Przetargi - archiwum

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160617c Sędzin-Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00.

Zakrzewo, dnia 2006-07-10
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości powyżej 60 000 euro.


Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), na przebudowę (modernizację) drogi gminnej nr 160617C Sędzin – Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 160617C Sędzin – Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00, o nawierzchni mineralno – bitumicznej asfaltowej: warstwa wiążąca grubości 2 cm i warstwa ścieralna grubości 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego: warstwa dolna grubości 15 cm, warstwa górna grubości 8 cm z umocnieniem poboczy kruszywem wapiennym i wykonaniem zjazdów.
CPV 45233123-7
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2006 r..

III. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 14, w godz. 800 – 1400.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł, słownie: osiem
tysięcy złotych zero groszy.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena /koszt/ - 100 %

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2006 r. do godz. 1100.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 11 sierpnia 2006 r..

IX. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawiera umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2006 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Zamawiający powiadomi wykonawców pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej i ogłosi wynik przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie i stronie internetowej.

X. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
Do kontaktu z wykonawcami uprawniony jest Jan Bąk, pokój nr 14, tel. (0prefiks54) 2720941.
Wójt
/-/ mgr inż. Marek Ziemiński


Zakrzewo, dnia 2006-07-10
Ir 341-2-5-2/06


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wiejska Zakrzewo
ul. Leśna 1,
87 – 707 Zakrzewo
woj. kujawsko - pomorskie
tel.: 0 (prefiks) 54 2720931,
fax: 0 (prefiks) 54 2720346,
NIP 891-10-10-496,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 160617C Sędzin – Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00, o nawierzchni mineralno – bitumicznej asfaltowej: warstwa wiążąca grubości 2 cm i warstwa ścieralna grubości 3 cm , na podbudowie z kruszywa łamanego: warstwa dolna grubości 15 cm, warstwa górna grubości 8 cm z umocnieniem poboczy kruszywem wapiennym i wykonaniem zjazdów.
CPV 45233123-7
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót (załącznik Nr 7 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych (załącznik Nr 8 do SIWZ), a także w projekcie budowlanym (do wglądu w siedzibie zamawiającego).
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności przedmiaru ze stanem faktycznym poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
1. Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia, a w tym ewentualne dokonywanie napraw gwarancyjnych, były wykonywane przez wykonawcę składającego ofertę i nie wyraża zgody na powierzenie jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2006 r..

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca musi złożyć dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ),
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),
c) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie kosztorysu nakładczego i przedmiaru
robót (załącznik Nr 7 do SIWZ), zawierający wszelkie koszty związane z realizacją
zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również nie ujęte w tym
przedmiarze, niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza itp.,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
h) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, a w szczególności zamawiający wymaga, aby
co najmniej osoba kierująca wykonaniem zamówienia miała uprawnienia
budowlane łącznie z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa (załącznik Nr 5 do SIWZ),
i) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada
wykonawca (załącznik Nr 3 do SIWZ),
j) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
(minimum dwie, maksimum pięć), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania (załącznik Nr 6) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że
roboty zostały wykonane należycie (referencje),
k) sprawozdanie finansowe albo jego cześć, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
ten okres,
l) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, a szczególności zamawiający
wymaga, aby z dokumentu wynikało, że wykonawca posiada na koncie kwotę nie
mniejszą niż 30 % zaoferowanej ceny (może być wyciąg z rachunku bankowego)
lub będzie miał kredyt w takiej wysokości na wykonanie przedmiotu zamówienia,
ł) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności,
m) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, a szczególności zamawiający
wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium
w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w punkcie 1 lit. d, e, g – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w punkcie 1 lit f – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. d, e, f, g, h, j, k, l, ł oraz w punkcie 2 i 3 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Numer telefonu 0 prefiks 54 2720931, numer faksu 0 prefiks 54 2720346.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia nie później niż na sześć dni przed upływem terminu
składania ofert.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego: Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, tel.: (0 prefiks 54) 2720931, faks: (0 prefiks 54) 2720346.
6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Jan Bąk – kierownik referatu inwestycji, rolnictwa i rozwoju gminy, tel.: (0 prefiks 54) 2720941, pokój nr 14, w godz. 900 - 14 00.
7. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
9. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień w przygotowanych ofertach lub wprowadzenia w nich zmian zamawiający przedłuży określony w SIWZ termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł, słownie:
osiem tysięcy złotych zero groszy.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu (na rachunek zamawiającego w KBS Aleksandrów Kujawski O/Zakrzewo nr
39953700000060012520000029 z dopiskiem „wadium – przebudowa drogi gminnej Sędzin - Zarębowo”),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia,
5. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy, jeżeli:
a) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) wykonawca został wykluczony z postępowania, przy czym złożenie wniosku powoduje
zrzeczenie się prawa do wniesienia protestu,
c) jego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje zrzeczenie się
prawa do wniesienia protestu.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 11 sierpnia 2006 r.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, której integralną część stanowi wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt IX.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób trwały i podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez Niego prawnie umocowaną. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.
5. Cena oferty, jak również wszystkie ceny jednostkowe powinny być podane w złotych polskich. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
7. Wykonawca powinien złożyć ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego na adres: Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 -707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie i oznaczonej „Oferta na przebudowę (modernizację) drogi gminnej Sędzin – Zarębowo ”.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o powyższym przed upływem terminu składania ofert.
9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniem pkt 6, koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, w pokoju nr 8.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2006 r. o godz. 11 00.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11 sierpnia 2006 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, w pokoju nr 6.
4 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
6. Po otwarciu ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 zamawiający przekazuje niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
9 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcom negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści oprócz poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny o czym zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający
poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. .
10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób:
a) kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie wypełnione przez wykonawcę pozycje –
ceny jednostkowe,
b) wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty (zgodnie z przedmiarem
robót),
c) wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny
jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek,
d) wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę
oferty.
Ceny jednostkowe powinny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem
ewentualnych opustów, jakie wykonawca oferuje.
2. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich. Cenę oferty należy określić
w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane
w złotych polskich.
3. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny,
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który i odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia
wyrażone słownie.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM WARUNKÓW WYKONAWCĄ.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena /koszt/ - 100 %

Algorytm oceny ofert:
W min
F = ------- x 100 % x 100 pkt
W of
gdzie:
F - ogólna ocena oferty
W min - najniższa oferowana cena
W of - cena danej oferty
2. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu
i podsumowane.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w celu uzgodnienia wszystkich kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż we wzorze umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).

XX. WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, przed jej podpisaniem, na sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto
(z podatkiem VAT).
Zabezpieczenie może być wniesione w:
- pieniądzu, na rachunek zamawiającego w KBS Aleksandrów Kujawski O/Zakrzewo nr
39953700000060012520000029 z dopiskiem „Zabezpieczenie – przebudowa drogi
gminnej Sędzin – Zarębowo”,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym.
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określone zostały we wzorze umowy.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Ogólne warunki umowy, istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawiera wzór umowy, (załącznik Nr 4 do SIWZ).

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu, którzy przystępując do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania stają się uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
5. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygniecie protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej o czym informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
6. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
7. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Druk oświadczenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Druk wykazu narzędzi i urządzeń.
4. Druk umowy.
5. Druk wykazu osób.
6. Druk wykazu robót.
7. Kosztorys nakładczy.
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………….., dnia ………………………
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Gmina Wiejska Zakrzewo
ul. Leśna 1
87 – 707 Zakrzewo
woj. kujawsko - pomorskie

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi gminnej nr 160617C Sędzin – Zarębowo, od km 1+926,00 do km 3+088,00, gmina Zakrzewo:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:
netto: ...….………………… zł, słownie: …………………….……………………………...
…………………………………………………………….………………………………….
podatek VAT: (…………. %) ……..………………….. zł, słownie: .………………………
………………………………………………………………………………………………..
brutto: …………………………… zł, słownie: ….………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Oferujemy następujące składniki cenotwórcze do kosztorysowania:
Rbg - ............. zł, Ko - ........... %, Z - ............ %, Kz - ............ .
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres …….. dni wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6. Wadium wniesione zostało w następującej formie:
……………………………………………………………………………………………….
w kwocie: …………….. zł, słownie: ……………………………. zero groszy.
7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
……………………………………………………………………………. i wysokości 10%
zaoferowanej ceny brutto, tj. w kwocie ……………………………………………….. zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Integralną częścią niniejszej oferty są załączniki:
- zgodnie z pkt IX SIWZ.
…………………………………………..
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli


Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych.
(Roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat)
Do wykazu należy załączyć referencje.
Nazwa zadania

Nazwa
Zamawiającego
(adres, telefon, fax )
Data wykonania
od……….
do ………
Wartość umowy


..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

.................................................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

.................................................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

.................................................................

..................................

..................................
( itd. )

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

...............................


…………………………………….. ……………………………………
Miejscowość, data Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli


Załącznik Nr 5 do SIWZ
………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą kierować wykonaniem zamówienia.


Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Wykonywane czynności Uwagi

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Załączniki do wykazu stanowią kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i kserokopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.……………………………….. ……..………………………………..
Miejscowość, data Podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu


Załącznik Nr 3 do SIWZ

…………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

Wykaz narzędzi i urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia.Lp. Narzędzie/urzadzenie Cechy podstawowe Forma władania Uwagi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

……………………………….. ……..………………………………..
Miejscowość, data Podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik Nr 2 do SIWZ
..............................................
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z późn. zm.), oświadczam co następuje:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który brzmi:
Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia.
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które brzmią:
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielanie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy oświadczenia...................................................................... ............................................................................
Miejscowość, data Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1136
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu