Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn.18.04.2005r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.04.2005 r.

Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.
3. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie.

Ad.1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. PP, PP i S. Zapoznał z porządkiem obrad, do którego wprowadzono dwa tematy,
a mianowicie przedyskutowanie dofinansowania parafii oraz zakupu działki rekreacyjnej.

Ad.2.
Pani Skarbnik omówiła wykonanie dochodów w 2004 roku.
Natomiast Wójt omówił wykonanie zadań inwestycyjnych w 2004r. ( zał. Nr 1).
Poinformował, że zaciągnięty kredyt z BOŚ na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków został umorzony w 45%, Zgodnie z przepisami należy go przeznaczyć na dalszą ochronę środowiska. W naszej gminie zostanie on przeznaczony na realizację II etapu kanalizacji.

Ad.3.
Wójt przedstawił projekt uchwał w sprawie :
- przystąpienia do zadania inwestycyjnego pn. „ Unormowanie gospodarki ściekowej dla miast i gmin zrzeszonych w ZGZK – II etap” – została zaakceptowana przez członków komisji.
- zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Zakrzewo – została zaakceptowana,
- zatwierdzenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów gminnych – stawka wody pozostaje w tej samej wysokości – została zaakceptowana.
- w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo – chodzi o przejęcie budynku po sklepie w Kolonii Bodzanowskiej – nie została zaakceptowana,
Radny Adam Nenczak zaproponował, aby zwrócić się z prośbą do GS”SCh”
o przekazanie gruntu znajdujący się pod budynkiem Poczty w Sędzinie.
-nadania tytułu honorowego – członkowie komisji zaproponowali, aby na każdego zasłużonego była oddzielna uchwała.

Ad.4.
Zostały zgłoszone następujące wnioski dotyczące dofinansowania remontu kościołów.
Czy na remont kościołów przeznaczyć jakieś środki ?
Za przeznaczeniem środków głosowało 11 członków komisji.
Radny Marian Bąk zaproponował dla wszystkich parafii po 2,5 tys. zł.
Radny Piotr Kotas zaproponował następujące rozwiązanie: dla kościoła w Sędzinie i Siniarzewie po 3 tys. zł, dla Zakrzewa i Straszewa po 2 tys. zł.
Za pierwszą propozycją głosowało 2 członków komisji, 4 było przeciwnych, 1 nieobecny, pozostali się wstrzymali.
Za drugą propozycją głosowało 12 radnych, 1 przeciwny, 1 nieobecny.

Zakup działki rekreacyjnej.
Przewodniczący Komisji ds. Przestrzegania Prawa poinformował, że na dzień dzisiejszy bardziej potrzebny jest zakup 50 kursów kamienia i 20 kursów żużla, aniżeli zakup działki rekreacyjnej. Było zebranie w Zakrzewie poświęcone tej tematyce. Po tym zebraniu było wiele niepotrzebnych plotek.
Radny Adam Nenczak – chcemy kupić kolejny teren, który wymagał będzie dużej pracy i nakładów, a jest już kilka terenów w Zakrzewie, którymi powinno się zająć, np. zrobić park w lasku przy GS.
Wójt wyjaśnił, że tam znajduje się cmentarz choleryczny i parku w tym miejscu nie wypada robić. Teren ten jest jedynie sprzątany.
Radny Adam Nenczak poinformował, że w Sędzinie koło kiosku tam gdzie stoją pojemniki na śmieci również znajduje się cmentarz choleryczny.
Wobec tego pojemniki należałoby przenieść w inne miejsce.
Radna Barbara Woźniak- w Zakrzewie są już piękne stadiony: gminny i przy gimnazjum oraz tereny przy kościele, koło banku, zakup kolejnej działki jest zbędny.
Radny Mirosław Ogrodowski – poinformował, że będąc na zebraniu przekonał się, iż jest grupa ludzi bardzo zainteresowana tym terenem i zaangażowana, której należałoby pomóc i kupić ten teren.
Członkowie Komisji przegłosowali wniosek zakupu działki: 6 głosowało za kupnem, 7 było przeciwnych, 1 nieobecny.

Wójt zapoznał z korespondencją prowadzoną z Pocztą Polską dotyczącą wynajmu pomieszczeń na siedzibę Poczty oraz poinformował o ich zamierzeniach dot. reorganizacji.
Na terenie naszej Gminy będą tylko punkty nadawcze, a główna siedziba znajdować się będzie w Konecku.
Członkowie Komisji podjęli decyzję o zaproszeniu Dyrektora Poczty na najbliższą Sesję RG.

Wójt poinformował :
- o przygotowywaniu regulaminu korzystania z boiska gminnego,
- o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów, które prowadzi na terenie powiatu działalność sportową ; w Zakrzewie chcą prowadzić naukę karate, należy im tylko zabezpieczyć salę.
- w ramach ZGZK i tego Stowarzyszenia złożony został wniosek na inną działalność.
P. Skarbnik poinformowała, że na stypendia socjalne dla uczniów otrzymaliśmy tylko 27 tys. zł.

Ad.5,6.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 682
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu