Przetargi - archiwum

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 60 000 euro.Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr l, ogłasza przetarg nieograniczonyna wykonanie remontu dróg gminnych gminy Zakrzewo o nawierzchni asfaltowej.

Zakrzewo, dnia 2006-05-23

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60 000 euro.
Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr l, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: O prefiks 54 2720931 fax, O prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549,NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), na wykonanie remontu dróg gminnych gminy Zakrzewo o nawierzchni asfaltowej.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu:
- drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej nr 160619C Bachorza – Narkowo, - cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. CPV 45233200-1 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 lipca 2006 r..
III. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie, pokój nr 14, w godz. 8°° - 14°°.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błąd w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych zero groszy.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena/koszt/ 100%
VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 8 w nieprzekraczalnymterminie do dnia 9 czerwca 2006 r. do godz. 1100.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 9 czerwca 2006 r..
IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Zamawiający powiadomi wykonawców pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty podając
imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres (siedzibę), wartość zamówienia (cenę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano i ogłosi wynik przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie.
X. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
Do kontaktu z wykonawcami uprawniony jest Jan Bąk, pokój nr 14, tel. (Oprefiks54) 2720941.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1389
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu