Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Prottokół z dn. 19.07.2007r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19.07.2007r

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie.

Ad.1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Zdzisław Dzioba.
Stwierdził quorum oraz zapoznał z porządkiem obrad.

Ad.2.
Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.3.
Wójt omówił propozycje planowanych zmian w budżecie Gminy.
Wyjaśnił, że odbyło się otwarcie ofert na modernizację stacji wodociągowej
w Sędzinie. Zgłosiło się dwóch oferentów, najtańsza oferta była
o 100 tys. wyższa od posiadanych przez nas środków.
W związku z tym należy jak najszybciej znaleźć brakującą kwotę, ponieważ nie można sobie pozwolić, żeby nie wykonać tego zadania i stracić 450 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
Należy jeszcze dołożyć ok. 10 tys. zł dla inspektora nadzoru.
Z porozumienia komunalnego z gminą Bądkowo wynika, że oni muszą zabezpieczyć kwotę 45 tys. zł , natomiast UG Zakrzewo 65 tys. zł.
Ponadto planuje się zwiększyć dochody o kwotę 80 tys. zł z tytułu sprzedaży większej niż planowano ilości działek budowlanych w Zakrzewie i zbycia nieruchomości w Kolonii Bodzanowskiej.
Planuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 18500,-zł w rozdziale dróg gminnych
z uwagi na mniejsze koszty naprawy dróg gminnych, zmniejszyć o kwotę 1600,-zł wydatki na najem lokalu zastępczego, zmniejsza się plan wydatków – zakupy inwestycyjne – o kwotę 4300,-zł pozostałe po sfinansowaniu zakupu wozu strażackiego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3500,-zł na wynagrodzenia
i składki na ubezpieczenia społ. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Planuje się zwiększyć plan wydatków o 50 tys. zł z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie i konieczność wykonania robót dodatkowych w Domu Kultury.
Wszystkie zaplanowane zmiany zostały zaakceptowane przez członków Komisji.
Następnym omówionym przez Wójta projektem uchwały była w sprawie powołania Kierownika USC.
Wójt wyjaśnił, że został ogłoszony konkurs na który wpłynęły 4 oferty.
W wyniku weryfikacji do dalszego etapu zostały zakwalifikowane
3 kandydatury. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 20.07.br.

Ad.4.
Radny Franciszek Nowak zgłosił wniosek , aby w Sędzinie przy remizie OSP wybudować sanitariaty, ze środków, które pozostały ze sprzedaży gruntów
w Kolonii Bodzanowskiej.

Przewodnicząca RG zapoznała z pismem jakie wpłynęło od zastępcy Prezydenta Bydgoszczy z prośbą o zaopiniowanie Uchwały RM Bydgoszcz w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E, Warmińskiego w Bydgoszczy, aby ze statutu można było wykreślić oddziały
i poradnie, które nie prowadziły działalności medycznej.
Wykreślone świadczenia zdrowotne będą prowadzić szpitale wojewódzkie
w Bydgoszczy.
Decyzja zapadnie na sesji z uwagi na obecność wszystkich radnych.
Następnie Przewodnicząca zapoznała z prośbą jaka wpłynęła od nowego Proboszcza z Parafii Siniarzewo o dofinansowanie remontu ogrodzenia z bramą.
Członkowie Komisji zdecydowali, żeby do tematu powrócić w przyszłych latach, ponieważ w tym roku zaplanowane są środki na dokumentację parkingu, która będzie wykonywana w przyszłym roku, zgodnie z wcześniej przyjętym planem.
Wójt poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnej padł wniosek, aby wykonać dokumentację na pieszojezdnię koło p. zgodnie z art. 5 ust. 2 – „ z uwagi na ochronę danych osobowych” w Zakrzewie.
Chodzi o wykonanie ok. 250 m – dwu metrowej szerokości drogi, którą można byłoby wykonać w ramach ul. Polnej.
Radny M. Bąk zapytał w sprawie poczty, Internetu i porządku przy dworcu PKS – u oraz zwrócił uwagę na zachowanie radnego przy głosowaniu uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu dla sołtysa Wacława Kołodziejskiego.
Wójt wyjaśnił, że z pomieszczenia w DK nie chcą skorzystać , w Sędzinie budynek wyremontowali i prawdopodobnie będą chcieli go sprzedać.
W sprawie Internetu jest podpisana umowa KPSI na montaż anteny na dachu budynku Gminy. Zobowiązali się płacić 200 zł czynszu miesięcznie oraz za prąd, który będą pobierały urządzenia .
Radna Aleksandra Maciejewska zapytała w sprawie przebiegu budowanej drogi gminnej, w którą to 4,5 m byli worani rolnicy.
Wójt wyjaśnił, że droga będzie przebiegała zgodnie z jej granicą.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

U. Skrzypińska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 861
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu