Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 19 i 21.12.2006r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.12. 2006r.
dokończenie w dniu 21.12.2006r
Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu na 2007 r.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy
5. Opracowanie planów pracy Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.

Ad.1. 2.
Wspólne posiedzenia Komisji otworzył Przewodniczący Komisji
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Zdzisław Dzioba, stwierdził quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie członkowie Komisji przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.3.
Wójt omówił projekt budżetu na 2007 rok. Omówił źródła dochodów oraz planowane wydatki w poszczególnych działach Urzędu Gminy i jednostkach organizacyjnych.
Radny Franciszek Nowak zaproponował, aby zwiększyć środki na wynagrodzenia dla kierowców OSP, żeby po potrąceniach otrzymywali
w granicach 200 zł netto.
Członkowie Komisji zaakceptowali tą propozycję.
Wójt poinformował, że proponuje się w opracowanym projekcie budżetu : - wprowadzić zmianę dotyczącą zabezpieczenia środków na utworzenie świetlicy terapeutycznej, która miałaby swoją siedzibę w Domu Kultury.
Remont Domu Kultury przewiduje się w II połowie 2007 roku.
- wprowadzić dotację w wysokości 1.750,-zł na zakup wspólnie z Urzędem Miasta Aleksandrów urządzenia Fantom – do stwierdzania raka sutka, ponieważ z taką prośbą zwrócił się Starosta. Pozostałe Gminy mają zakupić inne urządzenia , które będą służyć mieszkańcom powiatu.
Członkowie Komisji zaakceptowali te propozycje.
Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby zwrócić się do Zakładu Energetycznego o skrócenie czasu oświetlenia ulicznego o 10 min rano
i wieczorem, co w sumie wpłynie na oszczędności.
Radni Zbigniew Filipiak i Franciszek Nowak zwrócili się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania lampy koło parku w Sędzinku.
Radny Zdzisław Dzioba przypomniał wniosek o zamontowaniu oświetlenia ulicznego Siniarzewie koło p. art.5 ust.2 – „ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Radny Andrzej Wąsikowski poprosił o zamontowanie lamp w Kolonii Bodzanowskiej koło p. art.5 ust.2 – „ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Radna Aleksandra Maciejewska przypomniała również o zamontowaniu lamp
w Gęsinie.
Radny Adam Woźniak- należałoby zamontować lampy w Woli Bachornej
w kierunku p. art.5 ust.2 – „ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Radny Michał Mańkowski- zgłosił wniosek o zamontowanie lampy na łuku
w Lepszem koło p. art.5 ust.2 – „ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Radny Andrzej Wąsikowski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie niewielkich środków pieniężnych w budżecie na drobne prezenty dla dzieci, jak zostanie zorganizowania impreza we wsi.
Radny Adam Nenczak – przypomniał o wniosku budowy chodnika w Sędzinie od szkoły w kierunku Zakrzewa.
- zamontować lampy w Sędzinie od P. Kani w kierunku p. Klusaka.
Wójt wyjaśnił, że droga ta jest przewidziana do modernizacji po roku 2013.
Jeśli byśmy chcieli wykonać to zadanie to należałoby wykonać dokumentację. Najpierw jednak trzeba poprosić ZDW, aby wydał zalecenia techniczne.
Radny Zbigniew Filipiak – zgłosił wniosek, aby od szkoły w kierunku osiedla
w Sędzinie odtworzyć rowy.
Radny Zdzisław Dzioba po wysłuchaniu projektu budżety stwierdził, że okręg Siniarzewo i Ujma Duża największe płacą podatki, natomiast wg niego żadne zadania nie są planowane w tym okręgu.
Wójt wyjaśnił, że należałoby cofnąć się do lat ubiegłych i nawet do roku bieżącego, gdzie był wykonany odwiert studni nr 2a i modernizacja kotłowni
w Szkole Podstawowej.
Radny Zdzisław Dzioba poruszył jeszcze temat budowy chodnika w Michałowie.
Wójt wyjaśnił po raz kolejny, że sprawa ta była już wyjaśniana. Chodzi o to iż ZDP nie chce wyrazić zgody na budowę , ponieważ nie ma tam odwodnienia, natomiast budowa chodnika na gruntach prywatnych jest kosztowna , bo załatwienie spraw notarialnych to koszt około 800 zł za uregulowanie spraw własnościowych z jednym mieszkańcem.
Radny Zbigniew Filipiak zaproponował, aby sprzedać gimbusa, a wynająć
z firmy, ponieważ analizując koszty utrzymania są one dużo wyższe.
Wójt wyjaśnił, że można sprzedać, tylko że nasz gimbus jest wykorzystywany również do wyjazdów dzieci w soboty i niedziele. Na pewno dużo łatwiej
i taniej jest wykorzystywać na te wyjazdy nasz autobus niż zamawiać w firmie.
Radny Adam Woźniak – zgłosił wniosek naprawienia dachu na świetlicach w Woli Bachornej i w Lepszem.
Radny Andrzej Wąsikowski – poprosił o przedstawienie i omówienie wniosków złożonych przez radnych i sołtysów na 2007 rok.
Wójt omówił wszystkie złożone wnioski oraz wymienił te, które zostały wzięte do projektu budżetu na 2007 rok.

Ad.4.
Wójt omówił następujące projekty uchwał Rady Gminy:
1) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zakrzewo
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2007 – Rada Gminy na każdy rok
musi przyjąć program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 – ponieważ co roku wpływają dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy corocznie przyjmować omawianą uchwałę z wyszczególnieniem wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W roku 2007 planuje się w GOK utworzyć świetlicę terapeutyczną. Będzie to oczywiście dopiero możliwe, gdy zostanie zakończony remont tego obiektu.
3) w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2007 – w ostatnich dniach wojewoda przysłał pismo, aby w regulaminie zostały zastosowane pewne zmiany. W § 6 ust.6 – okres przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom z 3 m-cy zmieniono na okres nie mniej niż 1m-c i nie dłużej niż 6 m-cy , w ust.7 wysokość stawek dodatku motywacyjnego nauczycieli ustalono kwotowo od 50 do 200 zł, w ust. 8 sumę indywidualnych kwot dodatków motywacyjnych przyznawanych nauczycielom danej szkoły zwiększono z kwoty 40 zł do 45 zł.
W ust. 9 wysokość stawek dodatku motywacyjnego dyrektorów szkół z ustalenia procentowego zmieniono na kwotową od 200 d0 1000 zł.
W § 7 ust. 2 wprowadzono wysokość stawki podatku funkcyjnego dla dyr. zespołu szkół liczącego od 6 do 8 oddziałów – z myślą o utworzeniu przedszkola., za wychowawstwo klasy ustalono kwotę 2 zł od ucznia w danej klasie, jednak nie mniej niż 35 zł miesięcznie,
Dla opiekuna stażu podwyższono kwotę z 10 zł do 30 zł miesięcznie.
4) w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo,
Radny Zdzisław Dzioba zaproponował, aby wezwać konserwatora na spotkanie i wyjaśnić, że upór jego w wydaniu decyzji na sprzedaż budynków komunalnych na terenie zabytkowych parków nie prowadzi do polepszenia sytuacji, wręcz przeciwnie z czasem budynki te ulegają zniszczeniu.
Wójt poinformował, że kilkakrotnie były prowadzone rozmowy
i ponowne rozmowy nic nowego nie wniosą.
Dyskutowano na temat zlewni mleka w Zakrzewie.
Członkowie stwierdzili, że dopuki jest obiekt dzierżawiony to niech tak pozostanie, jeżeli natomiast zostanie zwrócony, wówczas budynek ten należy rozebrać, nie modernizować go, ponieważ kwasy jakie tam się gromadzą podczas eksploatacji na cele mleczarni przez długi czas będą niszczyć mury i są bardzo szkodliwe dla ludzi.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewo – Wójt wyjaśnił, że na działalność Biblioteki Gminnej można otrzymywać dotacje z Biblioteki Narodowej. Aby otrzymywać takie dotacje biblioteka ,musi być instytucją kultury, gdzie będzie zatrudniony księgowy, który będzie rozliczał środki finansowe. Biblioteka jako jednostka organizacyjna Gminy nie miała takich uprawnień. Wobec powyższego należało zmienić uchwałę o utworzeniu jak i nadaniu Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej,
6) w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządowych jednostek pomocniczych – Wójt poinformował, że w lutym 2007 roku upływa kadencja organów samorządowych jednostek pomocniczych. W związku z tym należy zarządzić i przeprowadzić wybory.
Ustalono, że wybory będą przeprowadzone od 1 do 28 lutego 2007r.
Radny Zdzisław Dzioba zaproponował, aby wszystkie wybory odbywały się w lokalach publicznych.
Członkowie komisji większością głosów zaakceptowali projekty uchwał.

Ad.5.
Członkowie Komisji opracowali plany pracy swoich Komisji na 2007 rok.

Ad. 6,7.
Radny Zbigniew Filipiak zrezygnował z brania udziału w posiedzeniach Komisji Przetargach. Członkowie Komisji zaproponowali radnego Andrzeja Wąsikowskiego, na co wyraził zgodę.
Radny Łukasz Gołębiewski na ręce Przewodniczącej Rady złożył oświadczenie o utworzeniu klubu radnych pod nazwą Klub Młodych Radnych, w skład którego wchodzi 4 radnych, przewodniczącym Klubu jest radny Łukasz Gołębiewski.
Radny Adam Nenczak
– zgłosił wniosek, aby posprzątać przystanek w Sędzinie. Poprosi również aby, wystąpić do Zakładu Komunalnego wywożącego śmieci z dzwonów, żeby opróżniając dzwony pozostawiali wokół nich porządek.
- poprosił, aby podczas pracy równiarki, był również informowany, wówczas
wspólnie z sołtysem zdecydują, która droga ma być wykonana.

Radny Marian Bąk :
- naprawić wiatę koło DPS, ponieważ zostały wyjęte 2 szyby,
- naprawić właz do studzienki na polu koło DPS, ponieważ został skradziony,
Radny Franciszek Lewandowski :
- naprawić dziurę w drodze gminnej w Zarębowie,
- zakupić kręgi betonowe na przepust w Zarębowie. Mieszkańcy sami go naprawią.
Radny Andrzej Wąsikowski :
Wyrównać równiarką teren pod boisko w Kolonii Bodzanowskiej,
- przy remizie OSP pobudować zaplecze socjalne o pow.: 5 x 8 m.
- mieszkańcy chcą wyciąć topole rosnące na przejętym gruncie, sprzedać je oraz sprzedać wiatę, natomiast zarobione pieniądze wykorzystać na budowę boiska wiejskiego.
Radny Zbigniew Filipiak :
-dla OSP Sędzin zakupić piłę spalinową ,
- w Sędzinie od szkoły wzdłuż osiedla odnowić przydrożne rowy,
Radni Zbigniew Filipiak i Franciszek Nowak w Sędzinku naprzeciwko parku zamontować lampę,
Radny Franciszek Nowak :
Zwrócić się do konserwatora zabytków o zajęcie się niszczejącym platanem
w parku Sędzińskim,
Radny Wiesław Szczepański – równiarkę zamawiać dopiero po przywiezieniu kamienia lub żużla na drogi.
Radna Aleksandra Maciejewska :
- naprawić ogrodzenie koło stawu w Gęsinie,
- koło remizy w Gęsinie ustawić pojemnik na szkło,
Radny Michał Mańkowski :
- ustawić w Lepszem koło sklepu pojemnik na szkło.
Na tym posiedzenie zakończono :
Protokołowała:

U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1139
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu