Przetargi

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Zakrzewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

 

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP- Ir 341-8/08

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. m.).

 

1.      Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 0-54 272 09 31, faks: 0-54 272 03 46,

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:

Justyna Krzemińska

Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Tuwima 9, 87 – 100 Toruń, tel. (0-56) 669-05-34,  fax (0-56) 664-47-06, e-mail: justyna.krzeminska@maximus-broker.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zakrzewo.com.pl

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych:

1.       Urząd Gminy, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo,

2.       Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza, ul. Leśna 3a, 87 – 707 Zakrzewo,

3.       Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Osiedlowa 25, 87 – 707 Zakrzewo,

4.       Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława I Łokietka, 87 – 705 Siniarzewo,

5.       Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie, 87 – 706 Sędzin,

6.       Zespół Obsługi Szkół, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo,

7.       Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, ul. Dworcowa 4, 87 – 707 Zakrzewo,

8.       Filia Biblioteczna w Siniarzewie, 87 – 705 Siniarzewo,

9.       Dom Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1, 87 – 707 Zakrzewo,

10.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo,

11.    Jednostki OSP: w Zakrzewie, w Sędzinie, w Gęsinie, w Kolonii Bodzanowskiej, w Siniarzewie.

 

 (CPV: 66.51.00.00-8).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Od 1 stycznia 2009 r. do 18 listopada 2012 r..

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

-   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

-    złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 upzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-2 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia-nie spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

8.      Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena łączna ubezpieczenia – 60%,

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%.

10.  Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie,         ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 3 grudnia 2008r. do godz. 11:00.

11.  Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w tym postępowaniu.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zmawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w tym postępowaniu.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznym w tym postępowaniu.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art.67  ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,jeżeli zamawiający przewiduje udzielenia takich zamówień. 

W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 u Pzp. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis.

16. Ogłoszenie o zamówieniu na druku ZP-400 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2008 r..

 

 

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt

Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 2008-11-17

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2008 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Banaszkiewicz
Ilość wyświetleń: 6214
03 grudnia 2008 15:01 (Mariola Banaszkiewicz) - Dodanie załącznika.
27 listopada 2008 12:30 (Mariola Banaszkiewicz) - Dodanie załącznika.
18 listopada 2008 08:27 (Mariola Banaszkiewicz) - Dodanie załącznika.