Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała Nr XIII/100/04

W spr: zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XIII/100/04
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala co następuje:

§1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy bonifikat przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, które nie były przez Gminę modernizowane po 1 stycznia 2000r. stanowiącej własność Gminy Zakrzewo, jako lokal mieszkalny sprzedawany na rzecz najemcy o 50%.


§ 2

W razie zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inny cel, niż określony przy sprzedaży przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, Gmina może żądać zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji.


§ 3

Bonifikaty, o której mowa w § 1 nie stosuje się w przypadku sprzedaży nieruchomości na raty, jak też nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 760
04 marca 2008 22:04 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu