Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała Nr XIII/102/2004

W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Uchwała Nr XIII/102/2004
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 czerwca 2004r


w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4
ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718 z późn. zm.)

Rada Gminy
Uchwala
co następuje

§ 1Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.§ 3Traci moc uchwała nr VII/64/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2003r
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Załącznik do uchwały
Nr XIII/102/2004
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 czerwca 2004 r


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie

I . Postanowienia ogólne§ 1


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593
z późn. zm.);
2.Uchwały nr XIII/102/2004 Rady Gminy w Zakrzewie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
3.Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
4.Ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001r
Nr 142, poz.1593 z późn. zm.);
5.Innych przepisów wykonawczych.§ 2


Nadzór nad działalnością Ośrodka pod względem organizacyjnym, administracyjnym i finansowym sprawuje Wójt Gminy.§ 3


Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych i powierzonych sprawuje Wojewoda poprzez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.§ 4


Ośrodek w ramach realizacji zadań współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. oraz innymi instytucjami pozarządowymi.


II. Podstawowe cele i zadania Ośrodka§ 5


1.Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2.Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka
3.Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.§ 6


Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1)przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2)pracy socjalnej,
3)prowadzeniu i rozwijaniu niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4)analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
5)realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6)rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.§ 7


Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek obejmują:
1)zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
-sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
-przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
-opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
-praca socjalna,
-organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-dożywianie dzieci,
-sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
-kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
-sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
2)zadania własne gminy :
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
-przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
-podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

3)zadania zlecone gminie:
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
-realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


III. Organizacja Ośrodka§ 8


1.Ośrodek działa na terenie Gminy Zakrzewo i jest jednostką organizacyjną Gminy.
2.W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:
-kierownik,
-pracownicy socjalni,
-opiekunki domowe.
3.Ośrodek finansowany jest z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych Gminy i z budżetu państwa z zakresu realizacji zadań zleconych Gminie,
4.Ośrodkiem kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy kierownik,
5.Obsługę księgowa Ośrodka prowadzi Skarbnik Gminy,
6.Obsługę kasową prowadzi kasa Urzędu Gminy,
7.Kierownik wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz własnych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy,
8.Kierownik ustala regulamin organizacyjny GOPS określający szczegółową strukturę wewnętrzną i zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy a także ustala rejony działania dla pracowników socjalnych,
9.W czasie nieobecności kierownika z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn czynności należące do kierownika za wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych może wykonywać inna osoba przez niego upoważniona,
10.Kierownika Ośrodka zwalnia i zatrudnia Wójt Gminy,
11.Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy sprawozdanie z rocznej działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
12.Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach.
13.Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.§ 9


1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy z dnia
22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1593
z późn.zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 64, poz.593
z późn zm.), a w zakresie wynagrodzeń- przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 26
lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz.708 z późn.zm.).
2. Ośrodek używa pieczęci w brzmieniu „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
87-707 Zakrzewo woj. kujawsko-pomorskie”, „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
87-707 Zakrzewo”.
3. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.§ 10


1. Statut nadaje Rada Gminy.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
3. W sprawach nienormowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 779
04 marca 2008 22:04 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu