Przetargi - archiwum

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO .), na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160623C Lepsze – Lepsze, od km 0+500,00 do km 1+178,00.

Zakrzewo, dnia 2006-03-15
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości powyżej 60 000 euro.


Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160623C Lepsze – Lepsze, od km 0+500,00 do km 1+178,00.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 160623C Lepsze – Lepsze, od km 0+500,00 do km 1+178,00, o nawierzchni mineralno – bitumicznej asfaltowej: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego: warstwa dolna grubości 15 cm, warstwa górna grubości 8 cm z umocnieniem poboczy kruszywem wapiennym i wykonaniem zjazdów. CPV 45233123-7
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 lipca 2006 r..

III. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 14, w godz. 800 – 1400.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
2.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3.Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błąd w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena /koszt/ - 100 %

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2006 r. do godz. 1100.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 9 maja 2006 r..

IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Zamawiający powiadomi wykonawców pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres (siedzibę), wartość zamówienia (cenę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano i ogłosi wynik przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie.

X. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
Do kontaktu z wykonawcami uprawniony jest Jan Bąk, pokój nr 14, tel. (0prefiks54) 2720941.
Wójt
/-/ mgr inż. Marek Ziemiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1217
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu