Uchwały Rady Gminy - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/131/2004

U C H W A Ł A Nr XVI/131/2004 R A D Y G M I N Y Z A K R Z E W O z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie : przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2005 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz. 1591 1/ oraz § 59 Statutu Gminy Zakrzewo zatwierdzonego...

Uchwała Nr XVI/130/2004

UCHWALA NrXVI/130/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: opłaty administracyjnej na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym / tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.1/ art.19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...

Uchwała Nr XVI/128/2004

U C H W A Ł A Nr XVI / 128/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany tekstu...

Uchwała Nr XVI/127/2004

U C H W A Ł A Nr XVI/127/04 R A D Y G M I N Y Z A K R Z E W O z dnia 28 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę Nr X/80/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r w spr.: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2004 rok Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz....

Uchwała Nr XVI/126/2004

UCHWAŁA Nr XVI/126/04 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d ustawy...

Uchwała Nr XVI/125/2004

UCHWAŁA Nr XVI/125/04 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, wysokości: środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środków na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych...

Uchwała Nr XVI/124/2004

UCHWAŁA Nr XVI/124/04 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity...

Uchwała Nr XVI/123/2004

UCHWAłA NR XVI/123/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości — Małej Strategii dla miejscowości Zakrzewo Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 1 Rada Gminy Uchwala,...

Uchwała Nr XVI/121/2004

UCHWAŁA Nr XVI /121 /04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: realizacji zadań gminy Zakrzewo na lata 2004-2011 ujętych we wspólnym planie gospodarki odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Uchwała Nr XVI/122/2004

U C H W A Ł A Nr XVI/122/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek netto opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Gminy uchwala, co następuje: §...