Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (Rozbudowa przebudowa stacji uzdataniania wody w Sędzinie.)

Zakrzewo, dnia 2007-07-25

ZP- Ir.341-7-5/07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową wraz z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin, gmina Zakrzewo, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez wykonawcę: „EUROAQUA” Sp. z o.o., ul. Kopanina 85A, 60 – 105 Poznań, z ceną brutto 982 431,26 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy.
Wykonawca ten złożył ofertę z najniższą ceną w tym postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu i spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


mgr inż. Marek Ziemiński
Wójt Gminy Zakrzewo


Do umieszczenia:
- na stronie internetowej zamawiającego
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającegoRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1944
05 marca 2008 00:43 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu