Przetargi - archiwum

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnego na olej opałowy lub eko-groszekdla budynku PSP im. Władysława Łokietka w Siniarzewie, gm. Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 2006-08-11
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości powyżej 60 000 euro.


Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: 0 prefiks 54 2720931 fax.: 0 prefiks 54 2720346 nr REGON: 000994549, NIP: 891-10-10-496, ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), na wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnie na olej opałowy lub eko-groszek dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, gmina Zakrzewo


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnie na olej opałowy lub eko-groszek dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, gmina Zakrzewo.
CPV 45331110-0, 45000000-7.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 10 października 2006 r..

III. SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 14, w godz. 800 – 1400 oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 zł, słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych zero groszy.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena /koszt/ - 100 %

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2006 r. do godz. 1000.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 22 sierpnia 2006 r..

IX. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawiera umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU.
Zamawiający powiadomi wykonawców pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz ogłosi wynik przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie i stronie internetowej.

X. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
Do kontaktu z wykonawcami uprawniony jest Jan Bąk, pokój nr 14, tel. (0prefiks54) 2720941.


Wójt
/-/ mgr inż. Marek Ziemiński

Zakrzewo, dnia 2006-08-11
Ir 341-2-6-3/06


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wiejska Zakrzewo
ul. Leśna 1,
87 – 707 Zakrzewo
woj. kujawsko - pomorskie
tel.: 0 (prefiks) 54 2720931,
fax: 0 (prefiks) 54 2720346,
NIP 891-10-10-496,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnie na olej opałowy lub eko-groszek dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, gmina Zakrzewo.
CPV 45331110-0, 45000000-7.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót (załącznik Nr 7 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych (załącznik Nr 8 do SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności przedmiaru ze stanem faktycznym poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia, a w tym ewentualne dokonywanie napraw gwarancyjnych, były wykonywane przez wykonawcę składającego ofertę i nie wyraża zgody na powierzenie jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 10 października 2006 r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 88 Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca musi złożyć dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ),
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo
zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),
c) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie kosztorysu nakładczego i przedmiaru
robót (załącznik Nr 7 do SIWZ), zawierający wszelkie koszty związane z realizacją
zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również nie ujęte w tym
przedmiarze, niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza itp.,
d) oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym (załącznik Nr 3 do SIWZ),
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. W/w dokumenty mogą być przedstawione
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę,
f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
(minimum dwie, maksimum pięć), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania (załącznik Nr 6) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane należycie (referencje),
g) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
(załącznik Nr 5 do SIWZ),
h) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, a szczególności zamawiający
wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium
w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu,
i) parafowany wzór umowy.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Numer telefonu 0 prefiks 54 2720931, numer faksu 0 prefiks 54 2720346.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia nie później niż na sześć dni przed upływem terminu
składania ofert.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres zamawiającego: Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, tel.: (0
prefiks 54) 2720931, faks: (0 prefiks 54) 2720346.
6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Jan Bąk – kierownik referatu inwestycji, rolnictwa i
rozwoju gminy, tel.: (0 prefiks 54) 2720941, pokój nr 14, w godz. 900 - 14 00.
7. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł
zapytania.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
9. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień
w przygotowanych ofertach lub wprowadzenia w nich zmian zamawiający przedłuży
określony w SIWZ termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy dotyczące wcześniej ustalonego terminu
będą podlegały nowemu terminowi.
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 zł, słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu (na rachunek zamawiającego w KBS Aleksandrów Kujawski O/Zakrzewo nr
39953700000060012520000029 z dopiskiem „wadium – przebudowa kotłowni PSP Siniarzewo”),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia,
5. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy, jeżeli:
a) wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) wykonawca został wykluczony z postępowania, przy czym złożenie wniosku powoduje
zrzeczenie się prawa do wniesienia protestu,
c) jego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje zrzeczenie się
prawa do wniesienia protestu.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. 22 sierpnia 2006 r.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, której integralną część stanowi wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt VI.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób trwały i podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez Niego prawnie umocowaną. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty.
5. Cena oferty, jak również wszystkie ceny jednostkowe powinny być podane w złotych polskich. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
7. Wykonawca powinien złożyć ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego na adres: Wójt Gminy Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 -707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie i oznaczonej „Oferta na przebudowę kotłowni PSP Siniarzewo”.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o powyższym przed upływem terminu składania ofert.
9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniem pkt 6, koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, w pokoju nr 8.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia 2006 r. o godz. 10 00.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 22 sierpnia 2006 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie, w pokoju nr 6.
4 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
6. Po otwarciu ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 zamawiający przekazuje niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
9 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcom negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści oprócz poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny o czym zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający
poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 88 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. .
10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób:
a) kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie wypełnione przez wykonawcę pozycje –
ceny jednostkowe,
b) wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty (zgodnie z przedmiarem
robót),
c) wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny
jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek,
d) wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę
oferty.
Ceny jednostkowe powinny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem
ewentualnych opustów, jakie wykonawca oferuje.
2. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich. Cenę oferty należy określić
w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane
w złotych polskich.
3. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i zapis ceny jednostkowej, który odpowiada
dokonanemu obliczeniu ceny,
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który i odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia
wyrażone słownie.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena /koszt/ - 100 %

Algorytm oceny ofert:
W min
F = ------- x 100 % x 100 pkt
W of
gdzie:
F - ogólna ocena oferty
W min - najniższa oferowana cena
W of - cena danej oferty
2. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu
i podsumowane.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w celu uzgodnienia wszystkich kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż we wzorze umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ).

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
Ogólne warunki umowy, istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawiera wzór umowy, (załącznik Nr 4 do SIWZ).

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu, którzy przystępując do protestu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania stają się uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
5. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygniecie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej o czym informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
6. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Druk oświadczenia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Druk oświadczenia o nie zaleganiu z opłatami US i ZUS.
4. Druk umowy.
5. Druk wykazu osób.
6. Druk wykazu robót.
7. Kosztorys nakładczy.
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………….., dnia ………………………
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Gmina Wiejska Zakrzewo
ul. Leśna 1
87 – 707 Zakrzewo
woj. kujawsko - pomorskie

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego z dnia 11 sierpnia 2006 r. na wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnie na olej opałowy lub eko-groszek dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, gmina Zakrzewo:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:
netto: ...….………………… zł, słownie: …………………….……………………………...
…………………………………………………………….………………………………….
podatek VAT: (…………. %) ……..………………….. zł, słownie: .………………………
………………………………………………………………………………………………..
brutto: …………………………… zł, słownie: ….………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Oferujemy następujące składniki cenotwórcze do kosztorysowania:
Rbg - ............. zł, Ko - ........... %, Z - ............ %, Kz - ............ .
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6. Wadium wniesione zostało w następującej formie:
……………………………………………………………………………………………….
w kwocie: …………………….. zł, słownie: ..………………………………………………
…………………………………………………………………………………..zero groszy.

Integralną częścią niniejszej oferty są załączniki:
- zgodnie z pkt VI SIWZ.

Oferta zawiera ……….. ponumerowanych i podpisanych stron.


…………………………………………..
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woliZałącznik Nr 2 do SIWZ
..............................................
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z późn. zm.), oświadczam co następuje:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który brzmi:
Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia.
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które brzmią:
Art. 24.
1. Z postępowania o udzielanie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy oświadczenia...................................................................... ............................................................................
Miejscowość, data Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli


Załącznik Nr 3 do SIWZ........................................., dnia .....................................

.............................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I EJa .......................................................................................................................................

niżej podpisany oświadczam, że firma, którą reprezentuję nie zalega z odpłatnością składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w

.......................................................................................................................................................

lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

oraz nie zalega w uiszczaniu podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym

w ................................................................................................................................................. .

….................................................................
podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu firmyZałącznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA NR …./2006(WZÓR)
W dniu …………………………. 2006 r., w Zakrzewie, pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, 87 – 705 Siniarzewo, woj. kujawsko – pomorskie,
zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
mgr Renatę Borowską – Dyrektora Szkoły,
a
Firmą: …………………………………………………………………………………………..,
zwaną dalej “Wykonawcą”, którą reprezentuje:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte niniejszą umową na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonanie przebudowy istniejącej kotłowni z modernizacją źródła ciepła alternatywnie na olej opałowy lub eko-groszek dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie, gmina Zakrzewo.
2. Zakres robót oraz niezbędnych dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jest określony w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będącej jej integralną częścią.
3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od wielkości uzyskanych środków finansowych, możliwość poszerzenia lub zmniejszenia zakresu robót, a w przypadku utraty źródeł finansowania zamówienia, prawo odstąpienia od realizacji niektórych etapów przedmiotu umowy przewidzianych w harmonogramie – bez skutków finansowych, uznając niniejszą umowę w tej części za nieważną.
5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2
1. Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zastosowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać warunkom technicznym i normom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 3
1. Załączony rzeczowo – finansowy harmonogram robót, stanowiący załącznik nr 2 do umowy jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów
realizacji od momentu przekazania placu budowy.
2. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, oraz usunięcia stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
a) przekazanie placu budowy nastąpi w dniu: ………………….. 2006r.
b) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu: …………………….. 2006r.
c) zakończenie robót nastąpi w dniu 10 października 2006 r.
4. Realizacja zamówienia prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, stanowiącym w/w załącznik nr 2 do umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikowania przewidywanej kolejności prac oraz terminów ich odbioru.

§ 4
1. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich obiektów na nim zlokalizowanych.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dokumentację techniczną.
4. Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy:
a) zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowę wydanymi na podstawie wykonanego projektu budowlanego,
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,
- w terminach zgodnych z rzeczowo – finansowym harmonogramem budowy,
b) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz wymaganiom wykonanej dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.
2. Ponadto Wykonawca:
a) zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej i nie podawania do wiadomości osób trzecich treści umowy oraz przekazanej dokumentacji,
b) pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, zajętości pasa drogowego itp.,
c) wykona własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania,
d) zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego.
e) na własny koszt i staranie zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy, wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy,
f) własnym kosztem i staraniem przywróci sprawność urządzeniom melioracyjnym uszkodzonym w trakcie budowy.

§ 6
Do obowiązków Wykonawcy należy także:
a) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom,
b) pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,
c) przejęcie pełnej odpowiedzialności za:
- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę,
d) ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych i zewnętrznych, a także ogrodzenia, chodników, kładek oraz właściwe ich oznakowanie,
e) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
- ochronę mienia,
- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
f) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,
g) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 7
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy wykonawca współpracuje z Inspektorem Nadzoru budowlanego.
2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będą: ……………………………….
3. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), oraz w granicach umocowań nadanych mu w umowie o pracę (umowie zleceniu).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.
5. Nadzór autorski będzie pełniony przez projektanta: mgr inż. Mirosława Sempkę, zam. Radziejów ul. Wyzwolenia 55/57.
6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………..
Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określa art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 8
1. Wykonawca urządzi własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy i będzie ponosił koszty jego utrzymania, jak również koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).
2. Jeżeli po przekazaniu placu budowy zaistnieją przeszkody w realizacji robót wynikające z nie uwzględnienia w przekazanym Wykonawcy planie urządzeń podziemnych na budowie, wówczas Strony uzgodnią sposób usunięcia przeszkód. Wynagrodzenie za roboty z tego wynikające zostanie ustalone odrębnie według zasad określonych niniejsza umową. Zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, których realizacja będzie uzależniona od ujawnionej przeszkody wymaga zgody Zamawiającego w formie aneksu.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie, której treść winna być uzgodniona z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające a związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości w tym również i w okresie zimy, własnym kosztem i staraniem.

§ 10
1. Strony nie dopuszczają możliwości udziału podwykonawców robót.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian materiałowych oraz do wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Wyżej wymienione zmiany wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 11
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy rozliczone zostanie jednorazowo, fakturą końcową.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą: ……………….. zł, słownie: ……………………………………………………………………… netto + podatek VAT …………………. zł, słownie: ……………………………………………………………. , brutto: ……………………….. zł, słownie: ………………………………………………., zaś jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen jednostkowych i pozostałych czynników cenotwórczych oraz ilości faktycznego ich wykonania z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć w/w kwoty.
4. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane.
6. Właściwy branżowo Inspektor Nadzoru sprawdza w ciągu 7 dni przed wystawieniem faktury za zrealizowane w całości pozycje harmonogramu i potwierdza swoim podpisem zgodność zakresu wykonanych robót z harmonogramem.
7. Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.
8. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.
9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
10. Właściwy Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej płatnej w terminie:
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
11. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów.

§ 12
1. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
2. Wykonawca zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru.
3. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te stanowiły będą podstawę do wystawienia faktury końcowej.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.
5. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.
6. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:
- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo
- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
7. O terminie odbioru należy powiadomić właściwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.
8. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i urządzenia.
a) termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się do dnia następnego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
b) odpowiedzialność Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancji,
c) w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia,
d) nie usunięcie zgłoszonych wad i usterek może skutkować naliczeniem kar umownych.
2. Rękojmia:
a) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru,
b) strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji, której okres wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz przypadkiem określonym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy),
b) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających kary umowne.

§ 15
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 18
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 19
Załącznikami do niniejszej umowy są:
załącznik nr 1 – oferta wykonawcy,
załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


Załącznik Nr 5 do SIWZ
………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą kierować wykonaniem zamówienia.


Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Wykonywane czynności Uwagi

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Załączniki do wykazu stanowią kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i kserokopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.……………………………….. ……..………………………………..
Miejscowość, data Podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych.
(Roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat)
Do wykazu należy załączyć referencje.
Nazwa zadania

Nazwa
Zamawiającego
(adres, telefon, fax )
Data wykonania
od……….
do ………
Wartość umowy


..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

.................................................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

.................................................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

.................................................................

..................................

..................................
( itd. )

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

...............................

...............................

...............................


…………………………………….. ……………………………………
Miejscowość, data Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jan Bąk
Ilość wyświetleń: 1251
12 marca 2008 21:05 (Jan Bąk) - Utworzenie dokumentu