Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn.1.12.2006r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 1.12. 2006r.

Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczących Komisji.
3. Omówienie projektów uchwał RG.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie.

Ad.1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Wójt. Stwierdził quorum oraz zapoznał z przepisami i zasadami obowiązującymi na posiedzeniach komisji.

Ad.2.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat członkostwa w Komisjach.
Radny Franciszek Lewandowski zasugerował, żeby dobrze się zastanowić nad tym kto w jakiej Komisji chciałby być, do tej pory było przyjęte, że każdy radny był w składzie tylko jednej Komisji.
Radny Zdzisław Dzioba stwierdził, że dobrze by było jakby w Komisji ds. Przestrzegania Prawa był radny z każdego okręgu. Obecnie w tej komisji nie ma nikogo z okręgu Sędzin. Zgłosił wniosek, aby do tej Komisji powołać jeszcze jednego członka właśnie z tego okręgu.
Radny Marian Bąk przypomniał, że na ostatniej sesji prosił o wyjaśnienie tematu członkostwa w komisjach przez radcę prawnego, który wyjaśnił, że radny w myśl przepisów musi być członkiem przynajmniej jednej komisji
i każdy miał prawo zgłosić swój akces do komisji, w których chciałby pracować.
Radny Zdzisław Sobieraj stwierdził, że spotkał się wcześniej z taką opinią iż radny jest członkiem jednej komisji i tym się sugerował.
Rozpatrzono wniosek radnego Zdzisława Dzioby – do składu Komisji ds. Przestrzegania Prawa zgłoszono kandydaturę radnego Franciszka Lewandowskiego - wszyscy członkowie zaakceptowali ten wniosek.
Członkowie Komisji dokonali wyboru Przewodniczących.
Przewodniczącym Komisji : ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi
i Finansów został radny Wiesław Szczepański,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów został radny Zdzisław Dzioba,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – radny Marian Bąk.

Ad.3.
Wójt przystąpił do omawiania projektów uchwał;
- poinformował, że oprócz projektów uchwał , które radni otrzymali przed posiedzeniem komisji będą jeszcze dwie uchwały: jedna zgodnie z podjętym przed chwilą wnioskiem : uzupełniająca skład Komisji ds. Przestrzegania Prawa, a druga w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
Odnośnie tej uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła, głównie nowo wybranym radnym , zasady wprowadzania zmian w uchwale budżetowej.
Następnie omówiła proponowane zmiany w budżecie : zwiększenie dochodów
o otrzymaną subwencję z MF oraz zwiększenie wydatków m.in. na : dokończenie finansowania studni 2A w Siniarzewie, wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sfinansowanie robót budowlanych przy modernizacji kotłowni w Siniarzewie.
Wójt omówił następne projekty uchwał:
1) w sprawie odwołania Sekretarza Gminy – w związku z wnioskiem napisanym przez Panią Krystynę Kozłowską, że z dniem 1 stycznia
2007 r. zamierza przejść na emeryturę należy podjąć taką uchwałę.
Jeśli chodzi o wakat sekretarza- reguluje to ustawa i nasze Zarządzenie. Będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko lub będzie można awansować pracownika Gminy, kandydat będzie musiał mieć również akceptację Rady Gminy.
2) w sprawie diet dla radnych i sołtysów Wójt wyjaśnił, że były one ustalone
na początku IV kadencji. Radni po przeprowadzonej dyskusji zgłosili
wniosek, aby diety były następującej wysokości : dla przewodniczącej
Rady – 900 zł, dla wiceprzewodniczącego – 200 zł za udział w każdym
posiedzeniu , dla przewodniczących komisji po 170 zł za udział w każdym
posiedzeniu i dla pozostałych radnych po 150 zł.- za taką propozycją
głosowało 9 radnych, 3 przeciwnych, 2 wstrzymało się .
Dla sołtysów postanowiono ustalić dietę za udział w sesjach w wysokości
200,-zł na kwartał, za każdą nieobecność obniżenie diety o 50% – za
taką propozycją głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się.

Radni zaproponowali również zwiększenie wynagrodzenia dla Wójta –
zwiększając wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 4550,- zł i dodatek
funkcyjny do kwoty 1190,-zł, Wzrost tych kwot wpłynął również na
zwiększenie dodatku stażowego i specjalnego.
3) w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy
Zakrzewo - są to działki budowlane, które będą sprzedane w drodze
Przetargu ustnego nieograniczonego, wycenione przez rzeczoznawcę.
4) w sprawie opłaty administracyjnej- Wójt wyjaśnił, że parlament uchylił
plany miejscowe dla gmin. Gmina nasza posiada jedynie plan miejscowy
dla kompleksu boisk sportowych i sąsiednich działek budowlanych.
Mieszkańcy, którzy zamierzają się budować na tych terenach
muszą pobrać wypis i wyrys płacąc 75 zł, natomiast jeżeli budowa ma być
prowadzona na terenie na którym nie ma aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wówczas decyzję o warunkach
zabudowy przygotowuje urbanista, za którą Gmina musi zapłacić
od 200 do 300 zł.
5) w sprawie wysokości stawki podatku od posiadanych psów – Wójt
wyjaśnił, że od dłuższego czasu występuje problem ze ściągalnością tego
podatku. Radni poprzedniej kadencji zwolnili wszystkich właścicieli psów
z tego podatku. Członkowie Komisji również postanowili pozostawić taką
samą uchwałę na rok 2007.
6) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2007
roku- członkowie postanowili pozostawić stawki w wysokości z roku
bieżącego.
7) w sprawie podatku rolnego Wójt wyjaśnił, że Prezes GUS ogłosił średnią
cenę skupu żyta z trzech ostatnich kwartałów br., która wynosi 35,52 zł.
Członkowie Komisji postanowili obniżyć tą stawkę do kwoty 34 zł.
Taką stawkę zaakceptowało 12 radnych, 2 się wstrzymało.
8) w sprawie stawek podatku od nieruchomości członkowie komisji
postanowili je nieznacznie zwiększyć o kilka groszy: np. .podatek od
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
z 0,47 zł do 0,50 zł za 1 m 2 powierzchni.
9) w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zakrzewo –
Wójt zaproponował wzrost stawki o 0,06 zł/m3 - stawka ta została
zaakceptowana przez członków komisji.

Ad. 4. 5. 6.
Radny Franciszek Lewandowski poruszył temat pozostawionych podkładów przy gruntach kolei wąskotorowej.
Wójt wyjaśnił, że Gminy chciały przejąć te grunty lecz PKP nie wyraziło na to zgody. W tym roku PKP wynajęła firmę, która zebrała złom, natomiast podkłady zostawili w wielkim bałaganie.
Radny Marian Bąk – odnośnie drogi Inowrocław – Włocławek poinformował, że mieszkańcy ul. Inowrocławskiej słyszeli o przebudowie tej drogi oraz przesunięciu chodnika w stronę ogródków, w związku z tym chcieliby oddać pas gruntu po drugiej stronie, radny zwrócił się z prośbą aby zwrócić się ponownie do ZDW lub Marszałka Województwa K-P , aby ujęli w planach remont drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania przy
p. Kowalczyku do skrzyżowania z ul. Osiedlową.
Wójt wyjaśnił, że jest już wykonany projekt przebudowy ul. Inowrocławskiej i każda zmiana wiąże się z wykonaniem nowego projektu przez ZDW.
Można poprosić dyrektora ZDW na posiedzenie Komisji i przedyskutować nurtujące problemy.
Radny Zbigniew Filipiak – zapytał do kogo należą zatoki autobusowe, ponieważ w Sędzinie jak pada nie można wejść do autobusu.
Wójt wyjaśnił, że przystanki plastikowe były zakupione przez gminę. Gmina odpowiada tylko za drogi gminne, natomiast wszystkie wiaty murowane należały do PKS, który się ich zrzekł i nie chce za nie odpowiadać.
Radny Franciszek Lewandowski zgłosił wniosek, aby w Zarębowie ustawić
2 pojemniki na szkło.
Radny Zdzisław Dzioba poprosił o pojemniki na parkingu przy cmentarzu na szkło i plastik.

Do Komisji Przetargowej członkowie Komisji wybrali spośród siebie, większością głosów dwie osoby : radnego Łukasza Gołębiewskiego
i radnego Zbigniewa Filipiak.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała

U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 907
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu