Uchwały Rady Gminy - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/116/2004

UCHWAŁA NR XV /116 / 2004 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie : wysokości stawki opłaty targowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. ¹) art.19 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

Uchwała Nr XV/114/2004

U C H W A Ł A Nr XV/114/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie: wysokości stawki podatku od posiadanych psów na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn, zm. ¹) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku...

Uchwała Nr XV/113/2004

U C H W A ŁA Nr XV/113/2004 R A D Y G M I N Y Zakrzewo z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2005r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzą-dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.¹) oraz art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12...

Uchwała Nr XV/111/2004

U C H W A Ł A Nr XV/111/2004 R A D Y G M I N Y Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2005rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z późn. .zm 1) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15...

Uchwała Nr XV/110/2004

UCHWAŁA Nr XV/110/2004 Rady Gminy Z a k r z e w o z dnia 02 grudnia 2004roku W sprawie ; zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie kosztów budowy oczyszczalni i I etapu kanalizacji w 2004 roku Na podstawie art.18 ust.1 litera ,,e,, w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku...

Uchwała Nr XV/109/2004

UCHWAŁA Nr XV/109/2004 Rady Gminy Za k r z e w o z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/82/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , ustawy z dnia 8 ma ...

Uchwała Nr XII/93/2004

Uchwała Nr XII/93/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zakrzewo”. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn....

Uchwała Nr XII/94/2004

U C H W A Ł A Nr XII/94/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz...

Uchwałan Nr XII/95/2004

Zał. do uchwały w spr: zatwierdzenia opłat za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zakrzewo Załącznik do uchwały Nr XII/95/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2004r. Regulamin dostarczania ścieków bytowych i komunalnych do Oczyszczalni Ścieków w Zakrzewie. Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1.Regulamin niniejszy...

Uchwała Nr XIII/96/2004

U C H W A Ł A Nr XIII/96/2004 R a d y G m i n y Z a k r z e w o z dnia 24 czerwca 2004 roku W sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ,ustawy z dnia 8 marca 1990 r Ustawy z dnia 08 marca 1990 r – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591...