Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 10,11.04.2006r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10.04.2006r.

Porządek obrad :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
3. Omówienie wykonania budżetu za 2005 rok.
4. Omówienie projektów uchwał RG.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie.

Ad. 1,2.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. Przestrzegania Prawa., Porządku Publicznego i Samorządów Zdzisław Dzioba.
Stwierdził quorum i zapoznał z porządkiem obrad.
Następnie został przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.3.
Wykonanie budżetu za 2005r. omówił Wójt.
Poinformował, że plan dochodów po wprowadzonych zmianach zrealizowano w 103%, natomiast wydatki w 92%.
Pomimo, że Ministerstwo co roku zmniejsza subwencję oświatową oraz, że co roku dochody Gminy zmniejszają się z tytułu ulg inwestycyjnych, ponieważ rolnicy zgodnie z wymogami UE budują płyty obornikowe oraz zbiorniki na płynne odchody zwierzęce to i tak w naszym budżecie dochody były
Zwiększone. Wpływy w dochodach spowodowały nadwyżkę budżetową, która w roku 2006 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
Następnie Wójt omówił wykonanie realizacji zadań inwestycyjnych.
( zał. nr 1).
Wójt wyjaśnił, że co roku gmina jest obciążana nowymi wydatkami.
Np: Rząd unieważnił plany zagospodarowania przestrzennego i teraz gminy muszą płacić urbanistom za każdą wydaną decyzję 204 zł.

Ad.4.
Wójt omówił projekty uchwał :
1)w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2005 i udzielenia Wójtowi absolutorium,
2)w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzewo- wyjaśnień udzielił kierownik referatu ds. rolnictwa, który poinformował, że po podjęciu stosownej uchwały w marcu, Ministerstwo wydało nowe rozporządzenie, wobec tego należało wprowadzić w podjętej uchwale pewne zmiany,
3)w sprawie zatwierdzenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów –
Wójt poinformował, że odbyło się wspólne spotkanie z Wójtem Gminy Bądkowo i dzierżawcą wodociągów, na którym przeanalizowano koszty wydobywania wody.
Dzierżawca poinformował, że studnia nr 1 posiada wydajność od 10 -15%.W związku z tym będzie trzeba dokonać nowego odwiertu.
Specjaliści proponują wykonać studnię w odległości 10m od studni nr 2.
Jeżeli dzierżawca skumuluje w tym roku 30 tys. zł to będzie można przystąpić do wykonane tego zadania.
Dzierżawca zaproponował wzrost stawki wody o 0,06 zł. członkowie Komisji wyrazili zgodę.
Wójt poinformował, że jest spora liczba mieszkańców, którzy nie płacą za wodę.
4)w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo – jest już opinia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj., wobec tego można podjąć tę uchwałę,
5)w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady Gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta Gminy-projekt uchwały omówiła p. Sekretarz, wyjaśniła, że 27.10.06 r kończy się kadencja, poinformowała, że w poprzednich wyborach samorządowych była dowolność tworzenia obwodów głosowania w obiektach zamkniętych, obecnie występuje obowiązek. W DPS Zakrzewo będą wybierać radnych z pośród tych samych kandydatów co w okręgu wyborczym Zakrzewo,
6)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizując w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo- zasady wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin omówiła p. Anna Cerak - Kierownik ZOS,
7)w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakrzewo,
8)w sprawie uchylenia uchwały dot. sprzedaży działki w Kolonii Bodzanowskiej ;
Wójt poinformował, że odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zdecydowali, aby działki tej nie sprzedawać, tylko przekazać mieszkańcom wsi na boisko.
Radny Marian Cygański wyjaśnił, że w Kolonii Bodzanowskiej jest już boisko, wystarczy je tylko ogrodzić. W związku z tym tę działkę należałoby sprzedać, a za uzyskane pieniądze kupić siatkę i ogrodzić istniejące boisko, natomiast za pozostałą kwotę naprawić dach na remizie OSP w Kol. Bodzanowskiej.
Radny Adam Nenczak zaproponował, aby raz jeszcze zająć się sprawą i zrobić spotkanie radnych z mieszkańcami Kol. Bodzanowskiej.
9)Wójt omówił propozycje zmian do budżetu Gminy na 2006r.
Poinformował, że należy zwiększyć dochody:
o kwotę 48.342,-zł z uwagi na zwiększenie subwencji przez Ministerstwo Finansów,
o kwotę 70.000,- zł - dotacja z funduszu rekultywacji gruntów na budowę drogi w Zarębowie
oraz o kwotę w wysokości 2.000,-zł – darowizna z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” dla PSP Sędzin.
Wydatki zwiększono z uwagi na :
zakup kserokopiarki w UG – 3.500,-zł,
1.300,- zł – pomoc przy konsultacjach w sprawie opracowania wniosku do Funduszu Spójności
oraz 10.000,- zł dotacja na opracowanie wniosku i karty potencjalnego przedsięwzięcia dot. Unormowania gospodarki wodno- ściekowej w ramach Funduszu Spójności przez ZGZK,
103.542,-zł na sfinansowanie robót budowlanych w GOK niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej.
Wszystkie omawiane projektu uchwał zostały zaakceptowane przez członków komisji.
Dokończenie w dniu 11.04.2006r.

Ad.5,6.

-Wójt poinformował, że otrzymaliśmy dotację na zadrzewienie i zakrzewienie kompleksu boisk w Zakrzewie. Z posadzeniem ich trzeba będzie poczekać na pracowników, którzy będą zatrudnieni w ramach prac społeczno- użytecznych.
Pracownicy ci będą zatrudnieni przez 10 godz. tygodniowo otrzymując 6 zł za godzinę. 60% kosztów jest pokrywane ze środków PUP , natomiast 40% z własnych. Do Gminy należy również zapewnić sprzęt do pracy i odzież ochronną.
-W sprawie stypendium socjalnego dla uczniów Wójt wyjaśnił, że z wypłatami będziemy czekać na środki finansowe od Wojewody, ponieważ posiadane środki są zbyt małe, żeby teraz wystawiać decyzje.
- Wójt poinformował,
1) że odbył się przetarg na sprzedaż topoli, które zostały wycięte przez wędkarzy, za które uzyskaliśmy 5. 769,70 zł.
2) 18.04.br odbędzie się przetarg na remont Domu Kultury.
Już po przetargu będzie trzeba omówić z wybranym oferentem roboty zamienne dot. sufitu podwieszanego.

3) Na posiedzenie Komisji została zaproszona Pani art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”, która skierowała skargę do Prezesa Rady Ministrów, na działalność Wójta w sprawie trudnej sytuacji mieszkaniowej.
Skarga ta była tematem posiedzenia ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów w dniu 28 marca br, którzy zapoznali się z wyjaśnieniami dot. zarzutów. Członkowie Komisji postanowili ze sprawą zapoznać członków pozostałych Komisji, zapraszając na posiedzenie zainteresowaną oraz sołtysa wsi Gęsin.
P. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” poinformowała, że nie wyprowadzi się z Gęsina, a Wójt chce się jej pozbyć, ponieważ planuje sprzedać to mieszkanie Panu art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej”.
Wójt przypomniał historię przydziału mieszkania dla P. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” w Gęsinie.
Poinformował, że p. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” nigdy nie wpłaciła złotówki czynszu, natomiast ma wielkie wymagania dot. remontów, które głównie wykonuje się ze środków pochodzących z czynszu.
Zaproponował p. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” kupno tego mieszkania za bardzo niską cenę.
P. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” złożyła ustne zapewnienie, że po świętach wielkanocnych da odpowiedź w sprawie kupna mieszkania.
Członkowie Komisji zapoznawszy się z wyjaśnieniami Wójta, Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów oraz p. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” uznali, że skarga jest niezasadna, natomiast Wójt nie posiadając środków finansowych na remont podjął słuszna decyzję zapewniając lokal zastępczy, radni nie wyrazili zgody na przeznaczenie środków z budżetu Gminy na remont mieszkania w Gęsinie.

4) Wójt zapoznał z prośbą p. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” z Gęsina w sprawie wykonania przez Gminę 220 m linii wodociągowej do jego posesji.
Radny Mirosław Ogrodowski wyjaśnił, że ten mieszkaniec jest młody i nie może odpowiadać za błędy ojca, który nie przyłączył się do komitetu budowy wodociągu.
Poinformował, że gminie jest jeszcze kilka osób, które nie posiadają wody z wodociągów gminnych, należałoby ich podzielić na tych, którzy nie mogli założyć i tych , którzy nie chcieli, tym co nie mogli należałoby w jakiś sposób pomóc.
Członkowie Komisji po przedyskutowaniu zdecydowali, że podczas wyjazdu do Kolonii Bodzanowskiej w spr. działki należy również pojechać do Gęsina do p. art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” i zorientować się na miejscu jakie prace należy wykonać.

5) Przewodnicząca RG zapoznała pismem jakie wpłynęło od p art.5 ust.2 – „ ze względu na dobro osoby fizycznej” w sprawie wypalania traw przez mieszkańców oraz o braku reakcji przez Prezesa OSP w Zakrzewie.
Członkowie komisji zdecydowali, aby wysłać kurendy do sołtysów, aby ci powiadomili mieszkańców o zakazie wypalania traw.

Ad.7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
U. Skrzypińska.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 802
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu