Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 16.08.2004r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Finansów, ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 sierpnia 2004 roku.
Porządek obrad:
1. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i szkół.
2. Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
3. Omówienie zmian do budżetu na 2004 rok
4. Omówienie zaciągnięcia przez Gminę zobowiązań na 2005r.
5. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.
Ad.1.
Wszyscy radni wspólnie z Wójtem, Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy zwiedzali oczyszczalnie ścieków, która niebawem ma być oddana do użytku oraz zapoznali się z wykonanymi w tym roku remontami w szkołach.
Ad.2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 omówiła p. Skarbnik. Poinformowała, że dochody zrealizowano w 55,5 % - realizacja nie budzi zastrzeżeń. Na wyższe od planowanych dochodów wpływ mają m.in. wpłaty od GS”SCh”, która wpłaca miesięczne zaległości z ubiegłych lat. W oświacie otrzymaliśmy 30 tys. zł na szkolenia dla rolników, z których zakupiono komputery, które pozostaną już w szkołach. Również otrzymaliśmy 15 tys. zł na dożywianie na które nie liczyliśmy. Wójt omówił wykonanie budżetu za I półrocze br. Poinformował, że wzrosły koszty delegacji, ponieważ realizacja inwestycji wymaga dużo uzgodnień. Zatrudniliśmy bezrobotnych, za których PUP do końca czerwca nie zwrócił żadnych środków. Podczas wykonywania remontów w szkołach wzrosły koszty, ponieważ w trakcie prac okazało się, że jest niezbędne wykonanie niektórych prac. W tym roku po raz pierwszy ubezpieczyliśmy drogi gminne. Wójt wyjaśnił na temat użyczenia fotela stomatologicznego lekarzowi z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zaproponujemy lekarzowi, aby płacił dzierżawę, ponieważ urządzenie to służy do prowadzenia działalności gospodarczej i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy płacić podatek VAT. Radna Barbara Woźniak – poinformowała, że podczas kontroli wykonania uchwał komisja stwierdziła, że z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostało wysłane 5 dzieci na kolonie w tym dwoje z jednego domu. Komisja uważa, że nie powinno mieć to miejsca, najlepiej jeżeli pieniądze te byłyby wykorzystane na inny cel, z którego skorzystałaby większa ilość dzieci. Przewodnicząca Komisji stwierdziła ,że panie z GOPS-u nie raczyły przyjść i wyjaśnić problemu. Wójt odpowiedział ,że to niemożliwe. Temat ten wyjaśni z Kierownikiem GOPS-u. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie na ten rok były zaplanowane 3 tys. zł na kolonie i plan został wykonany prawidłowo. Wójt poprosił Przewodniczących Komisji, żeby komisja podczas kontroli w celu wyjaśnienia problemu, prosiła pracownika poprzez Wójta, Sekretarza lub Skarbnika. Pani Skarbnik wyjaśniła, że będziemy prosić firmę wykonującą oczyszczalnię ścieków, aby rachunek za pracę można było uregulować w styczniu 2005 roku, to pozwoliłoby na uzyskanie rezerwy budżetowej, która byłaby wykorzystana na spłatę kredytów. Wójt wyjaśnił w sprawie zapłaty za wykonanie dokumentacji na odwodnienie skrzyżowania w Zakrzewie, na które było zaplanowane 22 tys. zł. Ponieważ Urząd Marszałkowski zrezygnował z naszej dokumentacji, która była w trakcie wykonywania, Urząd Gminy zrezygnował z całkowitego jej wykonania, musimy jednak zapłacić część pieniędzy za dotychczasowe prace włożone w jej wykonanie. Ważnym zadaniem jest wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. W trakcie wykonywania przyłączy doszły kolejne (nowe umowy z właścicielami posesji.) Może okazać się, że koszt przyłączy zwiększy się o około 40 tys. zł. W sumie wykonano 117 szt. przyłączy. Na oczyszczalni ścieków jest obecnie zatrudnionych 2 pracowników, od 1 września będzie zatrudniony jeszcze 1, a od 1 października – pracownik gospodarczy, którego zadaniem będzie dozór kompleksu boisk i zastępstwa na oczyszczalni ścieków podczas urlopów. Szczególnym zadaniem w I półroczu br było utworzenie orkiestry, która już miała swoje pierwsze występy. Ad.3. P. Skarbnik omówiła propozycje zmian do budżetu ( zał. nr 1 –projekt uchwały nr XIV/104/04). Przy omawianiu zał. nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu, dot. programu zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2005-2006 radni Marian Bąk i Mirosław Ogrodowski zaproponowali, żeby budowę ulicy Granicznej skierować za p. Jankowską w stronę ulicy Polnej, ponieważ tak sobie życzą mieszkańcy tamtej części Zakrzewa.
Ad.4,5.
Wójt wyjaśnił, że Wojewoda od stycznia br nie zwraca należności za oświetlenie dróg wojewódzkich, wobec tego postanowiono poszukać oszczędności, w związku z tym chce wymienić fotokomórki na zegary astronomiczne, w których można ustawiać czas oświetlenia ( włączanie i wyłączanie zgodnie z programem i kalendarzem astronomicznym). Koszt jednego zegara wynosi 440 zł, a należałoby zamontować 27 szt. Zgodnie z ustaleniami Zakład Energetyczny zainstaluje zegary astronomiczne na oświetleniu ulicznym w bieżącym roku, a zapłaty dokonamy w styczniu 2005 r. W przyszłym roku planuje się przeprowadzić remont Domu Kultury i aby przyspieszyć w 2005 roku wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac remontowych, postanowiono jeszcze w tym roku zlecić wykonać dokumentacji techniczno-kosztorysową, za którą będzie zapłacone w roku 2005. Aby można było podpisać umowy na te zadania należy podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację Domu Kultury i zakup zegarów astronomicznych – projekt został zaakceptowany. -Następnie Wójt omówił następne projekty uchwał w sprawie : 1) zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminy Zakrzewo- chodzi o sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zakrzewie, zamieszkałej przez p. p. art.5 ust 2 – „ze względu na dobro osoby fizycznej”- – projekt został zaakceptowany. 2) określenia wysokości opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego – projekt został zaakceptowany, 3) zawarcia porozumienia komunalnego- porozumienie będzie zawarte z Gminą Bądkowo, a celem tego porozumienia jest wspólna eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacje i inwestycje ujęć wody w Siniarzewie i Sędzinie położonych na terenie Gminy Zakrzewo. Radny Adam Nenczak – poinformował, że wspomniał mieszkańcom Sędzina o porozumieniu z Bądkowem i włączeniu do sieci pięciu sołectw z gminy Bądkowo. Mieszkańcy są niezadowoleni, ponieważ od dłuższego czasu w Sędzinie występuje niskie ciśnienie wody. Obawiają się, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Wójt wyjaśnił, że modernizacja stacji w Sędzinie wpłynie jedynie na poprawę ciśnienia wody. Natomiast zasoby wody w Siniarzewie są wystarczające i można dołączyć kolejne wsie z tereny gminy Bądkowo. W Urzędzie Gminy znajduje się ekspertyza dotycząca zasobów wody w Siniarzewie.


Ad.6.
Wójt poinformował, że : 1) jest możliwość uzyskania środków pieniężnych na utworzenie Gminnego Centrum Informacji + kiosk pracy, w którym mieszkańcy mogliby poszukiwać pracy. Żeby uzyskać grant (dofinansowanie), należy zabezpieczyć pomieszczenie, wyposażyć w podjazd dla niepełnosprawnych i przez 2 lata opłacać pracowników, którzy obsługiwaliby GCI od poniedziałku do soboty 10 godz. dziennie. Po dwóch latach całe wyposażenie przechodzi na UG. Gminne Centrum Informacji będzie można wykorzystać do utworzenia Gminnego Centrum Reagowania. Temat ten będzie jeszcze dokładnie przeanalizowany i jeżeli okaże się korzystny wówczas zostanie zrealizowany. 2) w Gazecie Kujawskiej ukazało się ogłoszenie dot. zatrudnienia inspektora w referacie finansowym z dniem 1 stycznia 2005r, Ogłoszenie to jest spowodowane tym, że p. Skarbnik zgłosiła chęć przejścia na emeryturę w roku 2005. Chodzi o to, aby pracownik przez okres roku 2005 dobrze zapoznał się z pracą skarbnika i głównego księgowego budżetu. 3) 18.08.br od GS”SCh” zakupimy budynek przy stawie - będzie to kompensata GS w stosunku do gminy. 4) jesteśmy po przetargu na dokumentację II etapu kanalizacji ściekowej.
Ad. 7,8.
Radna Barbara Woźniak – poruszyła problem drogi koło P. art. 5 ust. 2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”-, chodzi o to, aby za zabudowaniami P. art.5 ust. 2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”- wyciąć krzewy i wyprostować drogę, ponieważ wszyscy jadący omijając krzewy wjeżdżają na pole. Radny Mirosław Ogrodowski zgłosił wniosek, aby wysłać pismo do Wojewody z zapytaniem kto powinien zdecydować o sprzedaży masarni oraz zainteresować służby Wojewody dewastacją masarni.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała: U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 737
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu