 2.
Wójt omówił projekty uchwał w sprawie:
1.upoważnienia Wójta Gminy Zakrzewo do rozwiązania umowy, na skutek
zrzeczenia się użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w miejscowości Zakrzewo,
2.zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminy Zakrzewo,
Wójt wyjaśnił, że będzie problem z wyceną mieszkania P.art.5 ust.2 –„ze względu na dobro osoby fizycznej” w Sędzinku, ponieważ z bu-dynku gospodarczego na skutek samowoli budowlanej dokonał prze-budowy,
3. programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządo-wymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-blicznego oraz wolontariatem w 2004 roku.

Ad.3.
Wójt omówił tematykę szkolenia zorganizowanego przez RIO.
Wyjaśniono tam, że Rada Gminy musi udzielić wójtowi upoważnienia do wzięcia krótko terminowego kredytu ( prefinansowego) do wysokości
600 tys. zł na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków
UE.
Jest zalecenie, aby kredyt ten był brany do wysokości 15 % dochodów ja-kie posiada gmina.
Zwracano uwagę jak ustrzec się przed praniem brudnych pieniędzy w Urzędach Gminy.
Następnie Wójt poinformował, że ZGZK opracował plan gospodarki odpadami, przetarg wygrała firma ABRYS z Bydgoszczy. W większych miejscowościach będą ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-dów.
Wszystkie gminy muszą wnieść swój udział finansowy .
Gminy Zakrzewo i Waganiec nie ponoszą kosztów z uwagi na to , że pod koniec kadencji poprzedniej Rady, ZGZK na skutek przetrzymania na-szych środków w banku, które winni wpłacić wykonawcy oczyszczalni ścieków, i w ten sposób pozyskali znaczne oprocentowanie, które teraz zaliczą nam na poczet tego zadania.
Wójt poinformował, że ZGZK przymierza się do zrobienia przygotowania
programu – bezpiecznego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, ponieważ program nie może być mniejszy niż 10 mln euro, żeby można uzyskać
( 85%) dotacji.
-Zakrzewo chce wziąć środki na modernizację hydroforni w Sędzinie.

Ad.4.
Radny Marian Cygański :
- rozwiązać problem bezpańskich psów w Siniarzewie,( 1 duży i 1 mały),
- zamontować 1 lampę na zakręcie na Bachorzę,
- naprawić przepust koło P. art.5 ust.2- „ ze względu na dobro osoby fi-zycznej”- w Kolonii Bodzanowskiej,
- w Siniarzewie koło kościoła postawić przewrócony znak „STOP”
Radny Zdzisław Dzioba :
- w gazecie gminnej pisać więcej o sprawach wiejskich,
Radna Barbara Woźniak :
- w gazecie gminnej napisać o wypełnianiu wniosków przez rolników, udzielać więcej informacji na temat co myślą rolnicy,
- wszystkie ogłoszenia wysyłać najpierw do sołtysów, a dopiero do in-nych osób,
- naprawić przepust koło sklepu w Bachorzy ( robiony przez ZDP)
Radny Marian Bąk :
- na sesję zaprosić kierownika budowy oczyszczalni
ścieków i inspektora nadzoru,
- w Zakrzewie w centrum jest bałagan, zatrudnić pracownika publiczne-go przez cały rok, żeby sprzątał,
- naprzeciwko ulicy Krótkiej brak pokrywy na studzience,
Radny Roman Piernik :
- ujednolicić godziny włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego


Radny Adam Nenczak :
- zdyscyplinować firmę wywożącą kosze- „dzwony”, żeby lepiej usta-wiali i zamykali pokrywy,
- żeby gmina zobligowała osobę, która pomalowała przystanek w Sędzi-nie do pracy społecznej na rzecz gminy,
Radna Emilia Kopaczewska :
- zebrać ziemię z drugiej strony poboczy,
Radna Aleksandra Maciejewska :
- żeby autobus szkolny w Gęsinie dojeżdżał do P.art.5 ust.2-„ ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Radny Mirosław Ogrodowski :
-jak będą zatrudnieni pracownicy interwencyjni , naprawić nierówności w chodnikach w Zakrzewie
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
U. Skrzypińska


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 499
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu