Aktualności - archiwum

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zakrzewo, dnia 27.10.2005r.
Ir 7624 – 16 /05

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

Zgodnie z art. 61 §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.), oraz art. 31-33, Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18 maja 2005r. (Dz.U. Nr 113, poz.954),

zawiadamiam, że

dnia 26.10.2005r. na wniosek złożony przez Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MASDROP”, Marian Chojnicki, 87-705 Siniarzewo, odnośnie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczącej przedsięwzięcia pt. „- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla ubojni drobiu MASDROB w miejscowości Siniarzewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanej inwestycji.

Projekt przedsięwzięcia przewidziany jest do realizacji na terenie Gminy Zakrzewo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. Nr 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Planowana inwestycja kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której został sporządzony raport oddziaływania na środowisko.
Wszyscy zainteresowani w terminie 21-dni od daty ogłoszenia niniejszej obwieszczenia, tj. do dnia
18 listopada 2005r., mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi w Urzędzie Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, w referacie inwestycji, rolnictwa i rozwoju gminy, pok. 13. W tym samym terminie zainteresowanym przysługuje możliwość składania uwag i wniosków.

Wójt
Gminy Zakrzewo

/-/ Marek Ziemiński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 2509
12 marca 2008 20:51 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu