Uchwały Rady Gminy - archiwum

U C H W A Ł A Nr XIII/98/2004

U C H W A Ł A Nr XIII/98/2004
R a d y G m i n y Z a k r z e w o
z dnia 24 czerwca 20004 roku


W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą ,,Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie ,,

Na podstawie art.18 ust.9 litera ,,e,, w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r nr 142 poz.1591,Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.220 , nr 113 po.984, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 roku Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz.1568) na wniosek Wójta

R a d a G m i n y
u c h w a l a
co następuje :

§ 1


Rada Gminy zaciąga zobowiązanie do wysokości 250.000,- słownie : Dwieście pięćdziesiąt
Tysięcy.

§ 2


Zobowiązanie o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z firmą wybraną w przetargu
Nieograniczonym na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę sieci
Kanalizacyjnej.

§ 3


Zobowiązanie określone w § § 1 i 2 zostanie sfinansowane do 30.06.2005 roku
z własnych dochodów Gminy.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

U z a s a d n i e n i e

Na realizacje zadania zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin wykonania
dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej zostanie ustalony do 31.03.2005 roku.
Z uwagi na duży zakres prac dokumentacyjnych i konieczność złożenia w I półroczu 2005 roku wniosku o dotacje z funduszy strukturalnych , w bieżącym roku należy zlecić wykonanie
prac

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 790
04 marca 2008 22:04 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu