Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół 21.11.20032003

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds.
Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów ,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21.11.2003r.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Opiniowanie projektu zmian do budżetu na 2003 r.
4.Zaopiniowanie propozycji zmian opłat i stawek podatkowych na 2004 r.
5.Założenia do projektu budżetu na 2004 r.
Omówienie projektów uchwał:
1)w sprawie nadania tytułów honorowych
2)w sprawie zaliczenia lasów do ochronnych
3)w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali komunalnych.
6.Omówienie propozycji zmiany uchwały Nr V/45/2003 w sprawie ustalenia
regulaminu stypendiów oraz innych wyróżnień dla wybitnie uzdolnionych
uczniów.
7.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez członków Komisji.
8.Wnioski, zapytania.
9. Zakończenie.

Ad.1,2.
Wspólne posiedzenia Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów
Pan Zdzisław Dzioba.
Stwierdził quorum oraz przedstawił porządek obrad.

Ad.3.
Pani Skarbnik omówiła propozycje zmian w budżecie na 2003r.
Zwiększa się plan dochodów z tyt. przelewów od dzierżawcy urządzeń wodociągowych za sfinansowany w 2003r remont stacji wodociągowej w Siniarzewie 20tys. zł, plan odsetek z tyt. nieterminowej realizacji modernizacji drogi w W. Bachornej o kwotę 8.299 zł, zwiększa się częśÄ� oświatową subwencji o 1,2 tys., zwiększa się częśÄ� rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg w podatku rolnym o kwotę 45.468 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 2,4 tys.
Zmniejsza się plan dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 20.967 zł i od osób prawnych o kwotę 18.700 zł
P. Skarbnik omówiła również propozycje zwiększenia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
Radny Adam Nenczak-
1.zapytał czy nie można zasiaÄ� w Sędzinie na boisku szkolnym trawy , ponieważ znajdujący się tam piasek bardzo utrudnia dzieciom zabawę.
2.czy to prawda , że oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie nie jest budowana? Ludzie mówią, żeby nie wpłacaÄ� za przyłącza, ponieważ oczyszczalnia nie będzie oddana w terminie. Zaproponował , aby w gazecie gminnej wyjaśniÄ� temat budowy oczyszczalni ścieków.
Wójt wyjaśnił , że do wiosny budowę oczyszczalni wykonywała firma Ekolog z Piły, która z uwagi na trudności finansowe zakończyła prace. Ponieważ budową oczyszczalni w ZGZK zajmowało się konsorcjum w którym formą wiodącą była firma RemWil, wobec tego ona przejęła zadania. Wzięła podwykonawcę z Lipna, która obecnie kontynuuje prace.
Wójt wyjaśnił , że zbyt duże są konsekwencje finansowe dla nas oraz dla wykonawcy , żeby nie wykonaÄ� tego zadania w terminie.
W sprawie murawy na boisku szkolnym w Sędzinie Wójt wyjaśnił , że dyrektor złożył wniosek na rok 2004, w którym przewiduje remont sanitariatów oraz wymianę podłóg w kilku klasach.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zaproponowane zmiany w budżecie na 2003 rok.

Ad.4.
Wójt poinformował , że po konsultacjach z Komisją ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów zostały opracowane propozycje stawek podatkowych.
W sprawie podatku od posiadania psów członkowie Komisji zaproponowali, aby zwolniÄ� wszystkich mieszkańców, ponieważ i tak nieliczni przyznają się do posiadania psa, który podlega opodatkowaniu.
Członkowie pozostałych Komisji również jednogłośnie zaakceptowali propozycję zwolnienia.
W sprawie podatku od nieruchomości oraz rolnego P. Skarbnik omówiła obowiązujące stawki w roku 2003 w sąsiednich gminach oraz propozycje wypracowane przez Komisję ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów ( zał. nr 2).
Ponieważ były rozważane propozycje opodatkowania rolników podatkiem od nieruchomości zostały zgłoszone następujące wnioski :
1.przywróciÄ� podatek od nieruchomości dla rolników, a podatek rolny podwyższyÄ� i 1 zł,
2.zwolniÄ� rolników z podatku od nieruchomości , a podatek rolny podwyższyÄ� o 2 zł.
w przeprowadzonym głosowaniu za wnioskiem nr 1 głosowało 3 członków komisji, za wnioskiem nr 2 głosowało 11, 1 wstrzymał się.

Ad. 5.6.
P. Skarbnik omówiła propozycje zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006 ( zał. nr 3).
Wójt poinformował , że na wiosnę będzie trzeba wykonaÄ� przetarg na wykonawcę podłączeń domów do przykanalików.
Należy również zdecydowaÄ� czy w II etapie będziemy włączaÄ� do oczyszczalni Seroczki i Straszewo.
W przyszłym roku w szkołach będą dokończone zadania z tego roku .
Na pewno nie będzie remontowany pałac w Zakrzewie, ponieważ nie ma możliwości zdobycia środków na ten cel , a kosztorys opiewa na 700tys. zł.
Również nie będzie rewaloryzowany staw w Siniarzewie, ponieważ koszt wynosi 880 tys. zł.
Radny Roman Piernik - zapytał czy będą wykonane w Michałowie chodniki? Mieszkańcy zgadzają się na wycinkę krzewów.
Radna Barbara Woźniak - zapytała czy będzie naprawiona droga w W.Bachornej , która uległa zniszczeniu podczas budowy gazociągu.
Również nie dowieziono kamienia na drogę w W.Bachornej.
Radna poinformowała ,że mieszkańcy Gęsina nie są zadowoleni z wykonania drogi, ponieważ w niektórych miejscach jest za bardzo podwyższona. Drogi powinny byÄ� tak zrobione , żeby służyły mieszkańcom.
Radna Aleksandra Maciejewska - przypomniała , że przy odbiorze drogi w Gesinie było zgłaszane , żeby odciąÄ� suchą odnogę na drzewie, do tej pory nie jest obcięta.
Radny Marian Cygański - zgłosił wniosek, żeby mieszkańcom gminy daÄ� czas 1,5 roku na odoranie się od dróg.
Radna Barbara Woźniak - są osoby chętne do wywożenia ścieków, co muszą zrobiÄ�?
Wójt zaproponował , żeby zgłosiły się do UG.
Radny Mirosław Ogrodowski - zapytał jak będzie wyglądała obsługa oczyszczalni?
W wyniku dyskusji zaproponowano, aby rozważyÄ� możliwośÄ� utworzenia zakładu komunalnego.
P. Skarbnik wyjaśniła , że w projekcie budżetu nic się nie mówi na temat zakładu komunalnego.
P. Skarbnik w skrócie przybliżyła dochody na 2004r. Można zaobserwowaÄ� ,że dochody maleją w stosunku do 2003 r o 2%.
Należy również rozważyÄ� propozycję wzięcia pożyczki 1 mln złotych na sfinansowanie niedoboru jaki planuje się do budżetu na 2004r.
-Wójt omówił projekty uchwał RG :
1)dot. zmiany uchwały w spr. planów pracy Komisji- została zaakceptowana,
2)w sprawie nadania tytułów honorowych - zaakceptowana jednogłośnie,
3)w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali komunalnych - zaakceptowana jednogłośnie,
4)w sprawie zaopiniowania zaliczenia lasów do ochronnych- zaakceptowana jednogłośnie,
5)w sprawie ustalenia stypendiów oraz innych wyróżnień dla wybitnie uzdolnionych uczniów zostały zaproponowane pewne zmiany: w § 10 pkt 3 zapis 60% zastąpiono 120%,
zmiany dotyczą również § 11 pkt 2.- zaakceptowana jednogłośnie.

P. Sekretarz zapytała w sprawie uchwały dot. diet dla radnych :
Radny Adam Nenczak zaproponował zmniejszenie diet o 50% .Wniosek został przegłosowany - 1 był za, 1 wstrzymał się, 12 było przeciw.
Uchwałę dla sołtysów oraz w sprawie wynagrodzenia dla wójta postanowiono nie zmieniaÄ�.
Radna Barbara Woźniak zaproponowała, żeby sołtysom , którzy są radnymi wypłacaÄ� obydwie diety.
P. Sekretarz wyjaśniła ,że jest to dieta za udział w sesji, wobec tego można tylko wypłaciÄ� jedną dietę.
Na rok 2004 postanowiono nie zmieniaÄ� stawek podatku od środków transportowych, opłaty targowej.

Ad. 7.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała z pismem jakie wpłynęło od mieszkańca Sędzinka.
Wójt wyjaśnił zarzuty poruszane w piśmie.

Ad.8.
Wójt poinformował o możliwościach otrzymania przez rolników i nie tylko mikropożyczek na działalnośÄ� pozarolniczą na utworzenie nowych stanowisk pracy, w wysokości do 5 tys. dolarów oraz do 3 tys. zł dotacji. Najważniejszym problem jest pozyskanie dwóch żyrantów.
Poinformował również , że o spisanym z GS"SCh" porozumieniu w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Członkowie Komisji zaproponowali, żeby nie braÄ� rzeczoznawcy do wyceny działek, tylko przyjąÄ� kwotę 3 zł za 1 m 2 - tak jak przy działkach budowlanych..
Wójt poinformował , że Poczta Polska ponowiła ofertę na wynajem pomieszczeń na cele poczty. Ponieważ nie gwarantują dłuższego pobyt w wynajętych pomieszczeniach, zapisując w umowie możliwośÄ� rozwiązania z miesięcznym wypowiedzeniem , Wójt oraz członkowie Komisji zdecydowali nie przystępowaÄ� do tego przetargu.
Radny Marian Bąk - w dalszym ciągu P. Onke, który skupuje marchew na placu G S zanieczyszcza rów melioracyjny oraz przy szosie powiatowej, prosto w bramę GS jest odkryta studzienka.
Radny Marian Cygański poruszył sprawę niewłaściwego traktowania przez Zarząd Gminy OSP straży W Bodzanowie. Od wiosny jest niesprawny samochód strażacki.
Radna Dorota Filipiak poinformowała , że dyr. DPS wypowiedział umowę użyczenia na EKG.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
U. Skrzypińska


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 509
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu