Przetargi - archiwum

Wykonanie dokumentacji

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro.
Zakrzewo, dnia 2004-12-09


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60 000 euro.

Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie, przebudowy budynku dworca PKS w Zakrzewie i zagospodarowania terenu przy Domu Nauczyciela w Zakrzewie.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
- przebudowy budynku GOK w Zakrzewie obejmującej: roboty budowlane, instalację elektryczną, instalację odgromową, instalację wod. – kan., instalacje c.o., zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- przebudowy budynku dworca PKS w Zakrzewie z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną obejmującej: roboty budowlane, instalację elektryczną, instalację alarmową, instalację c.o., instalację wod.-kan., instalację odgromową,
- zagospodarowania terenu przy Domu Nauczyciela w Zakrzewie.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2005 r..

III. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać odpłatnie za kwotę 10 zł + VAT, w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 14, w godz. 8.00 – 15.00.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2
2.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3.Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błąd w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 zł, słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu (na rachunek zamawiającego w KBS Aleksandrów Kujawski O/Zakrzewo nr
39953700000060012520000029 z dopiskiem „wadium – dokumentacja GOK Zakrzewo”),
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena /koszt/ - 100 %

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2004 r. do godz. 10.00.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 27 grudnia 2004 r..

IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Zamawiający powiadomi wykonawców pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres (siedzibę), wartość zamówienia (cenę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano i ogłosi wynik przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie.

X. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
Do kontaktu z wykonawcami uprawniony jest Jan Bąk, pokój nr 14, tel. (0prefiks54) 2720941.

Wójt
/-/ mgr inż. Marek Ziemiński


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1585
05 marca 2008 00:43 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu