Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn.21.02.2007r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 lutego 2007 roku.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.Przebudowa dróg w Gminie – wyjaśnienia Dyrektora ZDW w Bydgoszczy.
4.Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
5.Omówienie sprawozdania z realizacji planu pracy w 2006 r przez Posterunek
Policji w Konecku.
6.Sprawy różne.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.

Ad.1, 2.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji
ds. Rolnictwa Wiesław Szczepański. Stwierdził quorum, następnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.3.
Na posiedzenie został zaproszony Dyrektor Dróg Wojewódzkich Kazimierz Chojnacki. Przybyli również kierownicy ZDW Rejonu Inowrocław - Jacek Kodzis i Rejonu Włocławek – Sławomir Woźniak.
Tematem spotkania była modernizacja drogi 252 : Inowrocław - Włocławek.
Radni mieli szereg pytań dot. modernizacji – głównie odcinka drogi koło cmentarza oraz ul. Inowrocławskiej od skrzyżowania w kierunku ul. Kwiatowej.
Dyrektor wyjaśnił, że drogi przebiegające przez Zakrzewo mają dwóch zarządców. Remont dotyczy drogi 252, która nie obejmuje odcinka koło cmentarza. Nie znaczy to jednak, że odcinek ten nie będzie wykonany.
ZDW wykona go z własnego budżetu. W tym roku na pewno nie, ponieważ nie jest on ujęty w budżecie, ale w 2008 roku może uda wykonać się to zadanie.
Wójt przedstawił propozycje mieszkańców dotyczącą tego odcinka : oświetlić go, pomyśleć o przejściach dla pieszych w pobliżu sklepów oraz o chodniku
od sklepu p. Nowaka do cmentarza oraz zatoce koło cmentarza.
Dyrektor zobowiązał się uwzględnić w projekcie przebudowy : chodnik i zatokę.
Natomiast na budowę oświetlenia dał ustne przyzwolenie.
Następny problem jaki poruszył Wójt to klin gruntu na skrzyżowaniu do Inowrocławia - należy on do Gminy, a chcielibyśmy się go pozbyć na rzecz Zarządu Dróg.
Dyrektor obiecał zająć się tym tematem.
Następny problem to niepokój mieszkańców ulicy Inowrocławskiej dot. pobudowanych ogrodzeń w pasie drogowym i obawa, że podczas modernizacji będą musieli zlikwidować ogrodzenia i wyrywać rosnące krzewy.
Dyrektor wyjaśnił, że podczas modernizacji nie ma mowy o poszerzaniu tego odcinka drogi, będzie on najwyżej podwyższany.
Radny Marian Bąk zgłosił wniosek, aby na ul. Inowrocławskiej przedłużyć chodnik o kilkanaście metrów do skrzyżowania z ul. Kwiatową.
Następnie radny Marian Bak poruszył problem braku chodnika koło DPS.
Ogrodzenie jest 90 cm oddalone od krawędzi jezdni i pensjonariusze na wózkach nie mieszczą się .
Również sam wyjazd z DPS na ulicę jest bardzo niebezpieczny.
Zaproponował ustawienie lustra.
Dyrektor odpowiedział, że ustawienie lustra jest również niebezpieczne, ponieważ występują trudności w określeniu odległości.
Wójt poinformował o pomyśle zrobienia ścieżki pieszo –rowerowej na gruntach po kolejce wąskotorowej, wówczas problem byłby rozwiązany.
Dyrektor poparł ten wniosek, zaproponował jeszcze inne rozwiązanie: chodniki poza rowem, wtedy byłoby bezpiecznie. Ponieważ chodniki pobudowane przy szosie poza terenem zabudowanym nie są bezpieczne, a wręcz przeciwnie stwarzają niebezpieczeństwo, ponieważ nie można przewidzieć czy kierowca zachowa odpowiednią prędkość poza terenem zabudowanym, a podmuch pędzącego samochodu może wciągnąć pieszego, czy jadącego na wózku.
Wójt poruszył jeszcze jeden problem.
Przy budowie kanalizacji deszczowej była umowa Spółki Wodnej w Zakrzewie z Zarządem Dróg Wojewódzkich , że będą partycypować w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego za zrzut wody opadowej z ulicy Radziejowskiej.
Spółka Wodna otrzymała od ZDW propozycję refundacji kosztów w wysokości 50 zł w roku 2005 i po 100 zł w kolejnych latach.
Wójt zaproponował ponowne rozważenie tego tematu, ponieważ to rozwiązanie nie satysfakcjonuje mieszkańców.
Dyr. Rejonu Inowrocław wyjaśnił, że będzie tam pobudowane urządzenie do oczyszczania wód opadowych. Wobec tego woda będzie wpływała do rowu oczyszczona, która nie będzie zanieczyszczała rowu, natomiast czyszczenie tego urządzenia będzie pochłaniało duże pieniądze.
Dyrektor ZDW obiecał zająć się tym tematem.
Radny Marian Bąk przypomniał wniosek o wybudowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku od P. zgodnie z art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Wójt natomiast poinformował, że mieszkańcy chcą, aby wymienić płytki przy ul. Radziejowskiej. Krawężniki nie były by ruszone, tylko wymienione płytki na polbruk. Chodzi o to, aby ZDW wyraził na to zgodę.
Dyrektor nie wyraził sprzeciwu, stwierdzając, że wszystko jest do uzgodnienia.
Dodał, że ul. Radziejowska, ale dopiero od znaku „teren zabudowany” będzie modernizowana na odcinku 9 km w stronę Radziejowa.
Obejmie zatem również Sędzin.
Radny Adam Nenczak zapytał, czy zamontowanie metalowych słupków przy placu przed sklepem GS w Sędzinie to dobre rozwiązanie oraz zgłosił wniosek mieszkańców, którzy chcą w Sędzinie chodnik.
Radny Zbigniew Filipiak poinformował, że w Sędzinie są dwie zatoki, jest linia ciągła i ludzie nie mają gdzie przechodzić, również są tam wysokie pobocza, które należałoby zebrać. Teren przy zatokach należałoby utwardzić , ponieważ ludzie starsi podczas opadów nie mogą wsiąść suchą noga do autobusu.
Wójt zapytał dyrektora, czy pod ich nadzorem gmina może nawieźć piasek
i wyrównać teren.
Dyrektor odpowiedział, że Sędzin będzie modernizowany w ramach tych 9 km, ale dopóki nie wykonana się prawidłowego odwodnienia to sytuacja taka będzie się powtarzać.
Kierownik Rejonu ZDW w Inowrocławiu – zarządca tej drogi wyjaśnił, że tym skrzyżowaniem zajmuje się od kilku lat i nie może wyegzekwować od właściciela sklepu, który zlikwidował rowy , aby odtworzył je.
Jeśli chodzi o pachołki przy sklepie GS to były one za pierwszym razem plastikowe. Na drugi dzień już ich nie było, a chodzi przecież o bezpieczeństwo, ponieważ zatrzymujące się tam samochody na całej szerokości placu wyjeżdżały sobie z różnych miejsc na jezdnię, niejednokrotnie po kilka jednocześnie.
Ustawione pachołki mają to ograniczyć.
Dyrektor wyjaśnił, że o chodnikach można będzie dopiero myśleć po wykonaniu wszystkich innych prac modernizacyjnych.
Radny Zdzisław Dzioba zapytał, czy w Siniarzewie są przewidziane chodniki, dyrektor ZDW odpowiedział, że tak.
Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby w Siniarzewie wykonac przejścia dla pieszych na wysokości kościoła.
Dyrektor wyjaśnił, że na pewno będą wykonane, ponieważ przejścia robi się przy skrzyżowaniach.
Radny Adam Nenczak zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie studzienki, ponieważ jest zanieczyszczana przez wody opadowe spływające z drogi wojewódzkiej.
Radny Andrzej Wąsikowski poprosił o ponowne rozpatrzenie wniosku, ustawienia znaku informacyjnego przy drodze wojewódzkiej w Siniarzewie wskazujący kierunek Kolonii Bodzanowskiej, ponieważ otrzymał odmowną odpowiedź.
Wszystkie uwagi i pytania zostały zapisane przez dyrektora ZDW, który obiecał je zrealizować.

Ad.4.
Wójt omówił projekty uchwał :
1) w sprawie poręczenia kredytu dla „ Leadera +” – grupa lokalnego działania zamierza wspomóc Bieg Łokietka przeznaczając na ten cel 55 tys. zł, aby zwiększyć rangę tego biegu. Pieniądze byłyby przeznaczone na większe nagrody dla zwycięzców oraz zorganizowanie imprez towarzyszących.
Aby otrzymać te pieniądze gmina musi poręczyć kredyt 25 tys. zł.
Jeżeli ta impreza zostanie dobrze rozliczona, wówczas nie ma żadnego ryzyka.
Członkowie Komisji zaproponowali, aby na Sesję zaprosić Prezesa „Leadera +” żeby przybliżył ten temat.
Poręczenie to będzie zapisane w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2007 rok.
W uchwale tej planuje się jeszcze wprowadzić m.in. następujące zmiany:
- zwiększyć plan wydatków : na wynagrodzenie ( utworzenie nowego stanowiska pracy w referacie finansowym), na opłaty związane z zakupem gruntów na poszerzenie drogi w Kuczkowie, na sfinansowanie wypisów
i wyrysów oraz wyceny nieruchomości, na zakup sprzętu komputerowego
i programów antywirusowych, na wykonanie systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków, na opłatę konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, na remont DK – II etap, na sfinansowanie szkoleń pilarzy (z każdej jednostki po jednym strażaku),
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplenia budynków : PSP w Zakrzewie, PG im. J. Kasprowicza w Zakrzewie i Domy Kultury- kredyt ten byłby zaciągnięty z BOŚ S.A. Oddział we Włocławku
Radny Michał Mańkowski zapytał o wysokość oprocentowania tego kredytu, Wójt odpowiedział, że w granicach 1,2 % w skali roku.
3) w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia gruntów od PKP S.A.- jest to uchwała intencyjna, na podstawie której PKP określi warunki przejęcia.
Urząd na pewno będzie musiał ponieść koszty wyceny, wypisu i wyrysu oraz opłaty notarialnej.
4) w sprawie zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Zakrzewo- gmina wyrokiem Sądu w drodze spadku otrzymała nieruchomość zabudowaną w Kolonii Bodzanowskiej po zmarłym zgodnie z art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”,którą chce zbyć w drodze przetargu nieograniczonego.
Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby sprzęt czy meble znajdujące się w tym mieszkaniu przekazać komuś z Kolonii Bodzanowskiej.
Wszystkie projekty uchwał zostały zaakceptowane.


Ad.5.
Członkowie Komisji zostali zapoznani ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy za rok 2006 Komisariatu Policji w Konecku.
Wójt poinformował, że na Sesję został zaproszony Komendant Powiatowy Policji.

Ad.6.
1) Pani Przewodnicząca RG zapoznała z wnioskami jakie wpłynęły od księży
z parafii Sędzin i Zakrzewo w sprawie dofinansowania podświetlenia obiektów kościelnych.
Po przedyskutowaniu członkowie Komisji stwierdzili, że najpierw należy się zorientować ile może kosztować takie oświetlenie i decyzje podjąć na następnym posiedzeniu komisji.
2) Wójt przedstawił prośbę Firmy „Centertel”, która obecnie dzierżawi od nas działkę , na której postawili maszt telefonii cyfrowej, a obecnie chcieliby ją kupić.
Członkowie Komisji nie wyrazili zgody na sprzedaż.
3) Wójt zapoznał z pismem ze Starostwa Powiatowego dot. wprowadzenia
w gminach programu „ Razem bezpieczniej” .
4) Wójt poinformował, że odbył się przetarg na II etap remontu DK- oferty kształtowały się od 490 tys. zł do 690 tys zł.
Nikt jeszcze nie został wybrany. Prace Komisji Przetargowej trwają.
W przypadku konieczności wybrania oferenta z kwotą wyższą niż mieliśmy zaplanowane w budżecie, planuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel
o 100000,-zł.
5) Wójt poinformował, że w m-cu marcu odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci, którzy wnioskowali o utworzenie przedszkola.
Trzeba się spieszyć, ponieważ gdyby miało ono powstać wówczas należy zmienić statut szkoły, wybrać dyrektora i przygotować pomieszczenia

Ad.7.
Radny Zdzisław Dzioba zaproponował, aby w Siniarzewie ściąć drzewa koło boiska szkolnego, sprzedać je, kupić siatkę i ogrodzić boisko.
Radny Michał Mańkowski – przypominał wniosek o remoncie dachu i tynków na świetlicy w Lepszem.
Radna Aleksandra Maciejewska – zapytała o sytuację mieszkaniową
P. Zientary.
Wójt odpowiedział, że w budynku po byłej szkole jeden z mieszkańców chce oddać pomieszczenie wobec tego rozważana jest możliwość przesiedlenia tam p. zgodnie z art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”.

Radny Adam Nenczak – droga koło kobielickiego lasu jest rozjeżdżona przez sprzęt OHZ, należałoby tam nawieźć kamień.
Poinformował również, że w kwietniu br sołtys wsi Sędzin będzie obchodził
45 lecie pełnienia tej funkcji . Należałoby pomyśleć o uczczeniu tego jubileuszu.
Radny Franciszek Nowak ponowił wniosek o zamontowanie lampy przy parku w Sedzinku.
Radny Zbigniew Filipiak – zapytał czy już coś wiadomo na temat pomocy finansowej przy budowie oczyszczalni przyzagrodowych?
Wójt odpowiedział, że nie można otrzymać dotacji na ten cel z WFOŚ czy NFOŚ jedynie z gminnego FOŚ.W tej sprawie zostało skierowane pismo do RIO, czekamy na odpowiedź.
Radny Zbigniew Filipiak – zaproponował, aby przed rozpoczęciem roku szkolnego przyznać dodatkową kwotę rodzicom bliźniaków.
W gminie są 4 bliźniacze pary.
Poprosił również, żeby kierowca autobusy szkolnego podczas awarii autobusu, powiadomił dyrektora, wówczas prędzej będzie można coś zorganizować.
Radny Wiesław Szczepański zgłosił o zniszczonym herbie naszej Gminy na granicy ze Straszewem.
Radny Łukasz Gołębiewski – zgłosił wniosek, aby na ulicy Wiejskiej na skrzyżowaniu zamontować 2 lampy oraz 2 przy oczyszczalni ścieków.
Zapytał, czy można w jakiś sposób zmusić P. zgodnie z art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”, aby zlikwidował budkę przy przystanku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 888
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu