Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 14.03.2006r

Kontrola przeprowadzona w GOPS w dniu 14 marca 2006r

Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną na podstawie zlecenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Barbary Woźniak jako wykonanie ustawy o samorządzie terytorialnym i uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2005.
Komisja rozpoczęła pracę o godz. 9 00 i kontrolowała zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.

Zasiłki celowe.
Z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 148 rodzin na ogólną kwotę 54.690 zł.
Sprawdzono terminowość i celowość udzielanej pomocy według rejestru decyzji.
Podanie z dnia 22.07.2005r nr Decyzji GOPS /Z/8121/262/2005 zasiłek celowy na dofinansowanie bieżących opłat – 50 zł.
Podanie z dnia 19.06.2005r wpłynęło 20.06.2005r. Nr decyzji GOPS/Z/8121/245/2005 na zakup żywności w wysokości 50 zł, wypłacone
11 lipca 2005 r.
Podanie z dnia 1.07.2005r – nr decyzji GOPS/Z/8123/193/2005z dnia 25.07.2005r – zasiłek okresowy w wysokości 151 zł.
Podanie z dnia 7.07.2005r - nr decyzji GOPS/Z/8123/186/2005 z dnia 22.07.2005r – zasiłek okresowy w wysokości 110,84 zł.
GOPS udzielał pomocy w postaci zasiłków celowych, udzielano pomocy w naturze i opłacano posiłki dla dzieci klientów ośrodka pomocy.
Opał zasiłki od 50 zł do 100 zł maksymalnie dwa razy w ciągu roku.
Pomoc na żywność – zasiłki od 30zł do 150 zł w zależności od liczebności i sytuacji materialnej rodziny.

Koszt dożywiania dzieci w szkołach 169 osób - 38.010zł w tym 18.000zł dotacja, pozostałość środki własne Gminy. Ogółem zapłacono za 28.385 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wynosił 1,34zł. Dożywianie rozliczane jest na podstawie miesięcznych list, które każde dziecko podpisuje na koniec miesiąca.
Jeden klient był dożywiany w schronisku dla bezdomnych – koszt posiłków 275 zł.
Zasiłki okresowe ogółem wyniosły 108.573 zł dla 116 osób : 78.600 zł dotacja
29.973 środki własne.

W roku 2005 - 8 osób korzystało z pomocy usługowej świadczonej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej przez osoby zatrudnione na umowę – zlecenie przez GOPS. Ogółem wydano kwotę 18.875 zł.
Opiekunka wykonująca usługi opiekuńcze świadczy pomoc przez 1 godz. dziennie, średnio 23 godz. robocze w m-cu, na koszt 10 zł/ godz. .
Na koniec miesiąca opiekunki wystawiają rachunek i na tej podstawie otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Ogółem GOPS wydał 425 decyzji dotyczących zasiłków celowych i pomocy w naturze, dożywianie 162 decyzje, 13 decyzji- zasiłki celowe zwrotne , 297 decyzji zasiłki okresowe, 47 decyzji odmownych. Zwrotne zasiłki celowe klienci spłacają częściowo, w kilku przypadkach zwrotność zasiłków była umorzona w chwili przyznania w decyzji .

Ponadto GOPS pomaga podopiecznym w poszukiwaniu pracy. Z inicjatywy GOPS osoby chętnie obierają cebulę zarówno u siebie w domu jak i w pomieszczeniach u pracodawcy. Także GOPS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. i zbiera oferty pracy.
Podopieczni stale korzystający z pomocy zobowiązani są także do poszukiwania pracy i dostarczenia potwierdzenia iż szukają tej pracy u pracodawców.

Wszystkie dokumenty są posegregowane. Jest prowadzony rejestr wpływu dokumentów, książka korespondencji, rejestr wydanych decyzji i rejestr rodzin korzystających ze wszystkich świadczeń ośrodka pomocy
W kontrolowanych przypadkach stwierdzono prawidłowość w wydaniu decyzji, skierowane środki do podopiecznych były konieczne, nie są to osoby zamożne i udzielenie im pomocy było konieczne.
Środki GOPS dysponowane są w sposób oszczędny w kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Protokołowała:
U.Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 904
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu