Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 15.06.2004r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 czerwca 2004 roku.
Porządek obrad:
1.Omówienie zmian do budżetu związanych z budową dróg .
2.Omówienie projektów uchwał RG w sprawie :
1)zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie”
2)określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
3)ustalenia inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4)zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, 5)nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo,
6)nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 3.Sprawy różne.
4.Wolne wnioski i zapytania.
5.Zakończenie.
Ad.1.
P. Skarbnik przypominała, że w br. mieliśmy zaplanowaną budowę dwóch dróg gminnych w Sinkach i w Zakrzewie. Budowa ich była uzależniona od dofinansowania z SAPARDU, gdzie były złożone wnioski. Z uwagi na duży dochód naszej gminy na jednego mieszkańca nie otrzymamy w tym roku dofinansowania. Wójt zaproponował, aby w tym roku wybudować z własnych środków ul. Wiejską w Zakrzewie. Na brakującą kwotę będzie trzeba wziąć kredyt z BOŚ, ze spłatą na 3-5 lat z 5,75% oprocentowaniem. Natomiast budowę drogi w Sinkach przełożyć na rok 2005. P. Skarbnik dodała, że Urząd Marszałkowski obiecał z dopłat rekultywacji przydzielić na ulicę Wiejską 45 tys. zł. Na budowę boiska gminnego otrzymaliśmy promesę na otrzymanie środków finansowych z SAPARDU. Na budowę boiska mamy otwarty przetarg. W gimnazjum braknie środków, ponieważ jest zrobiony przetarg w szerszym zakresie, będzie można wystąpić o środki z 1% rezerwy budżetu państwa na brakującą kwotę. Wójt poinformował, że do Urzędu Marszałkowskiego zostało wysłane przez nas porozumienie w sprawie dofinansowania przebudowy skrzyżowania w Zakrzewie, do dnia dzisiejszego nie zostało przez nich odesłane. Wszystkie zaproponowane zmiany w budżecie uchwały zostały zaakceptowane.
Ad.2.
1) Wójt poinformował , że został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji na II etap kanalizacji ściekowej, okazało się że najkorzystniejsza oferta jest dużo większa niż środki zaplanowane w budżecie na ten cel. Wobec powyższego, żeby zrealizować w przyszłości to zadanie należy podjąć uchwałę, zabezpieczającą brakujące środki. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 250 tys. zł.- projekt został zaakceptowany.
2) P. Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie : określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania – projekt został zaakceptowany.
3) P. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia za inkaso- członkowie komisji zaproponowali zmianę ; zmniejszenie o 1% sołtysowi z Sędzina i zwiększenie o 1% sołtysowi z Sędzina Kolonii.
Za projektem tej uchwały głosowało 10 członków, 4 wstrzymało się.
4,5) Wójt omówił projekty uchwał w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo ( dot. nieruchomości z przeznaczeniem na parking przy cmentarzu w Siniarzewie) – zaakceptowano jednogłośnie. 6)P. Kierownik GOPS omówiła Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie, statut ten należy zmienić z uwagi na zmianę ustawy o pomocy społecznej – projekt został zaakceptowany jednogłośnie.
Ad.3.
Na posiedzenie Komisji przybył rodzic uczniów z PSP i Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie P. art.5 ust.2 –„ ze względu na dobro osoby fizycznej „ z następującą sprawą : „chodzi o nauczycielkę j. angielskiego, która bez wiedzy dyrektora rozprowadzała ( sprzedawała) materiały dodatkowe do nauki j. angielskiego oraz wymuszała od dziecka 100 zł za udzielanie korepetycji, jeżeli zapłaci to będzie miał zaliczony stopień z j. angielskiego. Poinformował również, że nauczycielka zachowuje się niewłaściwie (rzuca dziennikiem)”.Wójt poinformował radnych i rodzica, że w tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające.
Wójt poinformował, że w ramach ZGZK uzgodniono cenę z firmą, że za odpłatność 3 tys. zł od każdej z gmin opracuje plan ochrony środowiska. Wójt poprosił o pozwolenie radnych na wydzierżawienie budynku PKS w Zakrzewie, ponieważ pomieszczenie po każdorazowym pomalowaniu przez kilka dni jest w należytym stanie, również często są wybijane szyby w oknach i drzwiach. Z uwagi na niskie koszty szkód postępowania są umarzane. Radny Mirosław Ogrodowski- zwrócił uwagę na to, żeby przy rozmowach z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przebudowy skrzyżowania w Zakrzewie wynegocjować budowę chodnika przy cmentarzu. Wójt wyjaśnił, że ZDW nie zgodzi się na ciągi piesze, w koncepcji były one zaprojektowane, ale w projekcie budowlanym już ich nie ma. Wójt poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na przyłącza kanalizacyjne i już są prowadzone prace. Radny Adam Nenczak – zapytał jaka jest ściągalność za przyłącza. Wójt wyjaśnił, że część zapłaciła, część zwróciła się o rozłożenie na raty oraz są tacy co nic nie wpłacili. Radny Adam Nenczak zapytał , czy nie można sprzedać działek nauczycielskich, ponieważ z użytkowaniem ich jest różnie? P. Skarbnik wyjaśniła, że grunty te są w użytkowaniu kuratorium, a stanowią własność Skarbu Państwa. Radny Marian Cygański – poinformował, że był w Starostwie, ponieważ chce zalesić grunty, ale dostał odpowiedź, że grunty te nie są ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego pod zalesienie. Sprawa następna to prośba radnego, aby zwrócić się do Zarządu Dróg o poobcinanie poboczy oraz zwrócić się do dzierżawcy urządzeń wodociągowych o naprawę zasuw na polach, które poginęły lub zostały zniszczone przez rolników. Radna Barbara Woźniak - drogi gminne są poobrastane krzewami, np. w Bachorzy od strony sklepu po stronie p. sołtys są ładnie poobcinane, natomiast z drugiej strony wchodzą na jezdnie. Radny Adam Nenczak – przystanek w Sędzinie pomalować , natomiast ławki zdemontować. Radna Aleksandra Maciejewska – Pan art.5 ust.2 –„ze względu na dobro osoby fizycznej”- chce, żeby gmina założyła mu wodę. -czy w Gęsinie będą założone lampy – Wójt odpowiedział, że będą zamontowane 2 lampy.
Protokołowała:
U.Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 790
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu