Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 10.03.2006 r

Kontrola w dziale „Zamówienia Publiczne w Urzędzie Gminy Zakrzewo
w dniu 10 marca 2006 r.

Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną na podstawie zlecenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Barbary Woźniak jako wykonanie ustawy o samorządzie terytorialnym i uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2005.

Skład Komisji:
- Przewodnicząca - Barbara Woźniak
- Członek - Emilia Kopaczewska
- Członek - Piotr Kotas

Komisja rozpoczęła pracę o godz. 9 30.
Pan Jan Bąk wyjaśnił Komisji wykonanie ustawy o zamówieniach publicznych w roku 2005 przez Urząd Gminy w Zakrzewie.
Urząd Gminy realizując Uchwałę budżetową organizował zamówienia publiczne w formie przetargów :
1. Przetargi nieograniczone.
2. Zapytanie o cenę.

Komisja ustaliła iż Wójt Zarządzeniem Nr 61/74 z dnia 17.12.2004 powołał Stałą Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w UG w Zakrzewie w składzie:
Roman Ćwikliński - Przewodniczący
Jan Bąk - Sekretarz
Mariola Banaszkiewicz - członek
Ewa Milewska - członek
Mirosław Ogrodowski - członek
Adam Nenczak - członek
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przetargu dot. budowy- modernizacji drogi gminnej nr 160611 C – Kamieniec – Siniarzewo w miejscowości Sinki.
Wartość wg kosztorysu wynosiła brutto 593146,48 zł. Dokumentacja była wykonana wcześniej, wobec tego nie poniesiono kosztów w 2005r, tylko uaktualniono kosztorys inwestorski i opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 132 z dn. 29.06.05r pod pozycją 31082.
Przetarg został ogłoszony na stronie UG w BIP w dniu 30.06.2005r i na tablicy ogłoszeń UG w tym samym dniu.
Wnioski o wydanie specyfikacji złożyło i później pobrało 5 firm.
Ofertę złożyła 1 firma – Drogi i Mosty – Henryk Boczek ul. Pakoska 8,
88-100 Inowrocław.. Cena brutto oferty wynosiła 566992,02 zł. Zatwierdzono postępowanie przetargowe w związku z nie wniesieniem odwołań na na zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.08.05.
Ogłoszenie zostało zarejestrowane w BZP i wywieszono na tablicy ogłoszeń UG w dniu 19.08.05r.
Umowa została zawarta w dniu 29.08.05 – Nr 10/2005.
Rozpoczęcie robót miało nastąpić 1.09.05, a zakończenie 30.09.05.
Zakończenie robót nastąpiło 30.09.05 odbiór odbył się 10.10.05 r. Zapłata zastąpiła wg umowy z uwzględnieniem ratalnie ustalonej zapłaty ( kwota 150 tys. zł – styczeń 2006r).
Droga na gwarancji 36 miesięcy od dnia następnego po dniu odbioru.

II. Naprawy dróg , remonty:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro.
Ogłoszony na tablicy ogłoszeń i w BIP dot. remontu drogi w Gęsinie.
Specyfikację pobrały trzy firmy. Ofertę złożyła 1 firma – ZUD Marek Smoczyński – Olsza 3, 88-300 Mogilno.
Wartość kosztorysowa brutto – 65532,54 zł.
Oferta złożona na kwotę 60990,24 zł. Modernizacja dotyczyła 320 m 2 z wymianą podbudowy i ułożenia nowej nawierzchni.
Na pow. 1200 m2 powierzchniowe utrwalenie grysem.
Umowę nr 8/2005 podpisano w dniu 2.07.2005 r.
Termin rozpoczęcia robót 2.07.2005r, termin zakończenia 25.07.05. Odbiór odbył się 26.07.05r. Okres gwarancji 36 miesięcy od dnia następnego po dniu odbioru.
Uwag przy odbiorze nie stwierdzono.
Zapłacono jednorazowo wg umowy.

Szkoły:
1) Remont PSP w Zakrzewie - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro ogłoszony w BIP na tablicy ogłoszeń w UG - wartość kosztorysowa brutto 48901,04 zł.
Specyfikację pobrały 4 firmy. Ofertę złożyła1 firma- PPH-U – CARGAZ – Krzysztof Karasiński, Dęby 21, 88-210 Dobre na kwotę brutto 28162,20 zł.
Umowa Nr 7/2005 zawarta w dniu 15.07.200rr. Rozpoczęcie robót wyznaczony na 20.07.05, zakończenie 19.08.05
Odbiór robót nastąpił 19.08.05- bez uwag.
2) Docieplenie stropodachu w budynku Gimnazjum.
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro ogłoszony w BIP na tablicy ogłoszeń w UG.
Specyfikację pobrało 6 firm. Wartość kosztorysowa brutto wynosiła 104978,96 zł.
W dniu 11.07.05r postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że cena najkorzystniejsza oferty wynosiła 109185,52 zł, a zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 45 tys. zł. Przetarg został ponownie ogłoszony w BIP i na tablicy ogłoszeń w UG w dniu 19.07.05r.
Specyfikację pobrały 4 firmy. Ofertę złożyły 2 firmy.
Najkorzystniejszą złożyła firma PH-U „Monimar” ul. Zbiegniewskiej 77, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 88.702,78 zł . Umowa Nr 9/05 została podpisana w dniu 18.08.2005 r. Rozpoczęcie robót 29.08.05, zakończenie 30.09.05r.Odbioru dokonano w dniu 19.09.05 – bez zastrzeżeń.

Przetarg nieograniczony do 60 tys. euro na zakup oleju opałowego na potrzebę szkół ogłoszono w BIP i na tablicy ogłoszeń U G.
Wartość podano na podstawie badania rynku – wartość brutto 33048.32 zł, ilość litrów 51200.
Specyfikacje pobrały 3 firmy, oferty złożyły 2 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU Petroman – Detal –Hurt Kazimierz Mańkowski –Lubraniec Parcele, nett1,84+VAT, na ogólną kwotę brutto 114933,76 zł Umowa została zawarta 25.01.2006r.

Zapytanie o cenę.
Dostawa kamienia i żużla – zaproszenie wysłano w dniu 2.02.05 do 7 firm.
Ofertę złożyły 4 firmy. Najkorzystniejszą złożyła firma PPU-H Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz. 88-210 Dobre. Ilość żużla 225 ton, kamienia 1025 ton, cena brutto 39467,62 zł.
Umowa nr 6/05 została zawarta w dniu 29.03.05r.
Potwierdzenia odbioru dokonywali sołtysi bądź radni.

Dostawa materiałów biurowych – zaproszenia wysłano do 6 firm.
Oferty złożyły 2 firmy.
Najkorzystniejszą złożyła FH „Miś” ul. Chopina 18, 87-700 Aleksandrów Kuj.
Na kwotę brutto 8785,83 zł. Umowa zawarta 14.01.2005r.

Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro za przebudowę dworca PKS na bibliotekę publiczną w Zakrzewie. Wartość brutto wg kosztorysu 214641,22 zł.
Ogłoszono w BIP i na tablicy ogłoszeń UG w dniu 22.06.05.
Specyfikację pobrało 5 firm.
W wyznaczonym terminie tj. do dn. 11.07.05 do godz. 12 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym unieważniono postępowanie w dniu 11.07.05.

Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na ubezpieczenie majątku Gminy Zakrzewo na lata 2006 – 2008 – ogłoszono w BIP i na tablicy ogłoszeń UG.
Wartość zamówienia 70500,-zł.
Specyfikację pobrały 4 firmy. Ofertę złożyły 3 firmy. Najkorzystniejszą złożyła firma TUW Biuro Regionalne w Toruniu Oddział Włocławek pl. Wolności1, 87 -800 Włocławek , na kwotę 49644 zł.

Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro - zakup oleju napędowego na potrzeby autobusu szkolnego i jednostek OSP, od 1.03.05 – 30.06.2005 , ogłoszono w BIP i na tablicy ogłoszeń w UG.
Specyfikację pobrała 1 firma, również złożyła ofertę.
Była to ZUH – Rolmot M.J. Mańkowscy y Zakrzewo na kwotę 16450 zł.
Podpisano umowę nr 5/2005 w dniu 4.03.05. Następny przetarg ogłoszono w sierpniu na stronach BIP i na tablicy ogłoszeń w UG. Specyfikację pobrały 3 firmy. Ofertę złożyła 1 firma „ Rolmot” i po ogłoszeniu wyników postępowania i zawiadomieniu o wyborze oferty oraz wyznaczeniu terminu do podpisania umowy, firma nie zgłosiła się i zwróciła się z pismem o anulowanie przetargu. Przetarg unieważniono.

Umowy zlecenia.
W roku 2005 zawarto ogólnie 157 umów zleceń.
Komisja wyrywkowo sprawdziła :
1) umowę Nr 342-2/143/05 zawartą w dniu 12.12.05 – opłata za naukę gry członków zespołu orkiestry dętej na kwotę brutto 930 zł miesięcznie.

2) umowę N r 342/134/05 zawartą w dniu 10.11.05 - renowacja istniejącego stawu w miejscowości Zakrzewo na działce 135/4. Termin rozpoczęcia 12.11.05, zakończenia 20.12.05. Wartość brutto 14563,53 zł.
Informacje wysłano do 3 firm z prośbą o złożenie oferty. Odpowiedziała 1 firma z którą zawarto umowę – Usługi Sprzętowo - Transportowe Józef Stanny, Przybranowo 53 , 87 – 710 Służewo.
3) Zawarto 6 umów w styczniu 2005 r na ochronę p. poż. na terenie Gminy
Z-wo na rok 2005 , a następnie w grudniu – 30.12.05 zawarto kolejną umowę
p. poż. na rok 2006.


Kontrolę zakończono o godz. 14 00.

Wnioski:
Dokumentacja prowadzona prawidłowo, dokumenty znajdują się w poszczególnych segregatorach i teczkach, poukładane chronologicznie.
W kontrolowanych przypadkach są zachowane wymogi ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych. Komisja nie stwierdziła przekroczenia kwot obowiązujących w danym rodzaju przetargu.


Protokołowała:
U.Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 895
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu