Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 7.06.2005r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 czerwca 2005 r.

Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie zmian do budżetu na 2005 rok..
3. Informacja o planowanej wspólnej inwestycji Związku w
ramach Funduszu Spójności.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie.

Ad.1.
Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów. Stwierdził , że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji co pozwoli na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.
Wójt omówił propozycje zmian do budżetu na 2005r.
Dochody należy zwiększyć:
- o 70 tys. zł o dotację z funduszu rekultywacji gruntów na budowę drogi w Sinkach, na co została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Ponieważ przeciąga się w czasie procedura uzyskania środków z UE na modernizację hydroforni w Sędzinie, postanowiono budowę drogi w Sinkach z roku 2007 przesunąć na 2006 r.
- o 2 tys. zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od jedn. Prawnych,
- o 10 tys. zł z tyt. odsetek od lokat wolnych środków,
- o 9,2 tys. zł - dotacja Wojewody na zasiłki okresowe,
- o 102.406 zł – dotacja z SAPARDU na wykonany w 2004r kompleks boisk.
Wójt poinformował, że w Michałowie robione są chodniki. Materiał został zakupiony przez Gminę, wykonują go pracownicy publiczni, natomiast nadzór sprawuje pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.
Po kontroli dróg przeprowadzonych przez Komisję ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów za najpilniejszy uznano remont drogi w Gęsinie na odcinku około 300 mb, który planuje się wykonać w tym roku.
Wójt omówił pozostałe propozycje zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 1.
Wójt wyjaśnił, że w budżecie środki przeznaczone na remont Domu Kultury i przystanku PKS należy rozdzielić, ponieważ na remont Domu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim jest złożony wniosek w ramach Odnowy Wsi , nie wiadomo, kiedy będzie rozpatrzony, wobec tego najpierw zostanie wyremontowany przystanek PKS na bibliotekę, a Dom Kultury będzie remontowany przez 2-3 lata w miarę posiadanych środków.
Pani Skarbnik poinformowała o konieczności zaciągnięcia kredytów i pożyczek w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi, na co będą przygotowane stosowne uchwały.
W związku ze zmianą przepisów w drodze uchwały będzie trzeba zlikwidować środek specjalny dot. spraw żywienia. PSP w Zakrzewie będzie miała otwarty rachunek pomocniczy, na który będą rozliczane środki na żywienie.
Wszystkie propozycje zostały zaakceptowane przez członków Komisji.

Ad.3.
Wójt poinformował, że WFOŚ i GW w Toruniu zwrócił się z propozycją do ZGZK, iż pomoże złożyć wniosek do Funduszu Spójności w celu pozyskania środków. Chodzi o to, że można otrzymać dotację do 75% na duże zadania powyżej 10 mln Euro.
ZGZK chce jeszcze w czerwcu wystąpić do WFOŚ i GW o pomoc w wypełnieniu wniosku na rozwiązanie gospodarki wodno –ściekowej w powiecie w latach 2007-2013.
Na ostatnim spotkaniu ZGZK były omawiane plany – propozycje, które można by rozwiązać za pomocą środków z Funduszu Spójności: np. miasto Aleksandrów chciałby rozwiązać gospodarkę wodno –ściekową za ~ 50 mln zł, gmina Aleksandrów za ~ 40 mln zł, w Zakrzewie można by uwzględnić II i III etap kanalizacji ściekowej, wymianę rur azbestowych w wodociągach gminnych, modernizację hydroforni w Sędzinie, jeżeli nie otrzymamy środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.4.
Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego przekazał uwagi dot. uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
W myśl obowiązujących przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela oraz Rozporządzeniu MEN i S należałoby w podjętej uchwale Nr XVI/126/04 z dnia 28 grudnia 2004 r wprowadzić pewne zmiany.
Zmiany te omówiła Pani Anna Cerak – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Następnie Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania. W myśl obowiązujących przepisów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu , Senatu i Prezydenta tworzy się dodatkowy obwód Nr 4 w DPS w Zakrzewie.
Wójt omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu boisk sportowych przy ul. Inowrocławskiej w Zakrzewie.
Członkowie Komisji zaproponowali w okresie letnim zmianę godzin otwarcia stadionu od godz. 14.00 – 22.00.
Wszystkie projekty uchwał zostały zaakceptowane.
Radny Roman Piernik zapytał jaka jest procedura korzystania z boisk przy szkole, ponieważ w Sędzinie młodzież grała na boisku szkolnym i została z niego usunięta po interwencji policji na wezwanie dyrektora szkoły.
Wójt wyjaśnił, że boiskiem szkolnym zarządza dyrektor szkoły i on odpowiada za porządek na obiekcie.

Ad.5,6.
Na zaproszenie radnego Zdzisława Dzioby na posiedzenie Komisji przybyła Pani Dyrektor PSP im. Wł. I. Łokietka w Siniarzewie.
Zwróciła się z prośba, w imieniu rodziców, dzieci i nauczycieli, do radnych o dofinansowanie tablicy pamiątkowej patrona, którą planuje odsłonić z okazji obchodów 60- lecia powstania szkoły.
Koszt wykonania tej tablicy ma wynieść 10 tys. zł.
Obchody te będą obchodzone 1 września 2005 roku.
Zostały zgłoszone wnioski:
1-pozostawić 4 tys. zł przeznaczone w budżecie na doposażenie klas,
2-zmienić przeznaczenie środków na tablicę majątkową
Za wnioskiem pierwszym głosowało 4 członków komisji, za drugim wnioskiem 6, 2 się wstrzymało.

Wójt poinformował, że w ubiegłym roku miał być sprzedany dom komunalny w Gęsinie, w którym mieszka dwóch najemców. Przylegająca działka należała do ARR i były trudności z dojściem do mieszkań. W międzyczasie okazało się, że działka została przejęta przez UG.
Na dzień dzisiejszy sprawa jest uregulowana i mieszkania można sprzedać.
Jeden z najemców wyraża chęć zakupu.. Drugi najemca nie jest zainteresowany kupnem, a mieszkanie w którym mieszka wymaga dużego remontu.
Wobec powyższego zostanie przeniesiony do planowanego do wynajęcia przez UG mieszkania (w Sędzinie lub w Zakrzewie).
Radny Franciszek Lewandowski – w Kuczkowie należałoby naprawić drogę, ponieważ jej stan jest zły.
Radna Dorota Filipiak- na nowym osiedlu naprawić w ramach gwarancji drogę, ponieważ występują nierówności.
Radna Emilia Kopaczewska – w Sędzinie i w Michałowie ustawić tablice informacyjne.
Radny Marian Cygański – w Kolonii Bodzanowskiej jest zrobiona tablica z napisem miejscowości, ale jest niewłaściwy, ponieważ jest Kolonia Bodzanowo,
a powinno być Kolonia Bodzanowska,
- w Bachorzy bliżej kanału jest dzikie wysypisko śmieci.
- koło p. art.5 ust.2 „ze względu na dobro osoby fizycznej” w Kolonii Bodzanowskiej są dziury w drodze,
- z Zakrzewa czerwony zetor z beczką asymilacyjną wywozi nieczystości na Bachorzę.
Radny Adam Nenczak – jest potrzebny żużel w Bachorzy , koło
p. art.5 ust.2 „ze względu na dobro osoby fizycznej”,
-należy usunąć nadmiar ziemi w Sędzinie wzdłuż posesji proboszcza,
Radny zapytał jak się przedstawia sytuacja ze skrzyżowaniem w Sędzinie ?
Wójt wyjaśnił, że UG kupił 4 rury na przepusty ZDP wykonana prace ziemne związane z przepustami, natomiast p. Dąbrowska otrzymała zalecenia od ZDW w Bydgoszczy i jest w trakcie przygotowań do prac.
Radny Wiesław Szczepański – do Seroczek potrzebne są dwa transporty żużla i tablica informacyjna.
Radny Marian Bąk- potrzebny 1 kurs żużla na drogę do p. p. Wydrzyńskiej i Kułakowskiej,
Radna Barbara Woźniak – potrzebny 1 kurs żużla do Bachorzy i 1 kurs do Woli Bachornej,
- zwrócić się do Starostwa Powiatowego o pomoc w dofinansowaniu wszelkich zmian w rozgraniczeniach, które rolnik musi zrobić na swoich działkach, ponieważ jest to niewątpliwie duży wydatek, a ten rok jest ostatnim na składanie wniosków.

W temacie wysypiska w Służewie – Wójt poinformował, że ma odbyć się spotkanie z mieszkańcami i Zarządem ZGZK, na którym zostanie ustalone czy będą przyjmowane odpady pomedyczne z Włocławka.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
U. SkrzypińskaRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 784
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu