Urząd Gminy Zakrzewo

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność gminy Zakrzewo.ZARZĄDZENIE NR 22/2005

Wójta Gminy w Zakrzewie
z dnia 28 lipiec 2005r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność gminy Zakrzewo.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz §8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)


zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący: Jan Bąk,
Członkowie:
Roman Ćwikliński,
Mariola Banaszkiewicz.
2. Celem komisji jest przeprowadzenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z zasobu gminy Zakrzewo:

§ 2.
Ogłoszenie o przetargu i regulamin stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr22/2005
Wójta Gminy w Zakrzewie
z dnia 28 lipca 2005r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zakrzewie, stanowiącej własność gminy Zakrzewo.

1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Zakrzewo.
3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
4. Do przetargów mogą przystąpić osoby, które będą spełniać warunki wymienione w ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały przetargu, wpłacone wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
6. Przetarg otwiera przewodniczący Komisji Przetargowej, przekazując uczestnikom przetargu informacje odnośnie osób, które spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu przetargu i zostały dopuszczone do przetargu.
7. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i kilogramów.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10. Po ustaniu zgłoszeń postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg. Następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.
11. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym terminie przez Wójta Gminy w Zakrzewie (najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia) do stawienia się w wyznaczonej przez Wójta Gminy Zakrzewo Kancelarii Notarialnej, celem zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
12. W przypadku nie stawienia się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży, Wójt Gminy Zakrzewo odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz gminy Zakrzewo.
13. Koszty związane ze sporządzeniem umowy kupna – sprzedaży na wylicytowaną nieruchomość ponosi wygrywający przetarg
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargów nie zaoferuje postąpień określonych w punkcie 8.
15. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji Przetargowej.
16. Wójt Gminy Zakrzewo zatwierdza wynik przetargu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2005
Wójta Gminy w Zakrzewie
z dnia 28 lipca 2005r.


O G Ł O S Z E N I E
o przetargu ustnym nieograniczonym


Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Wójt Gminy w Zakrzewie, ul.Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, woj.kujawsko-pomorskie, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Zakrzewie:
1. Działki oznaczonej geodezyjnie numerem 399/13 o powierzchni 1 306m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie-Kuj. urządzona jest księga wieczysta KW 28393.
2. Działki oznaczonej geodezyjnie numerem 399/14 o powierzchni 1 352m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie-Kuj. urządzona jest księga wieczysta KW 28393.
Nieruchomości stanowią działki budowlane i w „Planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzewo” przeznaczone jest pod budownictwo jednorodzinne.

Cena wywoławcza:
- działka numer 339/13 wynosi 8 674,20 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 20/100) plus 22% podatku VAT.
Zainteresowani udziałem w przetargu winni dokonać wpłaty wadium w formie pieniężnej wysokości 10% ceny nieruchomości z zaokrągleniem w górę ceny działki do dnia 5 września 2005r.,

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2005r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 6 o godz. 1000.

- działka numer 339/14 wynosi 8 967,20 zł. (słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) plus 22% podatku VAT.
Zainteresowani udziałem w przetargu winni dokonać wpłaty wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny nieruchomości z zaokrągleniem w górę ceny działki do dnia 5 września 2005r.
Przetarg odbędzie się w dniu w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 6 o godz.1030.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy kupna-sprzedaży wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Zakrzewo.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1202
05 marca 2008 00:43 Jan Bąk - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl