Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 7.06.2006r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7.06.2006r.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
3.Omówienie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:
1)zmian w budżecie Gminy na 2006 r,
2)uchylenia uchwały w sprawie udziału Gminy Zakrzewo w ramach ZGZK w Aleksandrowie Kujawskim w inwestycji – „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach zrzeszonych w ZGZK”,
3)przyjęcie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
4)zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006,
5)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,
6)uchylenia Uchwały nr XXII/180/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Zakrzewo,
7)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo.
4.Sprawy różne.
5.Wnioski i zapytania.
6.Zakończenie.

Ad.1,2.
Posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Adam Nenczak.
Stwierdził quorum oraz zapoznał z porządkiem obrad.
Następnie został przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.3.
1)Wójt poinformował, że Wojewoda zwiększył dotacje na dożywanie w wysokości 5,8 tys., ponieważ w naszym budżecie były już wcześniej zabezpieczone środki na ten cel postanowiono 5 tys. przeznaczyć na remont sali w pałacu, do której będą przeniesione książki z biblioteki na czas trwania remontu.
Proponuje się w wydatkach budżetowych wprowadzić kwotę 600 zł na wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysów budowlanych.

2)Wójt wyjaśnił, że podczas podjęcia uchwały w sprawie udziału Gminy Zakrzewo w ramach ZGZK w Aleksandrowie Kujawskim w inwestycji – „Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach zrzeszonych w ZGZK”, obowiązywały przepisy, że ze środków funduszu Spójności mogą korzystać Gminy na zadania o określonej kwocie, natomiast obecnie w Ministerstwie powrócili do wcześniej odrzuconego kryterium , gdzie wskaźnikiem przydziału środków miało być 120 przyłączy na 1 km, wobec powyższego nasza gmina nie spełnia tego kryterium i Uchwałę tą należy uchylić. Z funduszy Spójności chcą i mogą jedynie skorzystać w naszym powiecie gmina i miasto Aleksandrów. My będziemy realizować zadania inwestycyjne zgodnie z przyjętym programem. O dotacje będziemy się starać z różnych źródeł.
3)Wójt wyjaśnił, że zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty gmina może opracować program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach , którego Wójt może przydzielać uzdolnionym uczniom stypendia bądź też nagrody rzeczowe.
4)Wójt przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli miały być podjęte rozmowy odnośnie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wspólnie ustalono zmianę wynagrodzenia za wychowawstwo klasy, które z kwoty 23 zł zwiększono do kwoty 35 zł.
5)W związku ze zgonem radnej śp. Barbary Woźniak należy podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu.
6) Wójt wyjaśnił, że w Kolonii Badzanowskiej odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami wsi, na którym raz jeszcze mieli wyrazić swoją wolę w sprawie zbycia 30 arowej działki. Mieszkańcy po raz kolejny chcą , aby działka ta pozostała w zasobach wsi. Planują zrobić tam boisko.
7) Na ostatniej Sesji była podjęta uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo – w międzyczasie zmieniły się przepisy, wg których przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli
zwierząt gospodarskich nie jest potrzebna zgoda wójta oraz sąsiadów będących stronami postępowania.

Ad.4.
1) Przewodniczący Komisji Adam Nenczak wystąpił z apelem, aby dla dziecka byłego radnego, chorego na raka, przeznaczyć jakąś kwotę na leczenie.
Wójt wyjaśnił, że w budżecie Gminy nie ma środków na taki cel.
Wobec powyższego radni zdecydowali zebrać dobrowolną składkę wśród siebie.
2) Wójt poinformował, że odbył się przetarg na remont w GOK. W trakcie wyboru oferenta, jedna z firm, która nie została wybrana złożyła protest. Protest został odrzucony. Wobec tego odwołali się do Prezesa Zamówień Publicznych. 2 czerwca br w Warszawie odbyła się rozprawa.
Zapadł wyrok , aby przetarg rozpatrzyć ponownie. Będzie trzeba ponownie przejrzeć oferty i prawdopodobnie wygra ta firma co się odwołała, ich oferta jest o 30 tys. zł wyższa od tej, którą trzeba będzie wykluczyć.
Wszystkie procedury trzeba wykonywać szybko, ponieważ jest określony termin wykorzystania 200 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Marian Bąk zapytał, czy ofert nie powinien przeglądać radca prawny
i ich opiniować?
Wójt wyjaśnił, że przy przetargach powinien być fachowiec z uprawnieniami budowlanymi, ponieważ oni najlepiej znają się na przepisach, radca prawny nie posiada fachowej wiedzy na temat przepisów budowlanych.
3) W sprawie budowy drogi w Zarębowie Wójt wyjaśnił, że jest złożony wniosek o dotację, ale nie ma do tej pory żadnej odpowiedzi.
Wobec tego trzeba będzie wziąć pożyczkę i ją wykonać z własnych środków.
W sprawie dotacji na remont hydroforni w Sędzinie Marszałek Województwa również nie dał jeszcze do tej pory żadnej odpowiedzi.
4) Wójt poinformował, że został rozpisany przetarg na łatanie dziur w drogach gminnych. W Woli Bachornej będzie remontowana droga emulsją
i podwójnym grysem. Będzie trzeba wybrać dobrą firmę i wykonać łatanie dziur przy dobrej pogodzie.
5) W domu komunalnym w Gęsinie będą wymienione wszystkie okna.
Zostały zakupione wszystkie okna plastikowe z odzysku.
W Siniarzewie u Pana art. 5 ust.2 „ ze względu na dobro osoby fizycznej” też będzie wymienione tylko na razie nie można dostać o odpowiednich rozmiarach.
Radny Zdzisław Dzioba zaproponował, żeby temu Panu pozwolić doprowadzić bieżącą wodę.
Wójt wyjaśnił, że trzeba to uzgodnić z konserwatorem zabytków.
6)Wójt poinformował, że są prowadzone prace projektowe zmierzające do wymiany kotłowni w Siniarzewie, z olejowej na opalanie ekogroszkiem.
Natomiast jeśli chodzi o wymianę kotłowni w Gimnazjum, projektanci proponują budowę kotłowni w Urzędzie Gminy, która zasilałaby również Gimnazjum.
7) Wójt wyjaśnił w sprawie trzynastek dla Skarbnika, Sekretarza i Wójta, że ustawa o zakazie wypłaty została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie, że jest to niezgodne z Konstytucją - wg opinii radców prawnych wolno wypłacić zaległe trzynastki : połowę za 2004 i całą za 2005r.
W naszym budżecie jest rezerwa budżetowa i są środki na ich wypłatę.
Łącznie potrzebna jest kwota 28 tys. zł.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na ich wypłatę.
8) Wójt wyjaśnił, że w Sędzinku w lewą stronę jest droga gminna, która jak się okazało nie jest rozgraniczona. Droga ta winna mieć 10 m szerokości, a ma 4 m. Problem wyniknął podczas wydania decyzji na budowę płyt obornikowych dla sąsiadujących z tą drogą rolników.
Żeby pomóc rolnikom postanowiono rozgraniczyć odcinek tej drogi. Uzgodniono wspólnie, że 50% kosztów pokrywa gmina, a po 25% zainteresowani rolnicy.
Członkowie Komisji zaakceptowali tą decyzję.
9) Do Rady Gminy wpłynął wniosek od orkiestry gminnej o zabezpieczenie środków w wysokości 1500 zł na zakup instrumentów muzycznych.
Wójt poinformował, że po wakacjach trzeba będzie pomyśleć o zakupie strażackich marynarek dla członków orkiestry.
Radny Adam Nenczak zaproponował, aby członkom orkiestry dawać na każdy wyjazd kilka złoty na zakup jedzenia, ponieważ organizatorzy nie zawsze zabezpieczają poczęstunek, a wyjazd niekiedy trwa cały dzień.
Postanowiono jednogłośnie dla orkiestry zabezpieczyć w budżecie 3 tys. zł.
10) Wójt zapoznał z wykazem osób, sporządzonym przez dzierżawcę urządzeń wodociągowych , które nie posiadają przyłączy.
W sumie należałoby wybudować jeszcze 3,5 km linii.
Radny Marian Bąk wyjaśnił, że różne były powody nie podłączenia się do sieci, niektórzy nie chcieli, niektórych nie było stać, istniały też podziały wśród mieszkańców wsi i należałoby pomóc tym mieszkańcom.
Radny Mirosław Ogrodowski zaproponował, żeby budować stopniowo, tym mieszkańcom, którzy będą się o to zwracać.
Radny Zdzisław Dzioba – poinformował, że ma podłączoną wodę od strony Ubojni -„Masdrób” i albo jest niskie ciśnienie, albo leci brudna woda. Chciałby podłączyć wodę z drugiej strony, ale występuje problem przejścia pod szosą.
11) W sprawie terenu po Cykorii Wójt poinformował, że należy przygotować decyzję o warunkach zabudowy, w której będą określone warunki jaką będzie można prowadzić tam działalność.
12) Wójt poinformował, że na drodze Seroczki-Chlewiska wystąpiły pęknięcia. Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem odwodnienia .
W ramach gwarancji firma Drogi i Mosty –H. Boczka wykona naprawę spękań poprzez powierzchniowe zamknięcie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową.
13) Wójt poinformował, że od 1 września br w Urzędzie Gminy będzie rozliczał rolników z paliwa.
14) Wójt poinformował, że w tym roku nie ma już prac publicznych.
Można zatrudnić na prace publiczne pod warunkiem, że daną osobę zatrudni się na stałe.
Obecnie w Gminie są zatrudniani pracownicy w ramach prac społeczno – użytecznych.
Są dwie osoby chętne do pracy w służbie zastępczej.

15) Wójt poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na tablicy ogłoszeń jest wywieszany wykaz rolników, którym umorzono podatki oraz wykaz zaciągniętych przez gminę pożyczek.
16) Wójt poinformował, że wydał Zarządzenie w sprawie wyboru banku, którym został KBS w Zakrzewie . Wybrano ten bank, ponieważ jest na miejscu, a wszystkie zasiłki płacone są w kasie i nie ma problemów z pozyskaniem środków .
17) Wójt poinformował, że przyszłym roku będzie budowana droga w Gęsinie na odcinku 350 m .
Od remizy po prawej stronie droga ta jest zwężona.
Rolnicy przyległych gruntów chcą przekazać nieodpłatnie część swoich gruntów na poszerzenie tej drogi. Radni wyrazili zgodę na przejęcie przedmiotowych działek na poszerzenie drogi.
W tym roku planuje się zrobić na boisku gminnym boisko do piłki plażowej.
W tym celu będzie trzeba nawieźć żwiru o odpowiedniej grubości.
Ad.5.
Radny Zdzisław Dzioba – wystąpić do ZDW i ZDP, że są pozarastane rowy przez trawę i krzewy.
W parku w Siniarzewie przewróciło się drzewo, należałoby je
uporządkować.
Radny Adam Nenczak – zapytał co z torowiskami ?
Wójt wyjaśnił, że Polskie Koleje Wąskotorowe rozbierają tory, a co będzie z gruntem nie wiadomo. Niektóre gruntu już uprawiają rolnicy, lecz nie jest to prawnie uregulowane.
Radny zgłosił następujące wnioski,
1)aby na wysokości parku w Sędzinku zamontować lampę.
2)W Sędzinie od strony p. art. 5 ust.2 „ ze względu na dobro osoby fizycznej” podnieść wysokość ogrodzenia.
3)Zapytał, czy będą zbierane pobocza przy drodze powiatowej w Sędzinie?
Radny Franciszek Lewandowski – zgłosić do Policji, że w Zarębowie strzelają do lamp z wiatrówki.
Przypomnieć przewodniczącemu Spółki Wodnej w Kuczkowie o zrobieniu przepustu.
Radna Emilia Kopaczewska – na nowym osiedlu w Zakrzewie zlikwidować trawę na chodnikach.
Przewodnicząca Rady zapoznała z pismem jakie wpłynęło od sołtysa wsi Rudunki w sprawie uregulowania wynagrodzeń dla sołtysów.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
U.Skrzypińska


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 901
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu