Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy

Protokół z dn. 23.10.2007r

Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,
ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,
ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,
Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 października 2007 roku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zakończenie.

Ad. 1.
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji
ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Wiesław Szczepański.
Stwierdził quorum oraz zapoznał z porządkiem obrad.

Ad. 2.
Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.
Wójt omówił wykonanie budżetu za I półrocze 2007r .
Plan dochodów został zrealizowany w 56% , natomiast plan wydatków w 37%.
Na niski procent wydatków ma wpływ realizacja inwestycji, które są wykonywane zazwyczaj w II półroczu.
Wykonanie budżetu stanowi zał. znajdujący się w teczce Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów.
Wójt wyjaśnił, że realizacja modernizacji stacji wodociągowej w Sędzinie nie przebiega zgodnie z projektem, ponieważ projekt był robiony 3 lata temu
i w niektórych przypadkach technologia uległa zmianie, wobec tego często spotykają się inspektor nadzoru, wykonawca i projektant w celu ustalenia nowych rozwiązań.
Wójt poinformował, że na wykonanie wodociągu w Gęsinie w budżecie było zaplanowane 26.500 zł na wykonanie linii w jednym kierunku.
Wykonawca zaproponował, żeby dołożyć 3 tys. zł to wówczas wykonana linie również w drugim kierunku.
Środki zostały dołożone i wykonawca wykonuje to zadanie.
W sprawie dokumentacji kanalizacji ściekowej Zakrzewa Wójt wyjaśnił, że wykonanie przeciąga się , ponieważ uzgodnienia z poszczególnymi mediami trwają bardzo długo.
W sprawie projektu drogi koło cmentarza w Zakrzewie - ZDW wymaga, żeby wszystko było wszystko zgodnie z wymogami unijnymi, ale może do końca roku projekt zostanie zrobiony.
Niebawem winien spłynąć projekt na wykonanie parkingu w Siniarzewie.
Do końca roku również winien być wykonany projekt na wykonanie II etapu kompleksu boisk.

Ad. 4.
Wójt omówił projekty uchwał RG w sprawie :
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego- radny Adam Woźniak złożył wniosek o rezygnację z funkcji radnego, w związku z tym należy podjąć uchwałę i wysłać do wojewody oraz KBW, wówczas Komisarz wyborczy zarządzi wybory uzupełniające w tym okręgu wyborczym.
2) powołania Sekretarza Gminy – Wójt wyjaśnił, że w BIP i na tablicy ogłoszeń UG zostało umieszczone ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy. Zgłosił się 1 kandydat, który spełnił wymogi. Tym kandydatem jest Pan Jan Bąk.
3) nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo – chodzi o kupno działki
w Siniarzewie, która zostanie przeznaczona na drogę dojazdową do
hydroforni,
4) wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia gruntów od PKP S.A.
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy na
wydzierżawienie gruntów na okres dłuższy niż trzy lata, od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62,
00-973 Warszawa ,
6) aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury-od 1 stycznia planuje się
utworzyć jednostkę kultury, aby można było występować o dodatkowe
środki. Dyrektor DK będzie korzystał budżet z Gminy i uzyskane środki.
7) zatwierdzenia planów odnowy miejscowości – Wójt przybliżył wnioski,
jakie mieszkańcy planują realizować w latach 2008 – 2013.
8) zmian do budżetu gminy na 2007 r – p. Skarbnik omówiła zmiany jakie
należy wprowadzić w związku ze zwiększonymi przez wojewodę
dotacjami,
9) utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej- która byłaby utworzona
w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.
Ad. 5.
W związku z przygotowaniami projektu budżetu na 2008r Wójt poprosił, aby ustalić cenę żyta, którą będzie się brało w celu ustalenia dochodów.
Wójt poinformował, że GUS ogłosił średnią cenę żyta za III kwartały tego roku. Cena ta wynosi 58,29 zł za 1 q. Rada Gminy może tę wartość obniżyć.
Poddano pod głosowanie cenę żyta w wysokości 35 zł na 2008 r.
5 członków głosowało za tą kwotą, 3 było przeciwnych, 3 się wstrzymało.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na 5% podwyżki dla pracowników UG.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycje diet dla radnych, które byłyby wypłacane ryczałtowo co miesiąc. Przy 1 głosie wstrzymującym pozostali członkowie Komisji wyrazili zgodę na przygotowanie takiej uchwały.
- Wójt zapoznał z regulaminem konkursu na najładniej ozdobioną posesję
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
- P. Przewodnicząca RG zapoznała z pismem jakie wpłynęło od Bogusława Urbańskiego.

Ad. 6, 7.
Radny Zbigniew Filipiak- poprosił o kupno cementu, żeby wykonać posadzkę na przystanku w Sędzinie.
Radny Andrzej Wąsikowski- pociąć drzewa, pozostawić jeden słup, 5 słupów sprzedać, zabrać eternit, wyrównać teren boiska.
Zwrócić się do ZE, aby zabrali z pola P. zgodnie z art. 5 ust. 2 – „ z uwagi na ochronę danych osobowych” słup wysokiego napięcia, ponieważ jest przegnity i zagraża niebezpieczeństwu.
Radny Marian Bąk zwrócił się z prośbą, aby w Zakrzewie od lasu w kierunku ul. Polnej zrobić pieszojezdnie, długości ok. 300 m. Pieniądze na ten cel wziąć ze środków zaplanowanych na wykonanie ul. Polnej.
12 członków komisji poparło tę prośbę.
Radny Wiesław Szczepański - zgłosił wniosek, aby w Kolonii Serockiej wyciąć krzewy rosnące przy łuku szosy.
Radny Adam Nenczak zapytał, kto był inspektorem nadzoru przy wykonaniu remontu Domu Kultury, ponieważ widać sporo niedociągnięć.
Wójt wyjaśnił, że tak naprawdę to nie było na tej budowie prawdziwych fachowców, ponieważ na rynku pracy zaczyna ich brakować.
Jeżeli są zauważone jakieś nieprawidłowości, wówczas firma jest informowana , przyjeżdżają i poprawiają.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

U. SkrzypińskaRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 968
12 marca 2008 23:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu