Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała Nr XIII/97/2004

U c h w a ł a Nr XIII / 97 / 2004
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie : określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania.

Na podstawie art.118 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. / w związku z art.18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późn.zm. /

Rada Gminy
uchwala co następuje :

§ 1


1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi nie zaliczonemu do sektora finansów publicznych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.Jeżeli zadanie dotyczy innych zadań publicznych , niż określone w ustawie
wskazanej w ust.1 , zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na zasadach
określonych w niniejszej uchwale , na podstawie umowy.


§ 2


Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje na finansowanie celów publicznych Gminy
Zakrzewo , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku , określone są na dany rok w uchwale budżetowej Gminy Zakrzewo.


§ 3


1.Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu
osiągnięcia zysku , ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Zakrzewo składają
pisemne wnioski do Wójta Gminy w terminie do dnia 15 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.2.W przypadku złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego , może on zostać
rozpatrzony , o ile w budżecie Gminy występują wolne środki finansowe.

3.Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4.Do wniosku załącza się statut oraz aktualny wypis z rejestru sądowego lub
innego.


§ 4


Przy rozpatrywaniu wniosku Wójt Gminy uwzględnia w szczególności :
1/ znaczenie zadania dla interesów Gminy ,
2/ wysokość środków budżetowych , które są przeznaczone na realizację danego
zadania ,
3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji
do zakresu rzeczowego zadania ,
4/ ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot dotowany ,
5/ analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie
poprzednim , z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia
otrzymanej dotacji.


§ 5


1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy.

2.Wzór umowy Stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6


Dotacja może być przyznana w formie :
1/ refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków ,
2/ zaliczek wypłacanych w formie transz ,
3/ zaliczki jednorazowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach .


§ 7


Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych , by oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu
wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone
były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt.
§ 8


Podmiot dotowany jest zobowiązany do złożenia rozliczenia otrzymanej kwoty dotacji
w terminie określonym w umowie , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 9


1. Dotacje przyznane i nie wykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu
Gminy w terminie rozliczenia dotacji.

2. Dotacje udzielone i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi
do budżetu Gminy wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia przekazania
dotacji.

3.W terminie do 31 marca po upływie roku budżetowego Wójt Gminy ogłasza na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zbiorczą informację o udzielonych w roku
budżetowym dotacjach , kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach dotacji co do
których powstał obowiązek zwrotu.


§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 11


Traci moc uchwała Nr XI/82/2000 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2000 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji , sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego przez Gminę zadania podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zakrzewo
Nr XIII / 97 / 2004
z dnia 24 czerwca 2004 roku

Wójt
Gminy Zakrzewo

W N I O S E K
o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zakrzewo
Nr XIII / 97/ 2004
z dnia 24 czerwca 2004 roku

U M O W A

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zakrzewo
Nr XIII / 97 / 2004
z dnia 24 czerwca 2004 roku

R O Z L I C Z E N I E
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 817
04 marca 2008 22:04 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu