Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała N r XIII/99/2004

U c h w a ł a N r XIII/99/2004

Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 24 czerwca 2004r.


w sprawie : ustalenia inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz .U. z 2001 Nr 142,poz.1591,Dz.U z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214,poz.1806,Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2002r. Nr 153 poz.1271/ w związku z art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych *(1) tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.,Nr 9,poz.84 ze zm.Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz.1683,Dz.U.z 2003 r. Nr 96,poz.874,Dz.U.z2003 r. Nr 110,poz.1039,Dz.U.z 2003 r.Nr 188,poz.1840,Dz.U.nr 200,poz.1953 i Dz.U. Nr 203,poz.1966 oraz Dz.U z 2004 r Nr 92,poz.880 i 884,Dz.U.Nr 96,poz. 959,
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U z 1993 r Nr 94,
poz.431 ,Dz.U. z 1994 r Nr 1,poz.3,Dz.U. z 1996 r.Nr 91,poz.409.Dz.U.z 1997 r.Nr 43,poz.272,Dz.U. z1997 r. Nr 137,poz.926,Dz.U. z 1998 r. Nr 108,poz.681,Dz.U.z 2001 r. Nr 81,poz.875,Dz.U. z 2002 r. Nr 200,poz.1680 oraz Dz.U.z 2003 r.Nr 110,poz.1039 i Dz.U.Nr 162,poz.1568./ i art.28 & 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137,poz.926 z późn.zm./


Rada Gminy
u c h w a l a
co następuje :



§ 1


Ustala się inkasentów dla poboru podatków na terenie gminy Zakrzewo - sołtysów
sołectw wykazanych w załączniku Nr 1.

§ 2



Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatkowe ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.


§ 4



Traci moc Uchwała Nr X/74/99 z dnia30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.






*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992 ),
2.)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187
z 20.07.1999).


Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/99/2004




Wykaz inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatkowe.


Lp. Nazwa sołectwa Nazwisko i imię inkasenta % prowizji od zain.pod. Uwagi
1. Bachorza Stefańska Agnieszka 8
2. K. Bodzanowska Wąsikowski Andrzej 10
3. Gęsin Krzyżaniak Władysław 11
4. Gosławice Kotas Piotr 17
5. Kobielice Drużyński Henryk 8
6 Kuczkowo Kempara Ireneusz 7
7. Lepsze Nowak Ryszard 8
8. Michałowo Gralak Zbigniew 14
9. Seroczki Szczepański Wiesław 14
10. Sędzin I Kołodziejski Wacław 10
11. Sędzin Kolonia Gapski Henryk 9
12. Siniarzewo Łukomski Andrzej 7
13. Sinki Kiciński Andrzej 8
14. Ujma Duża Pakulski Franciszek 7
15. Wola Bachorna Gmiński Henryk 8
16. Zakrzewo Gmiński Gabriel 9
17. Zarębowo Wiatrowski Marek 14

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 779
04 marca 2008 22:04 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu