Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 20.07.2005r


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji ds Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 20 lipca 2005 r.

Porządek posiedzenia:

1.Stan remontów w szkołach.
2.Zapoznanie z arkuszami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2005/2006.

Ad.1.

Informacji o stanie remontów w szkołach udzielił Jan Bąk – Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy:

W Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie dokonana zostanie wymiana okien. Dyrektor szkoły zawarł umowę bez stosowania ustawi – Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza netto równowartości kwoty 6.000 euro, jest to zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy. Zadanie wykona Firma SIMBUD. Przewidziano termin zakończenia prac na dzień 8 sierpnia br. W budżecie na ten cel przeznaczona jest kwota 20.000,- zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie przeprowadzona zostanie wymiana instalacji odgromowej. Również w tym przypadku umowa została zawarta bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na dzień 20 lipca br, zakończenie na 1 sierpnia br. Na realizację tego zadania szkoła posiada w budżecie kwotę 7.000,- zł. Zadanie zrealizowane będzie za kwotę 6.750,- zł. przez Zakład Instalacji Elektrycznej, Janusz Kołodziejski, Radziejów.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie wykonane zostaną prace remontowe przy tarasie. Dyrektor zawarł umowę w dniu 15 lipca 2005 r. w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Ofertę złożyła Firma „CARGAZ” Krzysztof Karasiński, Dęby na kwotę 28.162,20 zł. W umowie przewidziano termin zakończenia robót na dzień 19 sierpnia br.

Wystąpi opóźnienie realizacji zaplanowanego wykonania docieplenia stropodachu na budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie. W dniu 22 czerwca br ogłoszony został przetarg nieograniczony o watości poniżej 60.000 euro. Wpłynęła 1 oferta na kwotę brutto 109.185,52 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty (w tym przypadku jedynej) przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W budżecie szkoły na 2005 r. ujęta jest kwota 45.000,0 zł. z przeznaczeniem na wykonanie w/w zadania, w roku 2006 przewiduje się przeznaczenie kwoty 35.000,- zł., czyli łącznie 80.000,- zł.
Postępowanie zostało unieważnione. Będzie ogłoszony drugi przetarg, lecz nastąpi zmiana technologii wykonania docieplenia.

Nie może być rozpoczęta przebudowa dworca PKS na bibliotekę publiczną, gdyż nie wpłynęła żadna oferta na realizację tego zadania.Ad. 2.

Z arkuszami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2005/2006 zapoznała zebranych Anna Cerak – inspektor ds kadr i oświaty. Arkusze zostały wcześniej zaopiniowane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Realizacja niektórych uwag tego organu nie będzie możliwa w r. szk. 2005/2006. Dotyczy to przydzielenia niezgodnie z kwalifikacjami np. godzin plastyki, techniki. Ilość godzin wymienionych przedmiotów jest tak mała, że nie będzie można zatrudnić fachowca z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyjściem z tej sytuacji byłoby uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli już zatrudnionych w naszych szkołach.
W przedstawionych arkuszach organizacji pracy szkół nie mogły być uwzględnione godziny nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej, gdyż nie ma jeszcze aktualnych orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (tylko w jednym przypadku nauczanie indywidualne mogło być ujęte w organizacji), w związku z tym, w miesiącu wrześniu br, w organizacjach pracy szkół zawarte będą istotne zmiany.

Protokółowała:
A. Cerak
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 821
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu