Przetargi - archiwum

Dzierżawa sieci i urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Zakrzewo i Gminy Bądkowo

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 9/2005
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 15 lutego 2005 r.


O G Ł O S Z E N I E
o przetargu pisemnym nieograniczonym.


Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę sieci i urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy Zakrzewo i gminy Bądkowo:
1. Stacja uzdatniania wody w Sędzinie, działka oznaczona geodezyjnie numerem: 76/15,
2. Stacja uzdatniania wody w Siniarzewie, działka oznaczona geodezyjnie numerem: 281,
3. Stacja uzdatniania wody w Zakrzewie, działka oznaczona geodezyjnie numerem: 43 (w części) nie eksploatowana od 1996 r.
4. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie gminy Zakrzewo:
a) długość sieci głównej 95,2 km,
b) długość przyłączy 31,1 km,
c) ilość przyłączy 917 szt,
5. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie gminy Bądkowo:
5.1. zasilana z ujęć wody na terenie gminy Zakrzewo:
a) długość sieci głównej 129,6 km,
b) długość przyłączy 34,4 km,
c) ilość przyłączy 921 szt,
5.2. zasilana z ujęcia wody w Brzeziu, gmina Brześć Kujawski:
a) długość sieci głównej 15,5 km,
b) długość przyłączy 6,6 km,
c) ilość przyłączy 133 szt.
Cena wywoławcza stawki dzierżawy sieci wodociągowej wymienionej w punkcie 4 i 5.1 wynosi 4,00 zł/100m3 wyprodukowanej wody plus należny podatek VAT. Do obliczenia należnego czynszu dzierżawnego przyjmuje się ilość wyprodukowanej wody według wskazań wodomierzy zainstalowanych w hydroforniach pomniejszoną o 25 % ubytków (płukanie sieci, awarie, p. poż. itp.).
Średnia roczna produkcja wody z ostatnich trzech lat, wyprodukowanej przez stacje uzdatniania wody z terenu gminy Zakrzewo, po pomniejszeniu o 25 % ubytków, wynosi 345 297 m3.
Średnia roczna ilość wody, z ostatnich trzech lat, zakupionej z ujęcia w Brzeziu po cenie za 1 m3, zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta i Gminy Brześć Kujawski, wynosi 20 000 m3.
Dzierżawa obejmuje eksploatację i obsługę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych wraz z przyłączami na terenie gminy Zakrzewo i gminy Bądkowo w terminie od dnia 01 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2008 r.
Zainteresowani udziałem w przetargu zobowiązani są do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń oraz sieci wodociągowych poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Stawka za 1 m3 wody zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XII/94/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. wynosi 1,35 zł/m3 plus należny podatek VAT.
Stawka za 1 m3 wody zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Bądkowo Nr XII 64/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. wynosi 1,56 zł/m3 (średnia z ujęcia Siniarzewo gm. Zakrzewo i ujęcia Brzezie gm. Brześć Kuj.) plus należny podatek VAT.
Kwota jaką uczestnik przetargu będzie zobowiązany przeznaczyć na modernizację sieci i urządzeń wodociągowych wynosi rocznie 58 000,00 zł
z należnym podatkiem VAT.
Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć:
1. Ofertę sporządzoną na formularzu oferty (załącznik Nr 1 do ogłoszenia), której druk można pobrać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 14, w godz. 8.00 do 14.00.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do ogłoszenia),
3. Oświadczenie, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (załącznik Nr 3 do ogłoszenia),
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu,
5. Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń, jakie posiada uczestnik przetargu (załącznik Nr 4 do ogłoszenia), które będą przeznaczone do obsługi przedmiotu dzierżawy,
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (minimum dwie maksimum pięć), z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik Nr 5 do ogłoszenia) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób trwały i podpisana przez Uczestnika przetargu lub osobę przez Niego prawnie umocowaną. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby pełnomocnika. Wydzierżawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.
Cena oferty, jak również wszystkie ceny jednostkowe powinny być podane w złotych polskich. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
Uczestnik przetargu powinien złożyć ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem uczestnika przetargu, zaadresowanej do zamawiającego na adres: Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 -707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie i oznaczonej „Oferta na dzierżawę stacji i sieci wodociągowych gminy Zakrzewo i gminy Bądkowo”.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, w pokoju nr 8.
Termin składania ofert upływa w dniu 09 marca 2005 r. o godz. 11 00.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 09 marca 2005 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, w pokoju nr 6.
Otwarcie ofert jest jawne. Uczestnicy przetargu mogą być obecni przy otwarciu ofert.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setnych części złotego.
Ogólne warunki umowy, istotne dla wydzierżawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, zawierają wzory umów (załącznik Nr 6 i Nr 7 do ogłoszenia).Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9/2005
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 15 lutego 2005 r.


R E G U L A M I N

Przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę sieci i urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy Zakrzewo i gminy Bądkowo.

1.Dzierżawa sieci i urządzeń wodociągowych następuje na podstawie przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego.
2.Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest dzierżawa sieci i urządzeń wodociągowych stanowiących własność gminy Zakrzewo i gminy Bądkowo.
3.Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo.
4.Do przetargu mogą przystąpić osoby, które będą spełniać warunki wymienione w ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego.
5.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
6.Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
7.Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
8.W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.
9.Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli nie zawierają wymaganych dokumentów lub zostały złożone po wyznaczonym terminie.
10.Komisja przetargowa zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu.
11.W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych dokumentów i wybiera najkorzystniejszą z nich.
12.W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
13.Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, o których mowa w punkcie 12 o terminie dodatkowego przetargu.
14.W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
15.Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez komisję i uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.
16.Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
17.Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Wójta Gminy Zakrzewo w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
18.W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Zakrzewo wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem sieci i urządzeń wodociągowych.
19.Wójt Gminy Zakrzewo rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
20.Wójt Gminy Zakrzewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetargalbo uznać skargę za niezasadną.
21.Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
22.W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Wójt Gminy Zakrzewo podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 2077
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu