Aktualności - archiwum

Obwieszczenie Wójt Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dn. 12.04.2006r.

Obwieszczenie
Wójt Gminy Zakrzewo

Na podstawie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Powinien posiadać środki techniczne odpowiednie do wykonywania usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych zapewniające szczelność przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz pozwalające organizacyjnie i należycie je wykonać.

2. Posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w tym zakresie.

3. Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ.U.Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami).

4. Udokumentować gotowość przyjęcia odebranych odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

5. Działalność będzie prowadzona na terenie Gminy Zakrzewo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 2477
12 marca 2008 20:51 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu