Uchwały Rady Gminy - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/96/2004

U C H W A Ł A Nr XIII/96/2004 R a d y G m i n y Z a k r z e w o z dnia 24 czerwca 2004 roku W sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ,ustawy z dnia 8 marca 1990 r Ustawy z dnia 08 marca 1990 r – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591...

Uchwała Nr XIII/97/2004

U c h w a ł a Nr XIII / 97 / 2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie : określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Na podstawie art.118 ust.2 pkt 2 ustawy z...

U C H W A Ł A Nr XIII/98/2004

U C H W A Ł A Nr XIII/98/2004 R a d y G m i n y Z a k r z e w o z dnia 24 czerwca 20004 roku W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą ,,Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie ,, Na podstawie art.18 ust.9 litera ,,e,, w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia...

Uchwała N r XIII/99/2004

U c h w a ł a N r XIII/99/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie : ustalenia inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz .U. z 2001 Nr 142,poz.1591,Dz.U z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62...

Uchwała Nr XIII/100/04

W spr: zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Uchwała Nr XIII/100/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz...

Uchwała NrXIII/101/04

W spr: nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo Uchwała NrXIII/101/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada...

Uchwała Nr XIII/102/2004

W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie Uchwała Nr XIII/102/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz....