Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół - 11.10.2004

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów odbytego w dniu 11.10.2004r .
Protokół
z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju
Infrastruktury Wsi i Finansów
odbytego w dniu 11.10.2004r .

Porządek obrad:
1. Ustalenie stawek podatku na 2005 rok.
2. Założenia zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006.
3. Remonty budynków ( szkoły, dom kultury, budynki komunalne)
4. Organizacja zatrudnienia w poszczególnych jednostkach.
5. Ustalenie podwyżki wynagrodzeń
a) administracja,
b) pracownicy obsługi
6. Zatrudnienie kierowców OSP i komendanta gminnego.
7. Przeznaczenie środków na ochronę zdrowia.
8. Wysokość zadłużenia Gminy.
9. Zwolnienie zadłużenia z hipoteki na nieruchomości GS”SCh” z uwagi na
planowaną sprzedaż nieruchomości.
10.Sprawy różne.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

Ad.1.
Posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Pan Adam Nenczak.
Stwierdził iż w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji.
Wójt przedstawił propozycje stawek podatkowych na 2005 rok, podając dla porównania wysokość podatków w sąsiednich gminach, jakie obowiązują
w roku bieżącym.
Członkowie Komisji podjęli decyzję, aby większość podatków zwiększyć o 3% stopień inflacji , ustalając w zał. Nr 1
Lp 1- 0,27 zł (3 głosowało za taką stawką i zwolnieniem rolników , 2 było przeciwnych);
Lp 2 - 14,40 zł; Lp 3 - 1,54 zł; Lp 4 – 2%; Lp 5 – 0,46 zł;
Lp 6 – 0,05 zł; Lp 7 – 3,60 zł; Lp 8 – 2 %; Lp 9 – 6,2 zł; Lp 10 – 12 zł (zwolnieni wszyscy); Lp 11 – 33 zł – zaakceptowane jednogłośnie.

Ad.2.
Wójt omówił propozycje zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006.
Wyjaśnił, że bez przyjęcia takiego programu uchwałą rady gminy nie byłoby można by wystąpić o żadne środki pomocowe z UE. Jednak zamierza wykonać remont tarasu przy SP w Zakrzewie oraz pokryć dach na PG w Zakrzewie


Ad.3.
Wójt poinformował, że w przyszłym roku nie planuje większych remontów w szkołach.
W przyszłym roku będziemy modernizować Dom Kultury.
Jeżeli uda się w przyszłym roku zorganizować prace publiczne, wówczas rozważymy wykonanie w Michałowie zmiany nawierzchni chodników na polbruk.

Ad.4.
Wójt omówił wykaz zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych ( zał. Nr 3), poinformował, że poprosił dyrektorów szkół, aby każde zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony było wcześniej uzgadniane z nim.
Wójt wyjaśnił konieczność zatrudnienia w Urzędzie Gminy od 01.01.2005r
inspektora ds. budżetu w celu przyuczenia- zatrudnienie jest spowodowane odejściem w przyszłym roku Pani Skarbnik.

Ad.5.
Wójt wspólnie z Panią Skarbnik przedstawili średnie wynagrodzenie nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników w sąsiednich gminach dla porównania z płacami w naszym Urzędzie.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi 2,5 tys. zł, natomiast pracowników w Urzędzie Gminy
1.898 zł.
Członkowie Komisji zaakceptowali propozycję zwiększenia kwoty na wynagrodzenia o 15 % na 2005 rok.

Ad.6.
Wójt przypomniał, że kierowcy OSP są zatrudnieni na umowę zlecenia, natomiast w roku Komendant Gminny zgodnie z wnioskiem nie otrzymywał wynagrodzenia.
Wójt zaproponował od 01.01.2005 r wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego Straży w wysokości 100 zł/ m-cznie.
Członkowie Komisji po dyskusji byli przeciwni takiej propozycji.

Ad.7.
Członkowie Komisji zaakceptowali propozycje przeznaczenia środków na ochronę zdrowia w wysokości 1.500 zł w 2005 roku.

Ad 8.
P. Skarbnik wyjaśniła, że w myśl nowych przepisów w przyszłym roku gminy będą mogły zadłużyć się tylko do 29 %. Jest to spowodowane dużym deficytem budżetu państwa, który to przekroczył próg 50 %.
Dlatego też nasza gmina może jeszcze w przyszłym roku wziąć pożyczkę w kwocie około 210 tys. zł.

Ad.9.
Wójt poinformował, że Pani Prezes GS”SCh” w Zakrzewie wystąpiła z prośbą
o zwolnienie z hipoteki, ponieważ jest chętny nabywca na magazyny i chciałby dokonać ich zakupu bez jakichkolwiek obciążeń.
Pani Prezes obiecała, że zaległość ureguluje po podpisaniu aktu notarialnego
z nabywcą.
W hipotece był zapis 101 tys. zł na rzecz Urzędu Gminy.
Do chwili obecnej została uregulowana należność w wysokości 75 tys. zł.
Pozostało jeszcze do zapłaty 26 tys. zł.
Członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali, aby ze spłatą należności gmina może zaczekać do chwili sprzedaży magazynów przez GS ( sprzedaż ma nastąpić na przełomie października i listopada 2004 r).

Ad.10, 11, 12.
Wójt poinformował, że na terenie gminy są zakładane zegary astronomiczne
w zamian fotokomórek.
We wszystkich mniejszych wsiach oświetlenie będzie wyłączane w godzinach od 2300- 400. Jest to obecnie praktyka stosowana przez sąsiednie gminy w celu oszczędności finansów na cele oświetleniowe.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała:

U.Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 581
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu