Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 19.06.2007r


Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 czerwca 2007 roku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie.

Ad.1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Zdzisław Dzioba.
Stwierdził quorum oraz zapoznał z porządkiem obrad.

Ad.2.
Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.3.
Wójt omówił projekty uchwał w sprawie :
1) zmian do budżetu na 2007 r – poinformował na wstępie, że od ostatniej sesji tj. od 4.04. br. wydał dwa zarządzenia dot. zmian do budżetu. Dotyczyły one przyjęcia na dochody i wydatki dotacji ministra na : akcyzę , stypendia i naukę języka angielskiego oraz przesunięć dot. bieżącej działalności.
Następnie zapoznał z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o podziale środków, gdzie nasza gmina otrzymała dotację na modernizację stacji wodociągowej w Sędzinie w kwocie 449.503,28 zł oraz 56 tys. z funduszu rekultywacji na drogę Gęsin – Lepsze.
Wojewoda zwiększył plan wydatków budżetowych o 10 tys. zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Planuje się następujące zmiany w planach wydatków:
- zwiększyć o kwotę 6.5 tys. zł wydatki rozbudowy sieci wodociągowej
w Gęsinie,
- zwiększyć o 59 tys. zł na budowę drogi gminnej Zakrzewo – Lepsze,
ponieważ po odbytym przetargu , na który wpłynęła tylko 1 oferta okazało
się , że brakuje 59 tys. zł, aby wykonać to zadanie.
- należy zabezpieczyć środki na zakup gruntu ( od Pana Ogrodowskiego) na
drogę gminną zapewniającą dojazd do stacji uzdatniania wody
w Siniarzewie.
- zwiększyć plan wydatków o 6 tys. na zakup strojów dla orkiestry,
- na zakup komputera na stanowisku USC zwiększyć plan wydatków
4,2 tys.zł,
- zwiększyć plan wydatków na podwyżki dla nauczycieli o kwotę 55.060 zł,
- w sprawie oświetlenia ulicy w Zakrzewie przy cmentarzu Wójt zapoznał
z pismem z ZDW, w którym wyrażają zgodę na wykonanie przez Gminę,
w związku z tym postanowiono zabezpieczyć wydatki o kwotę 5,1 tys zł na
wykonanie dokumentacji, natomiast w sprawie budowy chodników
wyjaśnili, że oni przeprowadzą przetarg na całe zadanie, a za wykonanie
chodników Gmina winna uregulować należność bezpośrednio wykonawcy.
2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa wraz
z przebudową ( modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo” w ramach Priorytetu 3 ZPORR poprzez wydanie weksla in blanco wystawionego przez Gminę Zakrzewo- ponieważ Gmina ma przyznane w Urzędu Marszałkowskiego środki na wykonanie tego zadania, ale otrzyma je dopiero po wykonaniu i rozliczeniu całej modernizacji, będzie trzeba wziąć pożyczkę do wysokości przyznanej dotacji powiększonej o odsetki,
Pożyczki te planuje się wziąć w dwóch bankach. W związku z tym zostały omówione następujące uchwały w tej sprawie :
- zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na „Rozbudowę wraz
z przebudową ( modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo” – w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 433.770,00 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3) w sprawie nadania tytułu honorowego – grupa radnych złożyła wniosek do Kapituły o nadanie tytułu honorowego – Zasłużony dla Gminy Zakrzewo” dla sołtysa Wacława Kołodziejskiego z okazji 45 - lecia pełnienia tej społecznej funkcji.
5) w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
6) w sprawie odwołania Kierownika USC- radny Łukasz Gołębiewski zaproponował, aby na sesję zaprosić P. Robotnika.
W dyskusji radny Zbigniew Filipak zapytał, czy pracownik ten miał jakieś nagany, czy jest to udokumentowane na piśmie.
Radny Zdzisław Sobieraj podsumowując dyskusję stwierdził, że dobór pracowników należy do kierownika zakładu. Skoro jest taka decyzja, nikt
z zewnątrz nie powinien w to ingerować.
Wszystkie projekty uchwał zostały zaakceptowane przez członków Komisji.

Ad.4.
Wójt omówił następujące tematy:
1) dla OSP w Kolonii Bodzanowskiej został zakupiony wóz strażacki.
Na Zarządzie Gminnym OSP ustalono, że można by stary wóz
ustawić na kołkach jako eksponat, ale należałoby opłacać od niego co
roku OC.
Radni jednogłośnie zdecydowali, aby sprzedać go w drodze przetargu
i nie ponosić dodatkowych kosztów.
2) Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek na dofinansowanie budowy placu zabaw dla Sędzinie.
3) Z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. wpłynęło pismo w sprawie wyboru 3 ławników. Zasady zgłaszania kandydatów omówił z-ca Wójta p. Jan Bąk.
4) Do Urzędu zgłosił się J. Iżycki, który działa w Toruniu w Stowarzyszeniu zajmującym się odnową bunkrów. Podobno w Zakrzewie jest 5 bunkrów.
Radni zdecydowali, aby dwa bunkry znajdujące się na boisku gminnym oddać temu stowarzyszeniu.
5) Na terenie województwa działa firma, która instaluje maszty do internetu
( radiowego).Na razie korzystałyby z szerokiego dostępu do internetu
tylko instytucje. Spółka, która je montuje nie wypowiedziała się na jakich
warunkach będzie taki maszt zamontowany.
6) rozbiórka wiaty w Kolonii Bodzanowskiej – jest chętny, aby rozebrać wiatę i zabrać betonowe elementy. Jest problem z eternitem, ponieważ utylizacja kosztuje.
Radni zdecydowali, aby gmina zapłaciła za utylizację.

Wójt omówił plany odnowy miejscowości. Na tej sesji nie będą jeszcze podjęte uchwały , ponieważ nie ma wytycznych dotyczących tych uchwał.

Ad.5.
Wójt poinformował w sprawie poczty, że nie wyrażają zgody na sponsoring za wynajem lokalu w DK.
Radny Nowak Franciszek zgłosił wniosek, aby w parku w Sędzinku ustawić dzwony do śmieci.
Zgłosił wniosek, aby dla tych straży, które nie mają pił spalinowych zakupić je, ponieważ są przeszkoleni strażacy, ale nie mają czym pracować.
Wójt wyjaśnił, że zawsze zakupu dokonywało się wspólnie z daną jednostką. Obecnie nie ma w budżecie środków na ten cel.
Radny Zbigniew Filipiak – na przystanku w Sędzinie wykonać posadzkę.
Radna Aleksandra Maciejewska- zapytała jak przedstawia się sytuacja
z przeprowadzka p. zgodnie z art.5 ust. 2 –„ z uwagi na ochronę danych osobowych”.
Wójt wyjaśnił, że P. zgodnie z art.5 ust. 2 –„ z uwagi na ochronę danych osobowych”.
musi wymeldować się z poprzedniego miejsca zamieszkania i dopiero będzie mogła przeprowadzić się do nowego mieszkania
i tam zameldować się.
Radny Adam Nenczak – zwrócił się z prośbą o zakupienie rury i wykonanie przejazd na łąki Bachorzy, ponieważ nie można tam dojechać.
Napisać do ZDW, aby wycięli krzewy przy drodze pomiędzy p.zgodnie
z art.5 ust. 2 –„ z uwagi na ochronę danych osobowych”.
i p. zgodnie z art.5 ust. 2 –„ z uwagi na ochronę danych osobowych”.
w Sędzinie.
Zwrócić się do Energetyki, aby wymienili linię energetyczną – transformator nr 5 w Sędzinie – ponieważ bardzo często nie ma 1 fazy.
Dać odpowiedź na piśmie w sprawie podwyższenia ogrodzenia przy domu
p.zgodnie z art.5 ust. 2 –„ z uwagi na ochronę danych osobowych”.
w Sędzinie.
Radny Łukasz Gołębiewski – zapoznał z protokołem z posiedzenia wyjazdowego Klubu Młodych Radnych, jaki sporządzili z przebiegu remontu DK.
Radny Andrzej Wąsikowski – zgłosił wniosek, aby pracownicy publiczni wykonali odcinek rowu w Kolonii Bodzanowskiej.
Protokołowała:

U. Skrzypińska
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 837
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu