Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała NrXIII/101/04

W spr: nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo
Uchwała NrXIII/101/04
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Zakrzewo


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Siniarzewo, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie-Kuj., Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą – KW Nr 28341, oznaczonej geodezyjnie Nr 65/5 o powierzchni 1 285 m2, od Państwa Bernadety i Pawła Stolcman, z przeznaczeniem na parking

§ 2

Koszty przeniesienia własności działki gruntu, o której mowa w § 1 ponosi gmina Zakrzewo.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 827
04 marca 2008 22:04 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu