Przetargi - archiwum

Ogłoszenie wyniku postępowania - na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej Zakrzewo – Lepsze

Zakrzewo, dnia 2007-06-14

ZP- Ir.341-6-5/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej Zakrzewo – Lepsze, od km 3+208,00 do km 3+974,00, w miejscowości Gęsin i w miejscowości Lepsze, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez wykonawcę: Drogi i Mosty, Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88 – 100 Inowrocław, z ceną brutto 398 767,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy.
Wykonawca ten złożył ofertę z najniższą ceną w tym postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu i spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


mgr inż. Marek Ziemiński
Wójt Gminy Zakrzewo


Do umieszczenia:
- na stronie internetowej zamawiającego
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1964
05 marca 2008 00:43 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu